Eğitim Terimleri Sözlüğü - XML
Eğitim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
991öğretici film1. Öğretim etkinliklerinde kullanılmak için hazırlanan ve öğretici niteliği bulunan film. 2. Bir öğretim gereci olarak yararlanılan herhangi bir sinema filmi.
992öğretilebilir geri zekâlılarbk. ağır derecede geri zekâlılar.
993öğretim1. Belli bir amaca göre gereken şeyleri öğretme işi. 2. Bir eğitim kurumunda bir küme öğrenciye belli dal ya da konularda bilgi verme. 3. Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme eylemi.
994öğretim bilgisiÖğretim ilke, yöntem ve yollarına ilişkin genel sorunları inceleyen bilgi dalı.
995öğretim gereciDers kitabı, sözlük, film vb. gibi öğretimde kullanılan türlü gereçlere verilen genel ad.
996öğretim görevlisiÜniversitelerde öğretim üyesi bulunmayan dersler için geçici olarak görevlendirilen kimse.
997öğretim ilkeleriÖğrencileri öğretim yoluyla belli eğitim amaçlarına ulaştırmada öğretmenlere yol gösteren ilkeler.
998öğretim kurulu1. Bir okulun yönetim ve öğretim ile ilgili işlerinden sorumlu kimselerden oluşan kurul. 2. Bir eğitim kurumunda görevli öğretmenlerin tümü.
999öğretim makinesi1. Öğrenciye, bir öğretmenin yardımı olmaksızın, soru-yanıt yöntemine göre kendi kendine öğrenme olanağı sağlayan mekanik aygıt. 2. Bir program sunan herhangi bir aygıta verilen ad.
1000öğretim merkeziBirbirine çok yakın yerleşme yerleri ile ulaşım koşullarının elverişli olduğu birden çok mahalle ve benzeri küçük yerlerdeki çocuklara ilköğretim olanağının sağlandığı merkez, bk. gezici öğretmenlik bölgesi.
1001öğretim özgürlüğüGerek öğretim üyelerinin ve öğretmenlerin, gerekse öğrencilerin sansür, siyasal baskı ve her türlü korkudan uzak bir ortamda öğretme ve öğrenme olanağı bulması durumu.
1002öğretim programı1. Bir okulu bitirmek ya da bir alanda uzmanlaşmak için okunması gereken ders ve konuları kapsayan program. 2. Öğretilmesi istenilen ders ya da konuların amaçlar, yönergeler ve ders gereçleri ile birlikte sıralı olarak düzenlenmesi sonucu ortaya çıkan kıl
1003öğretim tekniği1. Öğretmenin, ders verirken benimsediği ve izlediği yol. 2. Öğretim gereçlerinin kullanılmasında ya da öğretim etkinliklerinin yönetiminde tutulan yol.
1004öğretim ünitesiBelli bir sınıfın ya da bir küme öğrencinin yapacağı bir ünite çalışmasıyle ilgili olarak öğretim etkinliklerine yol göstermek amacıyla hazırlanmış olan ayrıntılı plan. bk. kaynak ünite.
1005öğretim üyesiBir üniversite ya da bir yüksek okulun öğretim kadrosunda görevli olan kimse.
1006öğretim yılıİlk, orta ve yüksek okullar ile üniversitelerde öğretimin başladığı ve sona erdiği gün arasında geçen süre.
1007öğretim yöntemi1. Öğrencilerin özellikleri, ders araç ve gereçleri ile tüm öğrenme durumu göz önünde tutularak saptanan ve izlenen mantıklı yol. 2. Öğretim etkinliklerinin düzenlenmesi ve öğretim gereçlerinin kullanılması bakımından ölçünleşmiş olan yol.
1008öğretim yüküBir öğretmenin ders vermek, ders hazırlığı yapmak, ödev düzeltmek ve okuldaki öteki eğitim çalışmalarına katılmak için bir haftada harcadığı zamanın saat olarak tutarı.
1009öğretimde toplulaştırmaÇocuğun kavrayış gücünü göz önünde tutarak özellikle ilk ve orta okullarda ders konularını "üniteler" çevresinde toplama ya da ayrı ayrı okutulan dersleri gereken bağlantıları sağlayarak bir ders adı altında birleştirme, bk. toplu öğretim.
1010öğretime başlama izniYönetmelik ve öğretim programına ilişkin koşulları yerine getiren bir özel öğretim kurumuna öğretime başlaması için Millî Eğitim Bakanlığınca verilen izin.
1011öğretimin bireyselleştirilmesi1. Öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanımı ile öğretim gereçlerinin kullanımında, öğrenciler arasındaki bireysel değişikliklerin göz önünde tutulması. 2. Bütün öğretim etkinliklerinin bireysel gereksinmeleri karşılayacak biçimde düzenlenmesi.
1012öğretmen1. Resmî ya da özel bir eğitim kurumunda çocukların, gençlerin ya da yetişkinlerin istenilen öğrenme yaşantıları kazanmalarına kılavuzluk etmek ve yön vermekle görevlendirilmiş kimse. 2. Bilgi, görgü ve yaşantısı ile belli dal ve alanlarda başkalarının ye
1013öğretmen kitaplığı1. Okulda öğretmenlerin meslekî ve genel bilgilerini zenginleştirecek nitelikte kitapların bulunduğu kitaplık. 2. Belli bir bölgede görevli öğretmenlerin okuma ve yetişme gereksinmelerini karşılamak için kurulan kitaplık.
1014öğretmen konutuOkul sınırları içinde ya da okula yakın bir yerde öğretmenler için devletçe yapılıp kiraya verilen konut.
1015öğretmen not defteriÖğretmenin, yoklama, ödev ve dönem sonu kanı notları ile öğrenciler üzerindeki gözlem ve düşüncelerini yazdığı resmî defter.
1016öğretmen okuluDeğişik okullara öğretmen yetiştirmek üzere açılan ve dereceleri ile programları arasında amaçlarına göre ayrılık gösteren meslek okullarına verilen ad.
1017öğretmen yetiştirme1. İlgilileri öğretmenlik mesleğine yetiştirmek amacıyla yapılan her türlü etkinlik. 2. Öğretmen eğitimiyle uğraşan bir okul ya da üniversitenin belli programlara uyarak gördüğü iş.
1018öğretmen-öğrenci oranı1. Sınıf öğretmenlerinin herbirine düşen öğrenci sayısı. 2. Bir okul dizgesi içinde öğretmen sayısının öğrenci sayısına oranı.
1019öğretmen-öğrenci planlamasıÖğrencilerin, öğretmenlerinin yol göstericiliği altında ve serbest bir ortam içinde, konuların seçimi ve çalışmaların değerlendirilmesine ilişkin işleri düzenlemesi.
1020öğretmenler derneğiÖğretmenlerin meslekî, sosyal ve kültürel gereksinmelerini karşılamak ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek için kurdukları derneklere verilen ad.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir