Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü - XML
Dilbilgisi Terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
571yönelmeli tamlamaYönelme durumundaki bazı adların çok defa sıfat görevindeki bazı sözcükleri anlam bakımından tamamlayarak kurdukları tamlama: İçkiye alışık adam, dikişe yatkın el, uykuya doymamış gözler, yere serili kilim, duvara asılı tablo vb.
572yönelmeli tümleçÇok defa eylemin bazen de adın anlamını tümleyen ve yönelme (-e) durumunda bulunan tümleç: Çocuklar eve geldi Öğrenciler bahçeye çıksın Herkes kazmasıyle küreğine yapıştı Bu haksızlığa dayanılır mı? Annesinin yanına gitti İçkiye alışık, yere serili, duvara asılı vb
573yumuşak ge (ğ) uzunluğu(Derleme.. ğ uzunluğu, büzülme uzunluğu) Türkçe bir sözcükte bulunan ğ ünsüzünün, kendinden önceki veya sonraki ünlüyü uzatması: Yağmur (yâğmur> yamur) , ağlamak (ağla-mak> alamak) , dağ (dağ> da) ,, bağ (bağ> bâ) , sağ> (sa) , çiğ (çiğ> çiğ) ağır (ağar>âr) , ağız (ağaz>az) vb.
574yumuşama(Derleme.. tonlulaşma, sadalılaşma, ötümlüleşme) Süreksiz ünsüzlerin sürekli ünsüz veya sızıcı ünsüz oluşu: (ekmek-e) > ekmeğe, (kabak-a) > kabağa, (yurt-a) > yurda, (borç-a) > borca, (dip-e) > dibe vb.
575yuvarlak sıraTürkçe bir sözcükte bulunan yuvarlak ünlülerin sırası: Üzüntünüzün (üz-ün-tü-n-üz-ün) , oğlunuzun (oğlu-n-uz-un) vb.
576yuvarlak ünlü(Derleme.. yuvarlak vokal, yuvarlak sesli, dudak vokali) Dudakların toplanıp yuvarlaklaşması ile meydana gelen ünlü: o, ö, u, ü vb.
577yuvarlaklaşma(Derleme.. dudaksıllaşma) Düz ünlünün ünsüz etkisiyle yuvarlak oluşu: (savırmak) > savurmak, (kavırmak) > kavurmak, (çabık) > çabuk vb.
578yüklemEylem çekimine girmiş sözcüğün tümcedeki görev adı: Her iş ona kolay geliyor Ali İstanbul'a gidecekmiş Her gün burada mısınız? Hasta değilsiniz ya Bu sınıfın en çalışkan öğrencisi Ahmet mi? vb.
579yüklem birliği(Derleme.. yüklem öbeği, yüklem grubu) Yüklemle birlikte kullanılan sözcük veya tamlamalar: Bu ev, Ihlamur'a giden birbirine paralel dik yokuşlardan birinin hemen tepesindedir Yalı, gezmekle, seyretmekle doyulmaz bir güzellikteydi vb.
580yükselen titrem(Derleme.. yüksek ton) Anlatımda duygu ve düşüncelerin etkisine göre ses titreşimlerinin yükselmesinden doğan titrem: Ordular! İlk hedefiniz Akdenizdir, ileri! Öfkelendikçe ateş püskürüyor, bağırıyor, çağırıyordu Ah ne güzel çimenler,çiçekler, ağaçlar! vb.
581zaman(Derleme.. fiillerde zaman) Eylemlerin belirttikleri geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman kavramı: Geldi, gelmiş, geliyor, gelir, gelecek, geldiydi, geliyormuş, hastaydı vb.
582zaman belirteci(Derleme.. zaman zarfı) Bir eylemin anlamını, zaman kavramı ile sınırlandıran belirteç: Sabahleyin gelmiş Şimdi gidecek Yarın gelsin Geceleyin rastlayınca şaşırmış vb.
583zaman ekiEylemlerde kullanılan ve zaman kavramı veren ek: -ecek (gel-eceğ-im, gel-ecek tren) , -miş (piş-miş-ti, piş-miş aş) , -iyor (sev-iyor) vb.
584zaman ulacıEylemin durumunu zaman bakımından sınırlandıran ulaç: Gidince görmüş, gelince konuşuruz, gittiğinde görmüş, geldiğimde konuştuk, gittikçe güzelleşiyor, geleli hastayım vb.
585zayıf ünlüSes süresi kısa olan dar ünlü : ı vb. ısıcak, Irak, ılık sözcüklerinde olduğu gibi.
586zincirleme ad tamlaması(Derleme.. zincirleme isim tamlaması, zincirleme tamlama, zincirleme isim takımı) Bir ad tamlamasının ikinci bir ad tamlaması kurması: Evin kapısının kilidi pencerenin camının kırılmasının sebebi evin duvarının yıkıntılarının kaldırılmasının gecikmesi Ziraat Bankası kambiyo müdürlüğü memurlarının durumunun görüşülmesi vb.
587zincirleme sıfat tamlamasıBir sıfat tamlamasına çok defa"-lı" bazen de '”-siz” ya da 3. kişi iyelik eki getirilerek, kurulan ikinci bir sıfat tamlaması: Kırmızı başlıklı kız (kırmızı başlık-lı kız) uzun etekli kadın (uzun etek-li kadın) kır saçlı adam (kır saç-lı adam) beyaz yakasız öğrenci (beyaz yakasız öğrenci) , eli açık adam (el-i açık adam) , içi dar insan (iç-i dar insan) , gözü sulu çocuk (gözü su-lu çocuk) vb.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir