Eğitim Terimleri Sözlüğü - XML
Eğitim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1171sıklık1. Belli bir puanla gösterilen ya da herhangi bir sınıf genişliği içinde yer alan denek, gözlem ya da olay sayısı. 2. Bir gözlem dizisinde aynı değerlerin yinelenmiş sayısı.
1172sıklık dağılımı1. Bir sıraya göre düzenlenen gözlem değerlerinin dağılımı. 2. Bir dizi içinde yer alan gözlem ya da puanların değer basamaklarına göre dağılımı ve yineleniş sayısı. 3. Puanların, her puana eşdüşen ya da her bir sınıf genişliğine rastlayan gözlem ya da de
1173sınama ve yanılmaYeni sorunlar ve durumlar karşısında düşünme, plan yapma ve yöntemli biçimde hareket etme yerine denemelere girişerek çözüm ve uyma yolları arama davranımı.
1174sınama ve yanılma yoluyla öğrenmeYeni öğrenme durumları karşısında öğrencinin, başarılı sonuç alıncaya, ya da hoşnut oluncaya değin kimi tepkileri hemen hemen rasgele yinelemesi ve sınaması temeline dayalı öğrenme.
1175sınama-yeniden sınama güvenirliğiBir testin kısa bir aralıkla aynı kümeye iki kez uygulanmasından elde edilen puanlar arasındaki bağlılaşma.
1176sınavSınıf geçme, bir okulu bitirme, bir üst okula yazılma durumunda bulunan öğrencilerin ya da bir işe girmek isteyenlerin anıklık, yetenek, bilgi ve beceri derecesini anlamak için yapılan yoklama, bk. sözlü sınav, yazılı sınav.
1177sınav denetimiBir okulda sınavların düzenlenmesi, yapılması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının saptanması ile ilgili çalışmaların yönetmelik hükümlerine göre yürütülüp yürütülmediğini incelemeyi öngören denetim türü.
1178sınav kuruluÖğrencileri sınamakla görevli kimselerden oluşan kurul.
1179sınav programıSınavların türünü, gününü, saatini ve yerini gösteren çizelge.
1180sınıf1. Belli bir yerde toplanarak bir ya da birkaç öğretmenin gözetim ve yönetimi altında ders gören öğrenci kümesi. 2. Bir eğitim kurumuna aynı zamanda yazılan ve bu eğitim kurumunu aynı zamanda bitirmeleri beklenen öğrenci kümesi. 3. bk. derslik. 4. Kimi yö
1181sınıf çözümleme tablosuGenellikle başarı testleriyle ilişkili olarak hazırlanan ve öğrencilerin bu testlerden elde ettikleri başarı oranlarını gösteren tablo.
1182sınıf dışı etkinliklerSınıf içinde düzenlenme olanağı bulunmayan, ancak öğrencilerin katılmaları eğitsel bakımdan yararlı ve kimi durumlarda da zorunlu olan etkinlikler.
1183sınıf düzgüleriDeğişik sınıflarda okuyan öğrenci kümelerinin tipik ya da ortalama başarılarını gösteren değerler.
1184sınıf eşdeğerliğiBir testin ham puanına göre değer biçilen ve öğrencilerin ortalama sınıf düzeyini belirleyen sınıf puanı.
1185sınıf geçmeBir öğretim yılı süresince başarı gösteren öğrencinin, yönetmelik gereğince bir üst sınıfa yükselmesi.
1186sınıf genişliğiSayılama işlemlerinde sınıfın alt ve üst sınırları arasındaki ayrıma verilen ad.
1187sınıf içi testleriÖğretmenlerin yalnızca kendi sınıfları ya da dersleri için hazırlayıp uyguladıkları ölçünleştirilmemiş testler, bk. resmî olmayan testler.
1188sınıf kitaplığı1. Öğrencilerin girişimiyle kurulan, içinde türlü derslerin işlenmesine yarayan kaynak kitapların bulunduğu kitaplık. 2. Öğretmen ve öğrencilerin yararlanması için okul kitaplığınca bir sınıfa gönderilen türlü yapıtlardan oluşan kitaplık.
1189sınıf ortamıAynı sınıfta okuyan öğrenciler arasındaki düşünsel ve duygusal etkileşim sonucu zamanla oluşan benzer beklentilerin, değer yargılarının ve davranış örüntülerinin gelişmesine yol açan durum.
1190sınıf ödeviSınıfta yapılmak üzere verilen ödev.
1191sınıf öğretmeni1. Görevlendirildiği sınıfa özgü öğretim programının öngördüğü çalışmaları planlayan, bu çalışmaları yönetip değerlendiren ve her öğrencinin sorunuyla yakından ilgilenen öğretmen. 2. Görevlendirildiği sınıfın bütün derslerini okutan öğretmen.
1192sınıf sergisiOkul programının bütünlüğü içinde, sınıf çalışmaları sırasında yapılan kişisel ve ortaklaşa işleri velilere ve öteki öğrencilere göstermek için genellikle öğretim yılı sonunda düzenlenen sergi.
1193sınıf yönetimiBir öğretmenin, sınıfta, göreviyle ilişkili bütün eğitim ve öğretim etkinliklerini yönetmesi işi.
1194sınıflamaBirbirine benzeyen nesne, gözlem ve olayları belli bir amaca göre bölümlere ayırma.
1195sınıfta kalmaBir öğretim yılı süresince başarı gösteremeyen öğrencinin, yönetmelik gereğince bulunduğu sınıfta bir yıl daha okumak zorunda bırakılması.
1196simge1. Soyut bir kavramı, örneğin bir ülküyü, amacı ya da düşünceyi gösteren ve anlamı herkesçe bilinen biçim, harf, bitki vb. im. 2. Ruh çözümlemesinde bilinçsiz bir düşünceyi, duygu ya da isteği belirten herhangi bir im.
1197simgecilik1. İnsan usunun ancak simgeleri bildiğini ileri süren felsefe öğretisi. 2. Ruh çözümlemesi kuramına göre, baskı altında tutulan bir düşüncenin, bir isteğin, olumsuz bir yaşantıyla ilgili bir anının anlaşılmasın da simgelerden yararlanma.
1198sinirbilimSinir dizgesinin yapısı ve görevi üzerinde inceleme ve araştırmalar yapan bilim dalı.
1199sinirceli çocuk1. Birtakım korkuları, saplantıları, kaygıları nedeniyle acı duyan çocuk. 2. Aşırı derecede düşsever olan ya da sinir argınlığı içinde bulunan çocuk.
1200sinirceli karakterToplumun koyduğu ve benimsediği kurallar ile yöntemlere aldırmaksızın içtepilerine göre davranma eğilimi gösteren kişilik.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir