Kentbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Kentbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
721taşınmaz yüzdecisiÖzellikle kentlerde toprak ve yapı edinmek isteyenlerle bunları satan ya da tutmanlığa verenleri, genellikle satış ya da tutmanlık ederi üzerinden belli bir yüzde alma karşılığında bir araya getiren ve bundan kazanç sağlayan kimse.
722taşıt durguluğuTaşıtların, devinim durumunda olmadıkları zaman geçici olarak durmalarına ayrılan ve bu amaçla yapılmış yapı, kendilerine gösterilmiş kent kesimi ya da genişçe bir yerbölüm.
723taşıtlı konaklama yeriMotorlu taşıtlarla yolcululk edenlerin yatma ve öteki günlük gereksinmelerini karşılamak üzere yapılmış yol kıyısı oteli.
724taşmaBir yapının, tümünün ya da bir bölümünün, bir başkasının toprağına, yerbölümüne olursuz olarak girmesi.
725tecim bölgesiBir kentin, daha çok ya da yalnız tecimsel etkinliklerinin yerine getirildiği ve özyapısının buna uygun olarak yönetmeliklerle belirtilip düzentasarda gösterildiği kesimi.
726tecim kentiBaşat ekonomik etkinliği tecim olan, öteki işlevleri daha az önem taşıyan kent.
727tecim özeğiBir kentin tecim etkinliklerinin en yoğun olduğu, önemli tecimsel kuruluşlarının toplandığı kesimi.
728tek ailelik konutİçinde, yalnız bir ailenin yaşadığı konut.
729tek vergiKamu gelirlerinin biricik kaynağını oluşturması için, toprak değeri ve öteki doğal kaynaklar üzerinden alınması, Amerika'lı ekonomici Henry George'ca önerilen vergi.
730tek yönlü yolKent içinde taşıt dolaşımını düzenlemek ve tıkanıklıkları önlemek amacıyla, taşıtların yalnız bir doğrultudaki gidiş ya da gelişlerine ayrılmış, dönüşlere ve karşıdan gelen taşıtlara kapalı yol.
731tekelci toprak geliriBir taşınmaz iyesinin, ya hiçbir emek vermeksizin salt iyelik hakkından yararlanarak ya da taşınmazın nitelikleri ve bulunduğu yerin sağladığı üstünlük nedeniyle artan değerinden elde ettiği kazanç.
732tektenci1. Alım satım etkinliğini toptan değil, parça parça yapan tecimci. 2. Kentin düzentasarında bunların etkinliklerine ayrılan bölgenin niteliği.
733tekyıkımDüşük ölçünlü yerleşim alanlarında, tek tek yapıların ve göreceli olarak küçük yapı öbeklerinin yıkılıp geride kalanlara el sürülmemesini anlatan kentçilik uygulaması.
734temizleme1. Yoksul konutlarından oluşan alanların ya da bu yerlerdeki yapıların sağlığa aykırı niteliklerinin giderilmesi. 2. Bir yerleşim yerine sağlık işgörülerinin sağlanması. 3. Bir yerleşim yerine sağlık ocağı, arkdüzen vb. sağlıkla ilgili kolaylıkların getir
735tepekentEski Yunan ve Mezopotamya'dan Yirminci Yüzyıl İskoçya'sına dek pek çok yerde, daha çok din, savunma ve sağlık etkenleri gözönünde tutularak kurulmuş kent. Tepe biçiminde toprak yığılmış, eski uygarlıklardan kalma yerleşme türü.
736tıkaç bölgeKent içinde belli bir bölgeyi, başka kullanımlara ayrılmış bölgelerden ayırmak ve korumak için öngörülmüş, dokuncasız işlevleri olan yapılardan oluşan kent kesimi.
737tıkanmaGenellikle dolaşımın yoğun olduğu yollardan söz edilirken kullanılmakla birlikte, besleyemeyeceği ve kentsel işlevlerini gereği gibi yerine getiremeyeceği ölçüde büyümüş, yüzölçümü, işlevlerine dar gelmeye başlamış kentler için de kullanılan terim.
738tikel bölgelemeBir taşınmazın iyesini korumak amacıyla, o yörenin toprak kullanım biçimine uymasa ve dokuncalı da olsa, belli bir yerbölümün, geneli bölgeleme kurallarından ayrık tutulması.
739tikel düzentasarAna düzentasarı bulunmayan kent ve kasabalarda belirlenen gecekondu iyileştirme ve önleme bölgelerini kentin genel düzenine bağlayan ya da kentin küçük bir bölümünü düzenlemek amacıyla oluşturulup toprak kullanımını belirleyen tasar.
740tikel kamulaştırmaBir bireyin iyesi olduğu taşınmazın, tümü yerine, yalnız kamulaştırmayı yapan kamu kuruluşunun gereksinme duyduğu bölümünün kamu iyeliğine alınması bk. artıkalım.
741toplayıcıKentin arkdüzenini yoketme yerlerine ya da denizin derinliklerine bağlayan anaboru.
742toplayıcı yolKent içinde, oturma alanlarında bulunan ve yerel yollardan topladığı yaya ve taşıt akımını anayollara aktarmaya yarayan yol.
743toplu bayındırımBir kentin ya da kasabanın belli bir yöresinin, yangın ve yersarsıntısı gibi doğal kıranlar, eskime ya da kent yenileme nedenleriyle bir bütün olarak ele alınıp tasarlı etkinliklere konu yapılması.
744toplu konutKonut birleşkesi, konut yapım ortaklığı ya da konut bankaları gibi kamusal ya da özel kuruluşlarca gerçekleştirilen ve çok sayıda ailenin barınma gereksinmesini karşılayan büyük çaptaki konutlandırma ve yerleştirim girişimi.
745toplu taşımaBir kent halkının ulaşım gereksinmesinin özel taşıt, dolmuş ve küçük binitler yerine, genbinit ya da altulaşım gibi kısa sürede çok sayıda insan taşımaya elverişli büyük taşıma araçlarıyla karşılanmasını içeren ulaşım dizgesi.
746toplu yerleşimDağınık yerleşmenin karşıtı olan ve bir yerleşmede yapıların birbirlerine yakın ya da bitişik olmalarını gerektiren bir nüfus yerleşmesi türü.
747topluluk yapısıBir yerel topluluğu oluşturan insanların, uğraş, gelir, yaş, öğrenim, cinsellik, evlilik, erdenlik gibi olgusal niteliklerinden, değer yargılarından ve davranışlarından oluşan özelliklerin tümü.
748toplum kalkınmasıYerel toplulukların, ekonomik, toplumsal ve ekinsel sorunlarını çözmek amacıyla giriştikleri çabaların devletçe her türlü olanaklarla desteklenmesine ve bu yönden ulusal düzeydeki kalkınma çabalarına katılmalarına dayalı eğitsel ve örgütsel süreçlerin tüm
749toplum yararıbk. kamu yararı.
750toplumsal konutYoksul ya da dar gelirli toplulukların barınma gereksinmelerini karşılayabilecek biçimde yapılmış, en küçük boyut ve niteliklerde, sağlık koşullarına uygun, sağlam ve ucuz konut. bk. halk konutu, ucuz konut.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir