İktisat Terimleri Sözlüğü - XML
İktisat terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
9421üçüz açıkBir ekonomide cari işlemler açığı, bütçe açığı ve tasarruf açığının bir arada bulunduğu durum. krş. ikiz açık
9422ÜFEbk. üretici fiyat dizini
9423ülke kredileribk. çerçeve kredisi 1
9424ülke risk derecelendirmesibk. risk derecelendirmesi
9425ülke riskibk. siyasi risk
9426üreticiGenel biçimde tanımlanmış bir işe ilişkin olarak önceden hazırlanmış bir çatıdan yararlanarak, kullanıcının belirlediği parametrelere göre, onun özel gereksemelerini karşılar nitelikte bir izlence üreten herhangi bir yordam.
9427üretici anamalbk. üretici sermaye
9428üretici artığıbk. üretici rantı
9429üretici dengesi1. İki üretim faktörünün kullanıldığı varsayımı altında, bir üreticinin belirli bir dönemdeki maliyetle üreteceği en çok çıktıyı gösteren, diğer bir deyişle üreticinin eş maliyet doğrusu ile eş ürün eğrisinin birbirine teğet olduğu nokta. 2. Açık ekonomid
9430üretici emekbk. üretken emek
9431üretici fazlasıbk. üretici rantı
9432üretici fiyat diziniHammadde ve aramallarından oluşturulan temsili bir mal sepetinde fiyatların, belirli bir temel döneme göre ne yönde ve ne oranda değiştiğini gösteren dizin.
9433üretici fiyat endeksibk. üretici fiyat dizini
9434üretici fiyatıBir birim malın üretiminde kullanılan üretim faktörlerine yapılan ödemelerle hesaplanan fiyat, diğer bir deyişle bir birim mal karşılığı üreticinin eline geçen para miktarı.
9435üretici güçlerMarksist yaklaşımda, üretim ilişkilerini belirleyen en önemli unsurları oluşturan üretim sürecinin öznel ve nesnel etkenleri olan insan, üretim araçları, üretim örgütlenmesi, bilgi ve teknoloji gibi toplumun doğa üzerindeki değiştirici etkinliğinin araçla
9436üretici güven endeksibk. reel kesim güven dizini
9437üretici kooperatifleribk. üretim kooperatifleri
9438üretici kredisiÜretim amacıyla satın alınan girdilerin finansmanını sağlamaya yönelik, sözleşmeye dayalı bir kredi türü.
9439üretici kuramıMal ve hizmet piyasalarında satıcı olarak yer alan ve birbirlerine benzeyen çok sayıdaki üreticiden gelişigüzel seçilmiş birinin davranışlarını ve bu davranışların gerisinde yatan nedenleri inceleyen kuram.
9440üretici rantıÜreticilerin bir malı satmaya razı oldukları fiyatla gerçekte sattıkları fiyat arasındaki pozitif farkların toplamı, diğer bir deyişle geometrik olarak piyasa sunum eğrisinin üzerinde piyasa fiyatının altında kalan alan. krş. tüketici rantı
9441üretici sermayeMarksist yaklaşıma göre sermayenin dolaşım sürecinin ikinci aşaması olup, para sermayenin üretime yönelik olarak kullanılıp artık değerin üretildiği aşama. krş. meta sermaye, para sermaye
9442üretici sermaye aşamasıbk. üretici sermaye
9443üretici sermaye devresibk. üretici sermaye
9444üretici yönetimli değer zincirleriOtomotiv, uçak sanayii, bilgisayar, yarı iletkenler, ağır sanayi gibi kârların ölçekten ve teknolojik ilerlemelerden kaynaklandığı sermaye ve teknoloji yoğun sanayilerde ulusötesi üreticilerin ileri ve geri bağlantıları içerecek biçimde üretim ağlarının e
9445üretimİnsanın topraktan, doğanın her türlü kaynak ve güçlerinden kendine yararlı ürünler elde etmesi, bunları işleyerek gereksinim duyduğu özdek ve nesneler durumuna koyması, çoğaltması işi.
9446üretim alanı ekonomisibk. alan ekonomileri
9447üretim anarşisiMarksist yaklaşımda, kapitalistlerin üretimi toplumsal olarak düzenleyememeleri sonucu tek tek ürettikleri mala olan istemin ötesinde üretim yapmaları, piyasanın emebileceğinin üzerinde üretim kapasitesini genişletmeleri nedeniyle ortaya çıkan ve kapitali
9448üretim araçlarıMarksist yaklaşıma göre bir toplumda gereksinmeleri ve serveti üretmek için emeğin kullandığı hammadde, yardımcı madde, emek araçları ve emeğin konusundan oluşan unsurlar, diğer bir deyişle emeğin üretim yapabilmesi için gerekli olan unsurların bütünü. kr
9449üretim artığıbk. artık
9450üretim biçimi1. Üretimin örgütlenme ve yürütülme tarzı. 2. Toplumsal üretim ilişkilerinin kendine özgü biçimiyle belirlenen ve üretici güçlerin belli bir düzeyine karşılık gelen temel iktisadi örgütlenme tarzı ya da aşaması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir