Tarih Terimleri Sözlüğü - XML
Tarih terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2071Yenisaraybk. Topkapı Sarayı.
2072yeraltı sinliğiİlk Hıristiyanların, kayaları oyarak ya da yer altını kazarak yaptıkları uzun dehlizler biçiminde tabanına dikey olarak ya da duvarlarındaki oyuklarda yatay olarak ölülerini gömdükleri, kimi kez tapınak olarak kullandıkları sinlik.
2073yerdeğişimi1. Vezir, beylerbeyi, sancakbeyi ve vilayet kadıları ile bütün timar ve zeamet sahiplerinin atanmaları ve yer değiştirmeleri işlemi. 2. Sefere katılmama ya da ölüm nedeniyle boş kalan timar ve zeametlerin başkalarına verilmesi işlemi.
2074yeri çalındıbk. çalık.
2075yerinde bırakılmaBelli bir süre için bir göreve atanmış olan devlet büyüklerinden beğenilenlerin bir ferman ya da menşur ile yerlerinde bırakılmaları işlemi.
2076yerli yeniçeribk. gönüllü yeniçeri.
2077yerliğbk. yarlık.
2078YerlikhanHunlarda yeraltı Tanrısı.
2079yerlikuluÖnemli kalelerde (Mısır, Bağdat, Musul, Diyarbakır, Kars, Erzurum, Budin, Temeşvar gibi) yeniçeri yerine kullanılan gönüllü kale askeri.
2080yeşilbayrakPadişah oğullarına özgü bayrak.
2081yeşilbayrak bölüğübk. sağulufeciier.
2082yeşildirekTopkapı sarayında hassa ağalarının toplanma yeri.
2083yevmiye defterîTanzimattan sonra ruznamçe yerine kullanılan terim.
2084yevmiye kâtibiTanzimattan sonra ruznamcesi yerine kullanılan terim
2085yıllıkYılda bir çıkarılan ve yılın olaylarını göstermek üzere düzenlenen kitap.
2086yıllıklı sancakGeliri bir yıl süre ile bir kimseye verilen sancak.
2087yiğitbaşıEsnaf loncalarında şeyhlerden sonra gelen yöneticinin sanı.
2088yirmilik altınII. Sultan Mehmet zamanında basılan altın paralardan biri.
2089yoğurtçuPadişahın yiyeceği yoğurdu sağlayan saray görevlisi.
2090yoklama akçesiTürk aileleri yanına verilen devşirme çocuklarının durumlarını incelemek üzere başkentten gönderilen acemioğlan kethüdalarının bu ailelerden aldıkları para.
2091yoklamacı1. Kalelerdeki savaş araçlarını bakımdan geçirmek için başkentten gönderilen denetçi. 2. Künye defterlerine göre askeri muayene ve teftişle görevli kişi.
2092yolhasekisiSefere giden padişahın yanındaki haseki.
2093yontmataş çağıTarihöncesi zamanların üç kesiminden ilki.
2094yukarıbölüklerKapıkulu süvarilerinden sipah ve silahtar bölüklerinin adı.
2095yurtlukBir yerin gelirinin bir kimseye yalnız ölünceye dek kullanması koşuluyle ayrılması yöntemi.
2096yurtluk ve ocaklıkBir yerin gelirinin bir kimseye, hem ölünceye dek kullanmak hem de kalıtçılarına geçmek üzere, ama satamamak ve vakf edememek koşuluyle ayrılması yöntemi.
2097yuvacıOsmanlı sarayı için gerekli avcı kuş yavrularını yuvalarından yakalayıp getiren kimse.
2098yuvarlakTaştan ya da demirden yapılmış top mermisi, gülle.
2099Yüce MecîisOsmanlılarda, memurları yargılamak, halk ile hükümet arasındaki davalara bakmak görevleri ile 1837'de kurulan meclisin adı. 1867'de kaldırılarak yerine Devlet Şurası (Danıştay) kurulmuştur.
2100yükümlerOsmanlılarda olağanüstü zamanlarda alınan ve her eyaletin özel yasaları ile saptanmış olan töresel bir kümenin adı. (Mücerred, raiyyet, çift, bennak, ispençe, bad-ı hava, arusiye, cürüm ve cinayet, ihtisab, çiftbozan, tapu, bağ bahçe ve bostan, kovan, çif

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir