Eğitim Terimleri Sözlüğü - XML
Eğitim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1321tümevarım yöntemi1. Öğretimde örneklerden, sorunlardan, olaylardan ve özel durumlardan başlayarak genel sonuçlara, kurallara ya da kanılara varma yolu. 2. Özel durumlardan genel bir sonuca erişmek için yapılan, usavurmaya dayanan bir çalışma, araştırma ve tartışma yöntemi
1322türetilmiş puanBirtakım sayılama teknikleriyle ham puandan elde edilen puan.
1323türkçeÖğrencilere Türk dilini doğru ve etkili bir biçimde kullanma alışkanlığını kazandırmak ereğiyle ilkokuldan başlayarak bütün ortaöğretim kurumlarıyla kimi üniversite ve yüksek okullarda okutulan ders.
1324ulamalı yazımBir öğrencinin başarı, devam, sağlık, ders dışı etkinlikler vb. bakımından eğitimsel geçmişi üzerinde oldukça kesin bir kanı edinmeye yarayan bilgilerin tümü.
1325ulusçulukHer ulusun kendi kültür değerlerini, çıkarlarını ve bağımsızlığını her şeyin üstünde tutarak ve koruyarak varlığını sürdürebileceğine inanan, çok kez bölgesel, uluslararası ya da başka tür değerler üzerinde durmayan görüş.
1326umu düzeyiBir kimsenin ya da bir kümenin, belli bir etkinlik sonunda elde etmeyi düşündüğü başarıya ilişkin umu (emel) ya da isteğinin derecesi.
1327unutmaÖnceden öğrenilmiş, görülmüş olan herhangi bir şeyi anımsayamama ya da tanıyamama.
1328usİnsanlara özgü, onların tümel ve zorunlu olan ilkelere hiç bir güç harcamadan uymalarını sağlayan bilme, düşünme ve önlem alma yetisi.
1329usavurma1. Mantık ilkelerine uygun biçimde düşünme ya da bu ilkelerden yararlanarak sorun çözme. 2. Düşüncenin, belirli birtakım önermeleri birbirine bağlayarak yeni bir önermeye (sonuca) erişmesi.
1330usçulukYalnızca usun bilgi kaynağı olabileceğini ve doğrunun deneye baş vurulmadan yalnızca önsel ilkelere dayanarak ortaya konulabileceğini ileri süren felsefe öğretisi.
1331uslamlamabk. usavurma.
1332ussal insancılıkBireyi belli bir toplumun üyesi olarak düşünmeyip onu yalnızca insan olarak ele alan ve eğitimin asıl kaynağı sayan felsefe görüşü.
1333ussallaştırmaBir sorunun çözümünde ya da belli bir ortama uymada başarısızlığa uğradığı zaman, bireyin kendine karşı saygısını yitirmemek amacıyla durumu gerçeğe aykırı, ancak usa uygun gibi görünen bir nedenle açıklamaya çalışması.
1334uyaranBir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç uyarıcı.
1335uyarım1. Bir uyaran karşısında organizmanın gösterdiği tepki. 2. Bir uyarma nedeniyle herhangi bir kas ya da salgıbezinde olan açık ya da gizli değişme.
1336uyarlama eğitimiGörevlilerin işlerine alıştırılmaları ve bağlanmaları, iş sorumluluğunu benimsemeleri, görev sırasında karşılaşacakları sorunları kolaylıkla çözebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve anlayışların kazandırılması amacıyla yapılan bir eğitim türü.
1337uyarlık1. Denetim altına alınamayan bir toplumsal çevrenin koşullarına uyma. 2. Gizli ya da açık etkilere ve baskılara boyun eğme. 3. Yürürlükte olan töreleri ve görgü kurallarını pek incelemeden benimseme. 4. Genel olarak herkesin görüş ve düşüncelerine uyma.
1338uyarmaBir disiplin suçu işlemiş olan öğrenciye davranışının kusurlu olduğunun yazılı olarak bildirilmesi.
1339uygulama1. Bir düşünceyi, bir ilkeyi ya da, bir kuramı gerçekleştirme işi. 2. Öğrencilerin kuramsal olarak öğrendikleri ilke ve yasaların derslik içinde ya da dışında doğrulanması için yapılan çalışmalar. 3. Öğretmen adaylarının çevrelerindeki okullara giderek tü
1340uygulama bahçesiOkullarda, özellikle köy ilkokullarında, tarım dersi başta olmak üzere kimi derslerle ilgili kılgısal çalışmalara olanak sağlamak amacıyla düzenlenen bahçe.
1341uygulama dersiÖğretmen adaylarınca verilen ve sonra ilgili öğretmen ya da öğretmenlerin de katılmasıyla değerlendirilen ders. bk. örnek ders.
1342uygulama okuluÖğretmen adaylarına bir programa göre sürekli olarak gözlemde bulunma, denemeler yapma, etkinliklere katılma ve uygulama dersleri verme olanağını sağlayan, öğretmen okuluna bağlı ya da onunla sıkı işbirliği yapan okul.
1343uygulamalı derslerDeney odası etkinliğini, işlik ve klinik çalışmalarını ya da alan incelemelerini gerektiren dersler.
1344uygunlukTestten elde edilen puanlar ile ölçüte ilişkin puanlar arasındaki bağlılaşma katsayısı.
1345uysallıkBaşkalarının önderliğini benimseme, başkalarına uyma, boyun eğme, bağımlı davranma biçiminde kendini gösteren bir kişilik özelliği.
1346uyum düzenleşimiBireyin çevresine uyma yolunda yaptığı birbiriyle ilişkili eylemlerin tümü.
1347uyumsuz çocuklarDuygusal bozuklukları nedeniyle saldırganca davranan, suça yönelen ve suç işleyen çocuklar.
1348uzaylamaGenellikle, eldeki verilerin sınırı dışında kalan bir işleve özgü değerleri önceden kestirmek için yapılan çalışma.
1349uzman1. Bir bilim dalında, belli bir teknik alanda yoğun bir öğrenim görerek ya da türlü uygulamalara katılarak yüksek derecede yeterlik kazanmış olan kimse. 2. Üniversite ve yüksek okulların deney odası, kitaplık, enstitü, klinik ve işliklerinde, öğretimle do
1350ücretli öğretmenBir okulda asıl öğretmeni bulunmayan dersleri saat başına aldığı ücret karşılığında okutan kimse.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir