Eğitim Terimleri Sözlüğü - XML
Eğitim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1051özel eğitim denetmeniÖzel eğitim kurumlarını ve özel eğitim alanına giren çalışmaları denetlemekle görevli denetmen.
1052özel eğitim gerekseyen çocukBedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişmesindeki özür ve özellikleri yönünden özel bakım ve önlemler gerektiren çocuk.
1053özel eğitim kurumuBeden, zihin ve toplumsal özürleri ya da özellikleri dolayısıyla düzgülü eğitim olanaklarından yeterince yararlanamayacak durumdaki çocuklar için devletçe ya da özel kişilerce açılan ve kendine özgü bir öğretim programı uygulayan eğitim kurumu.
1054özel eğitim okuluİlköğrenim çağındaki eğitimi güç ve geri zekâlı çocukların yetişmesi için açılan ve kimi gündüzlü öğrencilerin de gidebildiği parasız yatılı okul.
1055özel eğitim öğretmeniÖzel eğitim gerekseyen çocukların eğitimiyle uğraşan ve bunun için önceden özel bir öğrenimden geçmiş olan öğretmen.
1056özel eğitim sınıfı1. Aynı cinsten özürlü ortalama on öğrencinin bulunmasıyla okullarda ya da hastanelerin çocuk ve ortopedi servisleri içinde açılan sınıf. 2. Üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocuklar için açılan ve özel olarak yetiştirilmiş öğretmenlerce yönetilen sınıf.
1057özel okulDevlet, özel idareler ya da belediyeler yerine kişiler, dernekler ya da ortaklıklarca açılan ve işletilen okul.
1058özel öğrenci1. Bir özel kuruluş adına ya da kendi adına - çok kez yabancı bir ülkede - öğrenim yapan öğrenci. 2. Bir eğitim kurumunda, bir diploma ya da herhangi bir öğretim belgesi almayı düşünmeksizin, özel izinle okuyan öğrenci.
1059özel öğretim kurumlarıTürkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ya da özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilerce açılan, Millî Eğitim Bakanlığının denetim ve gözetimi altında çalışan her derecedeki okullar, mektupla öğretim yapan yerler,
1060özel öğretim yöntemleri1. Türlü eğitim kurumlarının programlarında yer alan derslerin öğretimine ilişkin ilke, yöntem ve teknikleri açıklayan bilgi dalı. 2. Öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretmen adaylarına ileride okutacakları derslerle ilgili olarak verilen yöntem bilgileri.
1061özel yetenek1. Belirli alan ve konularda başarı göstermek için gerekli, genel yetenekten ayrı yetenek, 2. Bireyin öteki yetenekleriyle uygunluk göstermeyen yetenek.
1062özel yetenek testleriBir özel yeteneği ya da sınırlı birtakım yetenekleri ölçmek üzere hazırlanmış olan testlere verilen ad.
1063özel yeteneklilerZekâ bölümü sürekli olarak 120 ve daha yukarı olup da güzel sanatlar, matematik, fen ve teknik gibi alanlarda yaşıtlarından belirgin ölçüde üstün olan çocuklar.
1064özerk1. Yönetim bakımından kimi koşullar altında bağımsız hareket eden (eğitim kurumu). 2. Ahlak, ilişki ve davranışlarında usun yol göstericiliğini tanıyan (kimse).
1065özerklik1. Yönetim bakımından dış denetimden bağımsız olma. 2. Kişinin, kendi davranışlarını düzenleme ve bu davranışlara yön verme konusunda bir ölçüde bağımsız oluşu.
1066özetBir metnin, bir sözün, üzerinde durulan bir konunun en önemli bölümlerinin sözlü ya da yazılı olarak kısaca anlatılan özü.
1067özetlemeOkunan bir parçanın, dinlenen bir konuşmanın ana düşüncelerini belirtmek üzere sözlü ya da yazılı özetini çıkarma.
1068özgecilik1. Çıkar gözetmeksizin başkalarının iyiliği için özveride bulunmayı bir ilke olarak benimseyen ahlak tutum ve görüşü. 2. Her kişinin asıl yükümlülüğünün, kendisini başkalarına, topluma adamak olduğu düşüncesine dayanan ve A. Comte ile Spencer'in temelini
1069öznel1. Özneyle ilişkisi olan öznede oluşan. 2. Nesnelerin gerçeği yerine öznenin düşünce ve duygularına dayanan.
1070öznel yanlışGözlemde bulunan ya da veriler üzerinde çalışan bir kimsenin bilinçli ya da bilinçsiz olarak yan tutması nedeniyle ortaya çıkan yanlış.
1071öznelcilik1. Herkesin kendi usu ve kavrayışı ölçüsünde bilebileceğini ve nesneler üzerine olan bilgilerimizin bunların bize yaptıkları etkilerden öteye geçemeyeceğini ileri süren bilgi kuramı. 2. Yaşantının öznel öğelerine önem veren herhangi bir kurama verilen ad.
1072özsevi1. Bir kimsenin, kendini aşırı derecede güzel bulması ve gövdesine karşı olağandışı ilgi göstermesi. 2. Cinsel gücün kendine yönelmesi. 3. Ruhsal-cinsel gelişmenin, çocuklarda görüldüğü gibi, kendinden haz alma düzeyini aşamamış olması durumu.
1073özümleme1. Bir kimsenin öğrenmekte olduklarını kendi düşünce kalıbı içine sokması süreci. 2-Herbart'ın ruhbilim anlayışına göre yeni yaşantıların eski yaşantılarla birleştirilmesi süreci. 3. Yabancı kültür öğelerinin türdeş bir toplulukça benimsenmesi olayı.
1074özürlü çocukBedensel ya da zihinsel bakımdan bir özürü bulunan, yetişmesi ve gelişmesi için özel eğitim önlemlerinin alınması gereken çocuk.
1075özyaşamöyküsüKılavuzluk çalışmalarında, bireyin kendini ve sorunlarını nasıl gördüğüne ilişkin değerli bilgiler elde etmeye yarayan kişisel yaşamöyküsü.
1076özyaşamöyküsü yöntemibk. yaşamöyküsü yöntemi.
1077özyöneltimBir kimsenin edinmiş olduğu bilgileri kullanarak, yaşantılarını değerlendirerek, vardığı yargı ve kararlara dayanarak kendi kendine kılavuzluk etmesi.
1078özyönetim1. Öğrencilerin, yönetmelik hükümlerine ve okul kurallarına göre seçilen temsilcileri aracılığıyla, sınıf dışı etkinlikleri yönetmeleri. 2. Okul düzeninin büyük ölçüde öğrencilerce sağlanması.
1079parasız yatılı öğrenciYeme içme, yatma, barınma, giyim, ders kitabı ve gereci gibi her türlü gereksinmesi devletçe karşılanan ve geceleri okulda ya da okulun yurdunda kalan öğrenci.
1080pekiştirme1. Öğrenme bakımından, koşullu bir tepkiyi bir ödül ya da kıvanç verici yeni bir uyaran ile güçlendirme. 2. Önceden belli bir uyarana karşı gösterilmiş olan bir tepkinin yoğunluğunun ve etkisinin arttırılması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir