Biyoloji Terimleri Sözlüğü - XML
Biyoloji terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
12601transkripsiyon kontrol bölgesiGenlerin transkripsiyonunu düzenleyen bütün cis aktif DNA dizileri.
12602transkriptazTranskripsiyonu katalizleyen herhangi bir enzim RNA polimeraz, DNA'ya bağlı RNA polimeraz gibi.
12603translasyonbk. tercüme
12604translokasyon1. Kromozomun bir parçasının kopup başka bir kromozoma eklenmesi şeklinde olan kromozom mutasyonu. 2. Farklı bir yer ve habitata götürme.
12605translokaz1. Zar geçirgenlik engeline rağmen bir maddenin kolaylaştırılmış difuzyonuna aracılık eden herhangi bir enzim. 2. Faktör G protein sentezi sırasında peptidil tRNA’nın, ribozomun A yerinden P yerine geçişindeki GTP bağımlı yer değiştirmeyi katalizleyen enz
12606translokonİmmünoglobulinlerin değişken ve sabit bölgelerini kollayan gen kümeleri.
12607transmembran proteinZarı geçen protein.
12608transmisyon elektron mikroskobubk. geçirmeli elektron mikroskobu
12609transpirasyonBitkilerin stomalar aracılığı ile su kaybetmesi.
12610transplantBir canlıdan diğerine ya da bir canlının bir bölgesinden başka bölgesine taşınan ve aşılanan doku ya da organ. Graft.
12611transplantasyonbk. doku nakli
12612transplantasyon antijeniDoku uyuşurluğu antijeni.
12613transportbk. taşıma
12614transpozisyonBir genin, bulunduğu kromozom üzerinde yer değiştirmesi. Genomun bir parçasının bulunduğu yerden bir sıçrama ile başka bir yere kolaylıkla ve süratle yerleşmesi ve bu arada kromozom yapısında dikkate değer bir değişiklik olmaması olayı.
12615transpozonlarBakterilerde bulunan hareketli genetik elementler. İnsersiyon dizileri, kompozit transpozonlar ve Tn3 transpozonlar olmak üzere üç tipte görülür.
12616transsitozbk. sitopempis
12617transversal kesitbk. enine kesit
12618transversiyonNükleik asitlerde bir pürin bazı yerine bir pirimidinin yer alması.
12619trehalozBazı likenlerde ve böceklerde bol bulunan, uçma kasının esas yakıtını oluşturan, iki glikoz biriminden meydana gelen bir disakkarit. Mantar şekeri.
12620Trematodesbk. trematodlar
12621trematodlar(Yun. trematodes: delik eidos: şeklinde) İlkel solucanlar (Scolecida) dalının, yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfından, vücutları ince ve kutikula ile örtülü, ergin evrede asalak olarak yaşayan, çekmenleri bulunan, anüsleri olmayan fakat sindirim ka
12622treonin, Thr, Tİnsan besininde temel olan kutuplu ve yüksüz bir amino asit.
12623TRHbk. tiroit uyarıcı hormonu çıkaran hormon
12624triaçilgliseritbk. nötr yağ
12625triaçilgliserolbk. nötr yağ
12626triasilgliseritbk. nötr yağ
12627triasilgliserolbk. nötr yağ
12628Triaxonidabk. camlı süngerler
12629Tribulus terrestrisbk. demir dikeni
12630Trichechidaebk. manatigiller

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir