Kentbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Kentbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
391kamu yararı1. Kamu kuruluşlarının elinde bulunan yetkilerin ve kaynakların halkın iyiliği için kullanılmasını belirleyen tüzel koşul. İyelik hakkının sınırının belirtilmesinde kullanılan ve bu hakkın özüne dokunulmamasını güvenceye bağlayan yasal ölçü. 2. Kamusal iş
392kamulaştırmaBir taşınmazın, kamu yararına bir etkinlikte bulunmak amacıyla, bireylerden, kamu tüzel kişiliklerince, belli bir adaletli ölçüte göre karşılığı ödenerek alınıp kamu iyeliğine geçirilmesi.
393kamulaştırma değeriBir kamulaştırma işleminde, taşınmazın yargı ve yönetim orunlarınca saptanan değeri.
394kamulaştırma karşılığıTaşınmazı kamulaştırılan bir kimseye, yasalarda belirtilen yöntemlere göre hesaplanarak verilmesi gereken ödence.
395kamusal aydınlatmaBir kent ya da kasabanın sokaklarının, kamuya açık yerlerinin, eğlenme ve dinlenme yerlerinin geceleri aydınlatılması, bu amaçla gerekli sokak lambalarının ve öteki donanımın sağlanması işinin kent yönetimince yerine getirilmesi.
396kamusal katılımBir yerel topluluğun üyelerinin, yaşadıkları çevreyi etkileyen siyasa, tasar, izlence ve vargıların oluşturulmasında görev almalarını, tasarlama örgenlerinin karşı karşıya bulundukları seçenekler üzerinde görüş belirtmelerini sağlayan elerkil çalışma yönt
397kamusal kent işgörüleriYerel bir toplumda yaşayanların ortaklaşa yararlandıkları ve genellikle devlet, kent yönetimi gibi kamu tüzel kişiliklerince doğrudan doğruya ya da onların gözetim ve denetimi altında, kazanç amacı olmaksızın yerine getirilen, yol, okul, gezilik, durguluk
398kamusal konutÖzel girişimin yardımcı olmayı başaramadığı, belli nitelikleri taşıyan yoksul ya da dar gelirli ailelere, bir kamu kuruluşunca doğrudan doğruya yaptırılarak tutmalık karşılığında verilen konut.
399kamusal toprak iyeliğiToprak vurgunculuğunu önlemenin ve kent tasarlaması eylemlerine etkinlik kazandırmanın en iyi yolu olarak, toprağa devletin ya da onu oluşturan türlü kamu kuruluşlarının iye olması durumu.
400kamusal ulaşımBir anakent ya da kentte, insanların evlerinden işyerlerine taşınmalarını, yaşamlarını daha kolay sürdürebilmeleri için gereken yolculukları yapmalarını sağlamak amacıyla kamu kuruluşlarının ve özellikle kent yönetiminin ya da ona bağlı tüzel kişiliklerin
401kamuya yararlılık vargısıBir taşınmazın kamulaştırılması için, kamulaştırmayı yapacak yetkili örgenlerce, taşınmazın gerçekten kamuya yararlı bir işgörünün yerine getirilmesinde kullanılacağına ilişkin güvenceye bağlanması kamulaştırma işleminin önkoşulu olan vargı.
402kapalı çarşıİki üç yüzyıl önce yapılmış olup bugün de kullanılan, yalnız yayalara açık, üstü kapalı yolların iki yanına dizilmiş satışlıklardan oluşan kent kesimi. bk. bedesten.
403kapsamlı kırsal tasarlamaKırsal alanların doğal ve insansal kaynaklarının korunup geliştirilmesini, yerleşme düzeninin, toplumun gereksinmelerine en iyi biçimde yanıt verebilmesini sağlamak amacıyla, kaynaklarla gereksinmeler arasında uzun dönemde olumlu bir denge kurmayı amaçlay
404kapsamlı tasarYerel yönetimin yetkili örgenlerince benimsenen ve kentle çevresinin uzun dönemdeki gelişmesine ilişkin yöneltileri belirleyen yasal belge.
405karma kullanım bölgesiKentte bölgelemeyi düzenleyen kurallarda belirtilen tasarlanmış, tecim, işleyim, konut, açık alan gibi tek işlev kullanımlarından ayrı olarak, kentin birden çok türdeki toprak kullanımına olanak verilen kesimi.
406karşılaştırmalı gelim çözümlemesiBir ülkede, bölgelerin gelişmesini sağlamak amacıyla, belli bir işleyim dalının hangi bölgede ürünlerini pazara taşıma ederini, en düşük düzeyde tutabileceğini, dolayısıyle kazançlı olabileceğini saptamaya yarayan ekonomik çözümleme yöntemi.
407kasabaÜlkemizde, nüfusu 2000 ile 20.000 arasında değişmekle birlikte, İngiltere'de 5.000, öteki ülkelerde de değişik niceliklerde olan, bir bölüm kent işgörülerini kamuya sağladığı halde, kırsal özelliklerini henüz yitirmemiş bulunan küçük yerleşim yeri.
408kasaba kümeleri tasarıBir anakent özeği ile çevresindeki çok sayıda küçük ve uzmanlaşmış kasaba kümelerinin oluşturduğu, kırsal yaşantı özlemlerini karşılayacak yerleşme düzenini gerçekleştirmeyi amaçlayan tasar.
409kasaba tasarıYerleşmenin büyüklüğü ve özyapısı bakımından bir düzentasara ya da uygulayımtasara gerek göstermeyen yerleşim yerlerinde 30 yıllık gelişme ve yerleşmeyi, yönetim özeği, genel durguluk yerleri, pazaryerleri ve öteki genel işgörü türlerine ayrılan yerlerle
410katBir yapının, yapımı bitmiş tabanı ile onun üzerindeki tavanın arasında kalan bölümü.
411kat alanları toplamıBir yapının, yapım yerbölümü başta olmak üzere, kullanılan bütün katkılı kat alanlarının toplamı. bk. yapım yerbölümü.
412kat çıkmaBir yapıda daha çok ailenin barınmasını sağlamak ya da yapısının tutmalığından daha çok kazanç elde etmek amacıyla, bir yapı sahibinin, yapısının kat sayısını arttırması, döşeme üstüne kadar olan uzaklık.
413kat iyeliğiBirkaç kişinin ya da ailenin, bir yapının belli bölümlerinin ayrı ayrı, yapı yerbölümünün ve ortak kullanım yerlerinin ortaklaşa iyesi olmaları.
414kat yüksekliğiBir yapıda, döşeme üstünden, bir üstteki katın
415katılma payıKent yönetimince gerçekleştirilen belli bir işgörünün giderlerinin, tümünün ya da bir bölümünün karşılanabilmesi amacıyla, taşınmaz iyelerinin tümüne ya da bir bölümüne salınan vergi.
416katkılı kat alan payıBir konutta kişi başına düşen katkılı kat alanı (m2 olarak).
417katkılı kat alanıBir yapıda, katkısız kat alanına, iç ve dış duvarlarla bacaların, çok katlı yapılarda ayakçak evine konut başına düşen alanların eklenmesiyle bulunan, oturma alanı.
418katkılı oturma yoğunluğuNüfusun, oda ya da konut birimi sayısının, toplam katkılı oturma alanı yüzölçümüne oranı.
419katkılı yapı alanıbk. yapım yerbölümü.
420katkılı yerleşme yoğunluğuBir kentte konut için ayrılan alanlarla bunların gerekli kıldığı donanımlar, yollar ve yeşil alanlar toplamının bir hektarına düşen insan sayısı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir