Eğitim Terimleri Sözlüğü - XML
Eğitim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1141sanat enstitüsüEndüstrinin türlü dallarına ve küçük sanatlar alanına bilgili usta işçi ve teknisyen yetiştirmek amacını güden, ortaokula dayalı ve öğrenim süresi 3 yıl olan öğretim kurumu.
1142sanayi ruhbilimiRuhsal araştırmalardan elde edilen ilke ve sonuçların sanayide çalışanların seçimi, yetiştirilmesi ve yönetimi ile ilgili etkinliklere uygulanması ile uğraşan, bu konularda karşılaşılan sorunları inceleyen ruhbilim dalı.
1143sapınç1. Özel bir görevin olağan sonucuna varmasını engelleyen sapıklık. 2. Doğal yoldan herhangi bir biçimde ayrılış.
1144sapkınDavranışlarıyla yaşadığı toplumun gelenek ve göreneklerine ters düşen, o toplumun yasa ve kurallarına uymamakta direnen, sapınca düşen (genç).
1145sapkınlıkToplumun benimsediği ahlak ölçüleriyle sürekli olarak çelişme durumunda olma.
1146saplantı1. Belli bir düşünce ya da yararsız bir eylem üzerinde direnme biçiminde kendini gösteren ve engel olunamayan içtepi. 2-Bir kimsenin saplanmış olduğu ve kendini kurtaramadığı yanlış düşünce.
1147savlı tartışmaİki konuşmacı kümesinin, belli bir konu ya da sorun üzerinde kendi savlarını karşılıklı olarak savunmasından oluşan bir tartışma türü.
1148savlı tartışma yöntemiDers konularının tartışma yoluyla işlenmesine ve öğrencilerin ileri sürülen savlar üzerinde düşüncelerini düzenli bir biçimde açıklamalarına olanak sağlayan öğretim yöntemi.
1149savunma düzenleşimiOrganizmanın, yeni bir durum karşısında bedensel güvenliğini, ruh ve zihin erincini korumak için seçtiği davranış biçimi.
1150saydam perdeBir yüzünde yansıyan görüntüler öteki yüzünden izlenebilen perde.
1151sayılama1. Bir sonuç çıkarmak amacıyla olguları düzenli biçimde gözleme, derleme, elde edilen verileri sayı olarak gösterme işi ve bu işi kendine konu edinen bilim. 2. Bir dizi sayısal gözlem ya da sonucu gösteren değer ya da ölçü.
1152sayısal derecelendirme ölçeğiBir kimsenin belli bir konudaki özelliği üzerinde yargıya varmayı sağlamak üzere geliştirilen eşit aralıklarla sayısal olarak ve genellikle O'dan 10'a değin derecelenmiş olan, değerlendirmecinin bu sayılardan birini imleyerek kanısını belirttiği ölçek.
1153seçmeci usavurmaBirbirlerine karşıt iki ya da daha çok yöntem, öğreti ya da kuram ile ilgili düşünce ya da görüşlerden seçilen öğelere dayanan usavurma.
1154seçmeci yöntem1.-Türlü yöntemlerden yararlanma düşüncesine dayanan ve birleştirici bir anlayışı yansıtan yöntem. 2. Gerekseme ve zorunluklar karşısında çoğunlukla yabancı dil öğretiminde baş vurulan, türlü yöntemlerin özelliklerini taşıyan karma yönteme verilen ad. 3.
1155seçmecilikBirbirlerine karşıt olan türlü öğretilerden seçilen düşüncelerden yararlanarak tek ve uyumlu bir inanç ya da düşünme dizgesi oluşturmaya çalışan felsefe görüşü.
1156seçmeli derslerBirtakım dersler arasında alınıp alınmaması öğrencinin isteğine ve seçimine bırakılmış olan dersler, bk. temel dersler, zorunlu dersler.
1157seminer1. Bir konu üzerinde bilgi alışverişinde bulunmak ya da tartışma yapmak amacıyla düzenlenen toplantı. 2. Üniversitelerde ve yüksek okullarda, bir öğretim üyesinin yönetimi altında birtakım konu ve sorunlar üzerinde öğrencilerin yaptıkları incelemelerle il
1158senatoRektörün başkanlığında, öğretim görevi başında bulunan bir önceki rektör, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, her fakülte kurulunun kendi üyeleri arasından üç yıl için seçeceği ikişer profesörle üniversite ya da fakültelere bağlı her yüksek okulun yön
1159serbest çalışmaÖğrencilerin kişisel gereksinme ve ilgilerine göre kümeler halinde okul kitaplığında, deney odasında, işlikte, uygulama bahçesinde ve derslikte, kimi zaman öğretmenlerin gözetimi altında, kimi zaman da kendi kendilerine yaptıkları tamamlayıcı ve yetiştiri
1160serbest çalışma kümesiOkulda serbest çalışma saatlerinde ilgi ve gereksinmelerine göre bir araya gelen ve kimi durumlarda ilgili öğretmenlerin yardımlarından da yararlanan küçük öğrenci topluluğu.
1161serbest oyunÇocuğun, etkin olma gereksinmesini karşılamak üzere kendiliğinden kurduğu ve hiç bir kurala bağlı olmayan oyun.
1162ses bozukluğuSesin sürekli olarak güç, perde, nitelik ve esneklik bakımından dikkati çekecek ölçüde farklılık göstermesi konuşurken sesin kısık, çok yüksek, tiz, pes, soluk ya da tekdüze olması durumu.
1163ses eğitimiMüzik derslerinde çocukların gırtlaklarını eğitme, onlara iyi ve doğru şarkı söyleme becerisini kazandırma amacını güden soluk alıştırmaları, ses ve söyleme alıştırmaları, ritmik okuma gibi çalışmaları kapsayan etkinliklere verilen ad.
1164ses makinesiBir sesi, bir sözü, gereğinde yinelenmek üzere, manyetik tele ya da şeride almaya yarayan ve özellikle anadil, yabancı dil ve müzik öğretiminde çok kullanılan bir ders aracı.
1165ses yitimiBedensel, sinirsel ya da ruhsal-genetik nedenlerle ses kirişlerinin işleyememesi sonucu sesin kısılıp yok olması.
1166sesli okumaBir yazılı parçayı seslendirerek okuma yüksek sesle okuma.
1167sessiz okuma1. Bir yazılı parçayı yalnızca gözle izleyerek okuma. 2. Kör çocukların kendilerine özgü kabartma yazıları parmaklarıyla dokunarak sessizce okumaları.
1168sezgi1. Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş ya da olacak bir şeyi kestirme anıklığı. 2. Deney yapmadan ya da usavurmadan bir kavramı, bir genellemeyi doğrudan doğruya anlayıverme.
1169sezgicilikSezgiye önem veren ve sezgi yoluyla kavranılan gerçeklerin insan bilgisinin temelini oluşturduğunu ileri süren felsefe öğretisi.
1170sığınanlar eğitimiBaskı altında ülke değiştirenlerin, sığındıkları yeni ülkeye uymalarını sağlamak için yapılan eğitim.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir