Eğitim Terimleri Sözlüğü - XML
Eğitim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1201siyasal bilimlerSiyasal olguları ve düşünceleri, türlü siyasal yetke biçimlerini yöntemli olarak inceleyen bilimlere verilen genel ad.
1202skolastik1. Aristoteles'in yapıtlarından alınıp Hıristiyan kilisesi anlayışına göre değiştirilmiş olan ve Orta Çağ boyunca Batı üniversitelerinde okutulan biçimci ve gelenekçi felsefe. 2. Bu felsefeye ilişkin.
1203slaytYarı ya da tam karartılmış bir odada bir gösterici ile beyaz perdeye ya da duvara yansıtılarak öğretim etkinliklerinde kullanılan saydam resim.
1204slayt göstericisiGüçlü bir elektrik ışığının yardımıyla slaytları beyaz perdeye ya da duvara yansıtan ders aracı.
1205sokrates yöntemi:bk. doğurtuculuk.
1206son çocuklukYaklaşık olarak 11-14 yaşları arasındaki yaşam dönemi.
1207sonucu izleme bölümüÖğrencilerin gelişmelerinde ve yeni durumlara uymalarında kılavuzluk etkinliklerinin ne ölçüde etkili olabildiğini saptamakla görevli olup genel olarak okulu bitirenler üzerinde araştırma ve değerlendirme çalışmaları yapan kılavuzluk bölümü.
1208soru1. Bütün öğeleri tam olarak verilmeyen bir düşüncenin, bir görüşün tamamlanmasına, yorumlanmasına ve eksiksiz bir anlatım biçiminde belirlenmesine yardımcı olan söz. 2. Topluca ortaya atılan birkaç düşünce ya da görüşten en doğru olanını seçmek için insan
1209soru kâğıdıBelli bir sorun ya da konu üzerinde önceden düzenlenen sorulara ilgililerce verilecek yanıtların yazılması için geliştirilen bir bilgi derleme aracı.
1210soru listesiBir amaca göre seçilmiş olan davranım biçimleri ile birtakım beceri ya da düşünceleri temsil eden maddelerden oluşan ve bir gözlemcinin deneklerde gördüğü nitelikleri saptamasına yardım eden değerlendirme aracı.
1211soru-yanıt yöntemiÖğrencilerin, belli soruların karşılığı olan kalıplaşmış yanıtları öğrenmelerini ve bu sorular sorulduğunda yanıtlarını ezbere söylemelerini isteyen eski bir öğretim yöntemi.
1212sorun1. Çözümü, yaratıcı düşünmeyi gerektiren önemli ve güç durum. 2. Bir soru ya da bir dizi soru aracılığıyla kişiyi soruların nedenleri ile sonuçlarını araştırmaya yönelten durum.
1213sorun çözmeYeni olay ya da durumlar karşısında var olan ilişkileri ortaya çıkarma, yeni ilişkiler kurma ve güdülen amaca göre belli bir sonuç elde etme işi.
1214sorun çözme yöntemiSorunu anlama ve tanımlama, varsayımsal bir çözüm biçimi tasarlama, bu çözüm biçimini doyurucu kanıtlar buluncaya değin deneme gibi etkinlikleri kapsayan düşünme ve uygulama yolu.
1215sorun tarama listesiBir okulda okuyan öğrencilerin karşılaştığı en önemli sorunların saptanması için düzenlenen, bu konuda bilgi derlemeye yarayan liste.
1216sorunlara dönük programÖğrenme etkinliklerinin günlük, önemli ve çocukların yaşantılarıyla ilgili sorunlar çevresinde düzenlenmesini ve buna uygun gereçler ile yöntemlerden yararlanılmasını öngören öğretim programı.
1217sorunlu çocukZekâsı, kişiliği ve davranışları bakımından olağandışı özellik gösteren, olumlu bir gelişme gösterebilmesi için özel çaba ya da eğitim isteyen çocuk.
1218sosyal bilimlerbk. toplum bilimleri.
1219sosyal çalışmaToplumda genellikle yoksulluk, hastalık ve karakter bozuklukları nedeniyle uyumsuzluk gösteren özürlü kimselerin sorunlarını çözmek, bu gibileri sağlıklı bir yaşama kavuşturmak için düzenlenen gönüllü ya da resmî etkinlikler.
1220soyut usavurmaSomut veriler yerine, simge ya da genellemelerden yararlanarak sonuçlara varma işlemi.
1221soyut zekâDüşünme ve yeni durumlara uyma konularında soyut kavramlar ile simgelerden başarılı biçimde yararlanma yeteneği.
1222soyutlamaZihnin, gerçekte ayrı ve başlı başına bir varlığı ya da özelliği olmayan bir şeyi, bağımsız olarak ya da öteki özelliklerden ayırarak düşünmesi.
1223söz yitimiKonuşma ya da konuşulanları anlama yeteneğinde görülen bozukluk.
1224sözcük karışıklığıBir düşünceyi anlatırken yanlış sözcük kullanma ve sözcükleri yanlış söyleme biçiminde kendini gösteren konuşma bozukluğu.
1225sözcük yöntemiSözcüklerin önce birer bütün olarak ele alınması ve bundan sonra parçalara bölünerek çözümlenmesi ilkesine dayanan bir okuma öğretimi yöntemi.
1226sözel öğrenmeDüşüncelerin iletişimi ve açıklanması için gerekli konuşma becerilerini elde etme işi.
1227sözlü iş testleriBir kimsenin belli bir iş ya da meslek üzerinde bilgisini sözlü olarak ölçen testler.
1228sözlü sınavBir öğrencinin bilgi, yetenek ve beceri derecesini anlamak için soru-yanıt yönteminden yararlanılarak genellikle bir kurulca yapılan yoklama.
1229sözlü yoklamaÖğrencilerin, işlenen konular ya da üniteler çerçevesinde kazandıkları bilgi ve beceri yönünden durumlarını düşünme ve kavrayış bakımından olgunluk derecelerini anlamak ve değerlendirmek amacıyla, soru-yanıt yönteminden yararlanarak yapılan küçük sınav.
1230sözlü yöntem1. Sağırlara ya da sağır-körlere ses titreşimlerinden yararlanarak konuşmayı ve konuşulanı anlamayı öğretme yöntemi. 2. Öğrencinin, sözcükleri tanıyıp tanıyamadığını ve doğru seslendirip seslendiremediğini anlamak için baş vurulan, basılı simgelere sözlü

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir