İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
6511kural bazlı politikabk. kurala göre iktisat politikası
6512kurala göre iktisat politikasıİktisadi hedeflere ulaşmak amacıyla her türlü iktisadi gelişme karşısında uygulanacak politikaların önceden belirlenen kurallar çerçevesinde yürütüleceğinin açıklandığı, bu yolla uygulanacak iktisat politikasının zaman tutarsızlığı ve gecikme sorunlarıyla
6513kuralsızlaştırmaBelirli bir iş alanı ya da kesimde devlet denetimi ve kısıtlamalarının kısmen ya da tamamen kaldırılması durumu.
6514kurtajbk. yüzdelik
6515kuru tarımYarı kurak bölgelerde tarlayı sulamadan, ancak verimin büsbütün düşmemesi için yabanıl otları ayıklayıp sürüp ekmeden bırakmak vb. önlemlere başvurularak uygulanan bir tarım yöntemi.
6516kuru ziraatbk. kuru tarım
6517kurucu hisse senediAnonim şirketlerin kuruluşunda ya da sermaye artırımında kuruculara veya şirket açısından önemli görülen kişilere verilen, oy hakkı olmaksızın sahiplerine yalnızca kârdan pay alma hakkı tanıyan isme yazılı bedelsiz hisse senedi.
6518kurucu pay belgitibk. kurucu hisse senedi
6519kuruluşKelimelerin ve tümcelerin cümle içindeki sıralanma tarzı.
6520kuruluş yeri kuramıİktisadi etkinliklerin işletme, kent ve bölge düzeyinde niçin ve nerede toplandıklarını belirleyen ve J. H. Von Thünen tarafından geliştirilen ve bölgesel iktisadın temelini oluşturan kuram.
6521kurumBelirli düşüncelerin, davranış kalıplarının, bireyler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı görevlerin oluşturduğu, kökü birtakım törelere dayalı toplumsal örgenleşme (örneğin: din, aile vb.).
6522kurumcu iktisatÜretim, tüketim ve bölüşüm gibi konuları iktisadi yasaların değil toplumların siyasi, sosyal, kültürel yapılarından oluşan kurumların belirlediğini öne süren, Thorsten Veblen tarafından ilk defa ortaya atılan ve ardından W.C. Mitchell, Kenneth GaIbraith,
6523kurumculukİktisadi sistemlerin ve süreçlerin temellerini bireylerin değil kurumların oluşturduğunu ve bireylerin bu kurumların etkisinden bağımsız olarak ele alınamayacağını savunan yaklaşımların genel adı.
6524kurumlar vergisiTüzel kişilerin net kazançları üzerinden alınan dolaysız vergi.
6525kurumsal yatırımYatırım fonları, yatırım ortaklıkları, sigorta şirketleri, sosyal güvenlik kuruluşları, özel emeklilik fonları, vakıflar, sendikalar gibi kurumlarca yapılan yatırımlar.
6526kurun eksik değerlenmesibk. eksik değerlenmiş kur
6527kuruşBir Türk Lirasının yüzde biri değerindeki para.
6528kuşaklararası dışsallıkBugünkü iktisadi etkinliklerin yayılma etkilerinin uzun bir dönemde ortaya çıkması nedeniyle gelecek kuşaklar üzerinde ortaya çıkardığı dışsallıklar.
6529kuşatma kuramı1. Üreticilere kaynak aktarımına yönelik piyasa düzenlemelerinin, üreticilerin kârlarını ençoklaştırabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığını ileri süren kuram. 2. Bir sanayii düzenleyen resmi kurumdan sorumlu devlet adamı ve ilgili bürokratların kamu ya
6530kuştüyü yatakBir işyerinde bazı çalışanların çalışmadıkları hâlde, sendikaların baskısıyla kadroda tutulması.
6531kutu diyagramıbk. Edgeworth kutu diyagramı
6532kutuplaşma kuramıGelişmiş ülke ile azgelişmiş ülke arasında serbest ticarete dayanan bir iktisadi birlik oluşturulması durumunda, azgelişmiş ülkelerin sanayilerinin ileri teknoloji ve büyük sermayeye sahip gelişmiş ülke mallarıyla rekabet edememesi ve azgelişmiş ülkelerde
6533kutuplaşma teorisibk. kutuplaşma kuramı
6534kuvertür1. bk. güvence 2. (cover) Bankaların müşterileri lehine verdikleri verdikleri mektupların karşılığı olarak yatırılan para.
6535kuvertürlü faiz arbitrajıbk. güvenceli faiz arakazancı
6536kuvertürsüz faiz arbitrajıbk. güvencesiz faiz arakazancı
6537kuvvetli üstün malbk. lüks mal
6538kuyruk yöntemiİstemin sunumu aştığı durumlarda malı önceden gelenin almasını sağlayan bir tayınlama yöntemi.
6539kuyumcuDeğerli metal ve taşlardan bilezik, küpe gibi takılar yapan veya satan kişi.
6540Kuzey Amerika Serbest Ticaret BölgesiABD, Kanada ve Meksika arasında gümrük tarifelerinin indirilerek ticaretin serbestleştirilmesi amacına yönelik olarak 1993 yılında imzalanan anlaşma ile oluşturulan serbest ticaret bölgesi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir