Kentbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Kentbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
481kentsel göreyBir kentte bulunan doğa güzelliklerinin ve insan elinden çıkmış değerlerin dengeli bir biçimde bütünleşerek sunduğu göze hoş gelen görünüm.
482kentsel işlev1. İnsanların, bir kentten sunmasını, karşılamasını bekledikleri, barındırma, tecim, işleyim, yönetim, dinlenme ve eğlenme, ulaşım vb. işgörülerden ve öteki etkinliklerden her biri. 2. Ancak kentlerde bulunabilen, kırsal yerleşim yerlerinde sağlanması ola
483kentsel sıradüzenBir ülkede, kentlerin en büyüğünden en küçüğüne dek her büyüklük sırasında bulunana ayrı ayrı türde ve önemde işlevler düşecek biçimde, belirli bir düzene göre kendiliğinden sıralanmaları sonucunda ortaya çıkan yerleşme basamakları.
484kentsel tasarçizim1. Yapı adacıklarına, komşuluk birimlerine ya da kentin tümüne, işlevlerini daha iyi yerine getirmesi ve göze güzel görünmesi amacıyla biçim verme süreci. 2. Bununla ilgili bilim dalı. 3. Bu uğraş sonucunda ortaya çıkan tasar ya da tasarı.
485kentsel toprakKent ve kasabalarda, yapı yapmaya ayrılmış ve kent yönetiminin sunduğu kolaylık ve donanımlardan yararlanılabilecek yerey.
486kentsel toprak düzenleme satışıKentsel toprak ederinin yükselmesine engel olmak üzere, kamu kuruluşlarının, ellerindeki taşınmazlardan bir bölümünü, gereksinme duyanlara, toplumsal amaçlarla ve çok ucuza satarak, onların, toprak vurgunculuğunun olumsuz etkilerinden kurtulmalarını sağla
487kentsel toprak yığınıArsa vurgunculğunu önlemek, kentin gelecekteki gereksinmelerini karşılamak, dar gelirli ya da yoksul ailelerin barınma gereksinmelerini ucuz bir biçimde giderebilmek için, kamu yönetimlerinin toprak ederleri düşük iken satın alarak ya da kamulaştırarak to
488kentsel topraktan yararlanmanın denetimi1. Kent toprak boyutlarının, bunlardan yararlanma biçimlerinin, kentin ve bölgenin özelliğine, kente verilmek istenen biçime göre, sınırlandırılması bunları ellerinde bulunduranların iyelik haklarının kısıtlanması. 2. Bu işlevin yerine getirilmesinde yara
489kentsel yapıTürlü kesimleri ve öğeleri arasında belirli toplumsal yasalara bağlı ilişkiler bulunan kentin iç örgütlenme biçimi.
490kentsel yığılma1. Nüfusun, tecim, işleyim, ekin. dinlenme ve eğlenme etkinliklerinin, bunların gerekli kıldığı yapıların, donanımların ve kolaylıkların kentlerde toplanması süreci. 2. Bu sürecin ortaya çıkardığı, kırsal niteliklerini yitirmiş yerleşme yeri.
491kentsel yükümlülükKamunun ya da bir kimsenin, bir başkasının toprağını ya da yapısını kullanma ya da bu taşınmazları dilediği gibi kullanabilmesini belli ölçülerde önleyebilme hakkı.
492kentsellikKentleşme süreci hızlandıkça, kentsel yerleşim yerlerinin ve buralarda yaşayan insanların kazandıkları yeni niteliklerin tümünü anlatan bir gelişme ölçütü.
493kentten uzaklaşmabk. kentsel boşalma.
494kervansarayKentler arasındaki ulaşımın hayvanla sağlandığı çağlardan kalma, kentler arasındaki yollar üzerinde kurulmuş, yolcuların geceyi geçirmek için konakladıkları yapı.
495kesim kuramıBir yerleşim yerinde, oturmaya ayrılmış alanların ve buralarda yaşayan sınıfların, kent özeğinden dışa doğru belli başlı anayollar boyunca uzanacak biçimde bir düzene girme eğiliminde olduklarını varsayan kentsel büyüme kuramı.
496kesimeviBir kentin ya da kasabanın et tüketimini karşılamak ve bunu insan sağlığına dokuncalı sonuçlar doğurmayacak bir biçimde gerçekleştirmek için, kent yönetimince yaptırılan, sağlık kurallarına uygun yapı.
497kesin onamGeçici onamdan bir süre sonra, bir yapıyı o süre içinde kullanmanın doğurabileceği bozulup yıkılmalar hesaba katılmaksızın yapılan son olurlama işlemi.
498kesin tasarıBir kentin düzentasarının, öntasarı üzerindeki inceleme ve vargılara göre yeniden gözden geçirilerek düzenlenmiş ve onaylama orunlarına sunulmadan önceki biçimi.
499kesişme yeriBirkaç yolun, özellikle anayolların birleştiği yerlerde ortaya çıkan ve gidişgelişin düzenlenmesi bakımından tasarcılarca kullanılan genişliklere verilen ad.
500kır-kent itim-çekimiKentbilimin kurucularından Ebenezer Howard'ın kullandığı ve bahçekent düşüncesini açıklamak için, kırsal alanlara kentten daha güçlü bir demirkapan çekiciliği kazandırmayı, kırsal alanlarla kentleri evlendirmeyi, daha doğrusu her iki yerleşim yerinin üstü
501kır-konutGenellikle kırsal ya da yarı kırsal alanlarda, oturanın iyesi de olduğu, genişçe bahçeli konut.
502kıran borcu bağışıDoğal kırana uğrayan yörelerde yaşayanlara, devlet elindeki doğal kıran akçesinden sağlanan yardımlardan doğan borçların, olağanüstü koşullar göz önünde tutularak devletçe borçlulara bağışlanması.
503kırsal alanÜretim etkinlikleri tarıma dayalı olan kırsal nüfusun yaşadığı ve çalıştığı alan.
504kırsal bayındırımBelediye sınırları dışında kalan kırsal alanlarda bayındırlık etkinliklerini düzenlemeyi amaçlayan yasal kuralların, denetimlerin uygulanması.
505kırsal gelişmeKırsal alanların daha bayındır duruma getirilmesi, kamu işgörülerinin tümleştirilmesi ve köylerde yaşayan insanların gelirlerinin artırılması için her düzeyde alınan önlemler ve kapsamlı tasarlarla kırsal alanlarda sağlanan değişim. bk. toplum kalkınması.
506kırsal konutKırsal alanlarda yaşayan nüfusun oturduğu, tarımsal etkinliklerinin daha kolay görülmesine ve hayvanlarının bakımına da elverişli olan konut türü.
507kırsal nüfus1. Tarımla uğraşan, genellikle kent sınırları dışında köy ve kasabalarda yaşayan nüfus. 2. Nüfusun 10 bini geçmeyen yerleşim yerlerinde yaşayan nüfus. 3. İl ve ilçe özekleri dışında kalan yerlerde yaşayan nüfus.
508kırsal toplulukGenellikle köylerde yaşayan, anakentlerin daha tümüyle kentleşmemiş komşu alanlarında da görülen, başat çalışma alanı tarım ve hayvancılık olan, yüz yüze ilişkilerin sürüp gittiği, işbölümü ve uzmanlaşmanın gelişmemiş olduğu insan topluluğu.
509kırsal toprakKent içinde, dışında ya da kent sınırları yakınında tarım etkinliklerine ayrılmış ya da bölünerek ve altyapısı hazırlandıktan sonra kentsel yerbölümler durumuna getirilmeye elverişli geniş yerlere verilen ad.
510kırsal toprak geliştirimiKırsal toprağın, üzerinde yapı yapılabilir duruma getirilebilmesi için, kentbilim kurallarına uygun olarak yerbölümlemesinin yapılması ve altyapısının sağlanması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir