Eğitim Terimleri Sözlüğü - XML
Eğitim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
721kavrayış1. Kavrama, anlama yetisi. 2. Görüş, anlayış.
722kaynak gereç1. Eğitim araştırma ve incelemelerinde ileri sürülen varsayımları sınamak amacıyla belli kurallara göre derlenen belge, sayısal bilgi ve veri gibi şeylere verilen ad. 2.-Araştırma ve inceleme sonuçlarının dayandığı temel veri.
723kaynak üniteBir ders konusu ya da öğretim programında yer alan derslerle ilgili bir sorunun derslikte nasıl işleneceğini, bunun için ne gibi yöntem ve tekniklere baş vurulması gerektiğini ve hangi kaynaklardan yararlanılabileceğini açıklayan ve öğretmenler ile öğrenc
724kekemelikTutukluk, bir sözcüğü ya da sesi yineleyerek duraklama, kimi sesleri uzatma ya da patlatma nedeniyle konuşmayı olağan ritim ve akıcılığı ile sürdürememe durumu.
725kemik yaşıBebeklikten yetişkinlik dönemine değin insan vücudundaki kemiklerin gelişme derecesi göz önünde tutularak saptanan yaş.
726kemiksel büyümeVücuttaki kemik yapısının yaş ilerledikçe büyüklük, sayı ve dokusal nitelik bakımından değişiklik göstermesi.
727kendiliğindenBaşka şeylerin etkisi altında kalmaksızın kendi kendine oluşan.
728kendiliğindenlik1. Dışarıdan gelen hiç bir etkinin altında kalmaksızın kendi kendine oluşma. 2. Sıkılmak ve utanmak söz konusu olmaksızın davranışların özgürlüğü ya da esnekliği. 3. İçten gelen isteklerin kendiliğinden etkinliğe dönüşümü.
729kendine güvenBireyin kendi yeteneğine, beceri ve yetilerine güven beslemesinden doğan duygu.
730kendini eğitmeBir kimsenin, istek ve istenciyle, genel ya da özel bir alanda kendi kendini yetiştirip geliştirmesi.
731kendini savunmaBireyin, çatışmalarını çözemediği zaman saygınlığını korumak için tepkide bulunması ya da kaçamak yollar araması.
732kent okuluKentte yaşayan çocukların eğitim gereksinmesini karşılamak üzere kent sınırları içinde açılan ve genellikle binası, yönetici ve öğretmen sayısı bakımından köy okuluna göre daha büyük bir birim oluşturan okul.
733kesin bilgibk. sağlam bilgi.
734kesin yazılmaBir üniversiteye aday olarak ön yazımını yaptıran öğrencinin, giriş sınavında aldığı puanlar bakımından devam etmek istediği fakültenin ya da bölümün koşullarını yerine getirdiği anlaşıldıktan ve gerekli belgeleri gösterdikten sonra o üniversiteye sürekli
735kestirim düzeltmesiRastlantı etkisini ortadan kaldırmak ya da azaltmak için, bir testin doğru-yanlış ve doğru-seçmeli maddelerinden elde edilen puanların, yanlış yanıtların sayısına göre ve kuralına uygun olarak azaltılması işlemi.
736kestirim geçerliğiBir testin, kestirimde bulunmak amacıyla kullanıldığı konuda verdiği sonucun, geleceğe ilişkin doğruluk derecesi.
737kestirim testleriBir kimsenin belli bir dal ya da konuda ne derece başarılı olacağını kestirmeye yarayan testler.
738ket vurmaBir içtepi, istek ya da davranışın içten ya da dıştan gelen bir gücün etkisiyle ya bilinçli ya da bilinçsiz olarak açığa vurulmaması, engellenmesi durumu.
739kılavuzOkul yöneticilerine, öğretmenlere ve kimi durumlarda öğrencilere yeni programlar, yöntem ve teknikler ile uygulama biçimleri üzerinde bilgi veren ve yol gösteren yapıt.
740kılavuz öğretmenOkulda kılavuzluk etkinlikleri bakımından kendi kümesine düşen öğrencileri yakından tanımak, onların kişisel ya da derslerle ilgili her türlü sorunlarını çözmek,.çalışmalarında ve toplumsal ilişkilerinde başarılarını arttırmak ile görevli öğretmen.
741kılavuzluk1. Bireyleri ilgi, anıklık ve yeteneklerine en uygun etkinliklere yöneltmek amacıyla uzmanlarca yapılan düzenli ve sürekli yardım. 2. Öğrencilerin bağımsız birer kişilik kazanmalarını amaç edinen düzenli ve sürekli yol gösterme etkinliği.
742kılavuzluk kuruluOkulun ilgili yönetici ve öğretmenleri ile veli ve öğrencilerden oluşan, kılavuzluk programının öğrencilerin gereksinmelerine uygun ve gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanmasını sağlamakla görevli geçici danışma kurulu.
743kılavuzluk programıÖğrenci gereksinmeleri, çevresel iş ve meslek olanakları göz önünde bulundurularak okuldaki kılavuzluk çalışmalarının amaçlarını, kapsamını ve yöntemlerini belirleyen program.
744kılavuzluk servisiBir eğitim kurumunda okuyan öğrencilere kendilerini ve çevrelerini tanıyabilmeleri, yeteneklerini anlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak amacıyla örgütlenen kuruluş.
745kılavuzluk ve araştırma merkeziOkul öncesinden üniversiteye değin her öğrenim basamağındaki okulda başarısızlığa uğrayan öğrencilerin durumlarını incelemek, gerekli düzeltici önlemleri almak ve bu işleri yaparken aile, okul ve öteki ilgili kurumlar ile sıkı işbirliği yapmak üzere kurul
746kılgıKuramı olan bir şeyi, düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi.
747kılgılı sanat okuluÖğrencilere döşemecilik, frezecilik, kaynakçılık vb. yeni bir meslek öğreten, belli bir işte bilgi ve yeterliklerini arttırmak isteyen gençlere ve yetişkinlere eğitim olanağı sağlayan, ilkokula dayalı meslek okulu.
748kılgısal çocukbilim1. Çocuk biyolojisi, ruhbilim ve toplumbilim ilkelerinin çocukların eğitiminde kılgılı bir erekle uygulanması. 2. Bu tür uygulamalarla uğraşan bilim dalı.
749kılgısal, (kılgılı)Yalnız düşünce alanında kalmayıp eyleme dönüşen, uygulanabilen.
750kılgısal zekâ1. Uygulamalı bilgiler edinmeye ya da iş başında öğrenmeye yatkın zekâ. 2. Seçme ve değerlendirme gerektiren durumlarda uygun karar verme bakımından başarılı zekâ.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir