Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
5461homolog kromozom(Yun. homologos: aynı fikirde olan chroma: renk soma: vücut) Her biri bir ana babadan gelen ve çiftler hâlinde bulunan, morfolojik olarak birbirine benzeyen ve eşey kromozomları hariç aynı gen lokuslarına sahip kromozomlar. Böyle bir çiftin her bir üyesi,
5462homologi(Yun. homologos: aynı fikirde olan logos: bilim) Kökendeşlik. Evrimsel gelişme sırasında aynı kökenden gelen, görevleri ve yapıları aynı ya da farklı olabilen organ ya da yapıları ifade etme. Homoloji.
5463homolojibk. homologi
5464homomer(Yun. homos: aynı meros: parça) Kısımların eşit sayıda olması.
5465homomerik liken(Yun. homos: aynı meros: parça) Alg ve mantar hücrelerinin tallus yapısında homojen dağılım gösterdiği tip likenler.
5466homonim(Yun. homos: aynı onyma: ad) 1. Familya grubu isimlerinde son eki farklı olan ve aynı şekilde yazılıp okunan cins grubu isimlerinde, aynı şekilde yazılıp okunan, fakat farklı taksonları ifade eden iki ya da daha çok sayıdaki uygun isim. Tür grubunda aynı
5467homonom(Yun. homos: aynı nomos: yasa) Segmentleri birbirinin aynı yapılışta olan.
5468homoök(Yun. homos: aynı, eş oikos: tâbi) Hayatı boyunca aynı konutta yaşayan organizma.
5469homoplâsti(Yun. homos: aynı plastos: kalıp) Organizmalarda analog organların dış görünüşleri bakımından yapısal benzerlikte olması. Farklı organlar ya da organizmalar arasında, aynı atadan gelme yerine benzer yönlerdeki evrim sonucu oluşan şekil ve yapı benzerliği.
5470homopolinükleotit(Yun. homos: aynı polys: çok) Aynı tip nükleotitten oluşmuş bir polinükleotit.
5471homopolisakkaritlerNişasta, selüloz, homoglikan gibi, aynı tip karbohidrat monomerlerinden oluşmuş, dallanmış ya da tek zincir hâlinde olan polisakkaritler.
5472Homopterabk. eş kanatlılar
5473homorizik kök(Yun. homos: aynı rhiza: kök) Gövdeden meydana gelen yan kökler.
5474homoserk kuyruk yüzgeci(Yun. homos: aynı, eş kerkos: kuyruk) Genellikle bütün kemikli balıklarda (Teleostei) omurganın, ürostil kuyruğun üst lobu içerisinde uzadığı, lobların boylarının az çok birbirine eşit olduğu kuyruk yüzgeci.
5475homospor(Yun. homos: aynı sporos: tohum isos: eş) Yosun ve eğreltilerde morfolojik olarak birbirinin aynı olmakla beraber eşey fonksiyonları negatif, pozitif şeklinde olan sporlar. İzospor.
5476homozigot(Yun. homos: eş zygon: boyunduruk) Kromozomlarında verilen bir alel çift veya seri bakımından aynı genleri taşıyan birey. Homozigotlar, belli bir özellik bakımından sadece tek tip gamet meydana getirirler ve bu nedenle saf ırktırlar.
5477Hoplopterus indicusbk. büyük kız kuşu
5478Hordeum vulgarebk. arpa
5479hormonİç salgı bezleri (endokrin bezler) tarafından salgılanıp kana verilerek vücudun başka bölgesindeki hücre ya da hücre gruplarını faaliyete geçiren, kimyasal yapılarına göre (peptitler, proteinler, steroitler) ve etki şekillerine göre (faaliyeti hızlandırıc
5480horozbk. evcil tavuk
5481horozbinaKemikli balıklar (Teleostei) takımının, horozbinagiller (Blenniidae) familyasından 5-6 cm kadar uzunlukta, kıyılarda alglerin arasında yaşayan bir balık türü.
5482horozbinagillerBalıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, dikenli yüzgeçliler (Acanthopterygii) alt takımından, uzun ve pulsuz vücutlu, sırt yüzgeçleri uzun, renkleri zemine uyan, kayalık deniz kıyılarında, bazen tatlı sularda yaşayan, horozbin
5483horozibiğigillerYaprakları almaşlı ya da karşılıklı dizilişli, çiçekleri er dişi, çanak yaprakları 3-5 tane, taç yaprakları olmayan, ovaryum üst durumlu, aken, kapaklı kapsül, fındıksı ya da bakka tipi meyveleri bulunan, ülkemizde bir cins ve dokuz türle temsil edilen, b
5484hortum1. Böceklerde (Insecta), halkalı solucanlarda (Annelida), nemertinlerde (Nemertina) beslenme için kullanılan, başın önünde boru şeklindeki yapı. 2. Memelilerde, fildeki gibi uzamış olan burun. Probosis.
5485hortum ağızlıgillerBalıklar (Pisces) sınıfının, kemikli balıklar (Teleostei) takımının, geri kemikli omuzlular (Catosteomi) alt takımından, vücutları ince, uzun, ağızları boni biçiminde, Atlantik ve Hint okyanuslarında yaşayan türleri olan bir familya.
5486hortumlu böceklerEklem bacaklılar (Arthropoda) dalının, böcekler (Insecta) sınıfının, kanatlılar (Pterygota) alt sınıfından, alt dudakları (ikinci maksil) bir hortum biçimini almış, gelişmelerinde yan başkalaşım görülen, kanat yapılarına göre yarım kanatlılar (Hemiptera)
5487hortumlu memelilerMemeliler (Mammalia) sınıfının, eterdiler (Placentalia) bölümünün, toynaklılar (Ungulata) üst takımından, çok büyük boylu, beş parmaklı ve kalın bacaklı, burunları üst dudak ile birleşerek bir hortum biçiminde uzamış olup üst çenedeki iki kesici diş özell
5488Hox genleriOmurgaldardaki 2, 7, 12 ve 17 no'lu kromozomlarda bulunan homeotik genler.
5489HTLV virüsleribk. insan tümör virüsleri
5490HTLV-IIIbk. AIDS virüsleri

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir