İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
8881stopaj yöntemibk. kaynakta kesme yöntemi
8882stratejibk. izlem
8883stratejik mallarÜlke kalkınmasında veya bir kesim için vazgeçilemeyecek derecede önemli olan ve ulusal savunma konuları ile askeri uygulamalar bakımından çok önemli olduğu düşünülen mallar.
8884stratejik planbk. izlem tasarımı
8885STSbk. Uluslararası Ölçünlü Ticaret Sınıflandırması
8886subjektif değer teorisibk. öznel değer kuramı
8887subjektif talep eğrisibk. öznel istem eğrisi
8888subjektif vergibk. öznel vergi
8889subprime kredi piyasabk. niteliksiz kredi piyasası
8890sulu tarımYarı kurak ve kurak bölgelerde, ekilen bitkinin özelliğine bağlı olarak ya da daha yüksek verim elde etmek amacıyla, sulamaya başvurularak uygulanan tarım yöntemi.
8891sundurmaGümrüklü malların, giriş, arakorunacağa koyma, geçici onanması ya da geldiği yere geri gönderme vb. gibi, belli bir gümrük yönteminin uygulanmasına değin konulduğu ambar, koruncak, ardiye vb. gibi üstü kapalı, düzenli ve güvenli yer.
8892sundurma rejimiGümrük mevzuatına göre sundurmaya alınan eşyaya uygulanacak olan yöntem ve kurallar bütünü. Türkiye'de sundurma rejimi, eşyanın geçici depolanması olarak değiştirilmiştir.
8893sunu esnekliğibk. sunum fiyat esnekliği
8894sunumSatıcıların belirli bir dönemde piyasada değişik fiyatlardan satmaya razı olduğu mal, hizmet ya da üretim faktörü miktarı.
8895sunum çizelgesiBir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, üreticilerin o maldan satmayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren çizelge.
8896sunum eğrisiBir malın kendi fiyatı dışındaki diğer tüm değişkenlerin sabit olduğu varsayımı altında, üreticilerin o maldan satmayı istediği fiyat-miktar bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yeri, diğer bir deyişle bireysel sunum eğrilerinin yatay toplamından e
8897sunum fazlasıBelirli bir fiyat düzeyinde sunumun istem miktarını aşması.
8898sunum fiyat esnekliğiBir malın sunum miktarındaki oransal değişmenin o malın fiyatındaki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle bir malın fiyatında ortaya çıkan oransal değişmeye sunumun gösterdiği duyarlılık. krş. istem fiyat esnekliği
8899sunum fiyatıÜreticilerin herhangi bir malın bir birimini satmaya hazır olduğu fiyat.
8900sunum fonksiyonuBir malın sunumu ile o malın fiyatı, diğer malların fiyatları, üretim faktörlerinin fiyatları, üretim teknolojisi, vergiler, sübvansiyonlar ve üretici sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren bireysel sunum fonksiyonlarının yatay toplamından oluşan fonksiyon.
8901sunum kaymasıÜreticilerin mal sunumunu etkileyen fiyat dışındaki değişkenlerde ortaya çıkan değişme sonucu sunumun artması veya azalması diğer bir deyişle sunum eğrisinin sağa (aşağıya, güneydoğuya) veya sola (yukarıya, kuzeybatıya) kayması.
8902sunum miktarıSatıcıların belli bir dönemde piyasada değişik fiyatlardan satmayı istediği mal ve hizmet miktarı. krş. sunum eğrisi, bireysel sunum eğrisi, faktör sunumu
8903sunum miktarındaki değişmeSunumu belirleyen diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatında meydana gelen değişmeye bağlı olarak sunum miktarında ortaya çıkan değişme, diğer bir deyişle sunum eğrisi üzerindeki hareket.
8904supalanEşyanın kamyondan indirilmeden gümrük işlemlerinin tamamlanması.
8905surre altınıbk. darülhilafe altını
8906sübvansiyon1. (subsidy, negative tax) Devlet tarafından üretici veya tüketicilere dolaylı veya dolaysız olarak yapılan karşılıksız malî yardım. krş. dolaylı sübvansiyon, dolaysız sübvansiyon 2. (subvantion) Desteklenen belirli mal veya hizmetlerle ilgili plan veya p
8907sübvansiyonlar koduSübvansiyon ve sübvansiyonlara karşılık uygulanabilecek telafi edici önlemlere ilişkin bir Dünya Ticaret Örgütü düzenlemesi.
8908sübvansiyonlar ve telafi edici önlemler anlaşmasıbk. sübvansiyonlar kodu
8909sünger projeUluslararası Çalışma Örgütü tarafından, gelişmekte olan ülkelerdeki işlendirme sorununun çözümü için ortaya atılan ve sermaye yoğun yatırımlar yerine döviz harcaması gerektirmeyen emek-yoğun üretim alanlarına yatırım yapılması esasına dayanan proje.
8910süper emperyalizmbk. ultra emperyalizm

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir