Kentbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Kentbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
91belirtimKamulaştırılması kararlaştırılan toprakların başka amaçlarla kullanılmasını, vurgunculuğa konu yapılmasını önlemek ve genel olarak taşınmazlar üzerinde başkalarının olan hakları belirtmek amacıyla, bu durumun, tapu kütüğüne işlenmesi.
92berkitmeYerel yönetimlerin, özeksel yönetime, ona bağlı çeşitli kuruluşlara olan süresi dolmuş borçlarının uzunca bir süre için ertelenerek devletçe güvenceye bağlanması. bk. erteleyim.
93bırakılmış yapıİşe yaramaz bir duruma geldiği için kullanılmayan, yenilenmesi ya da yıkılması gereken bu amaçla kamu kuruluşlarının işe karışmasını gerektiren yapı.
94bireşim belgesiBir kentin ya da kasabanın düzentasarının hazırlanmasına yardımcı olmak üzere yerinde toplanan toplumsal, ekonomik ve toprakla ilgili verilerin, tasarcılara ve vargı örgenlerine sunulmak üzere, üzerinde birleştirildikleri belge, harita.
95bireysel bölgelemebk. tikel bölgeleme.
96bireysel konutlar bölgesiBir kentte, toplu konutlar bölgesinden ve katkonutların yoğun olduğu bölgeden ayrı olarak, bireylerin ve tek tek ailelerin yaptırdıkları konutların oluşturduğu bölge.
97biriktirim ödenciGenellikle konut ödenci vermek amacıyla bireylerin biriktirimlerini toplayan akça kurumlarının, konutsuz ailelere belli koşullarla verdikleri para.
98birimsel eşgüdümBir yapının çeşitli uzam ve yapı öğelerinin, yapı bileşenleri ile eşgüdümünü sağlamak üzere, bu yapının yatay ve düşey boyutlarının belli bir değişmez ölçü biriminin katları olarak seçilip uygulandığı ölçünleme yöntemi.
99birleşmeYeni ve daha etkin bir yerel yönetim birimi oluşturmak için, bir kentin bir başka kenti ya da kasabayı içine alması ya da iki ve daha çok sayıdaki kentin bir araya gelmesi.
100birleştirimYeni bir yapının ya da tasarının gerçekleştirilebilmesi için, ayrı ayrı ellerde bulunan taşınmaz malların, tek bir iyelikte toplanarak üzerinde yapı yapılmasına elverişli bir yerbölüm biçimine sokulması.
101birlikİl, kent ve köy gibi yerel yönetim birimlerinin, bir ya da birden çok sayıdaki görevlerini daha iyi yerine getirmek amacıyla, yasalar uyarınca kimi kaynak ve örgenlerini birleştirerek oluşturdukları örgüt. Birliklerin de, kent yönetimleri gibi, başkanları
102birlikte oturmaBir ev halkının, gelir düzeyinin düşüklüğü ve gelirine uygun konut sunumu bulunmaması yüzünden bir başka ev halkı ile birlikte aynı konutta yaşaması.
103birörnek olmama kuralıKentlerde, oturma alanlarındaki konutların birbirine benzemesinin yarattığı tekdüzeliği önlemeyi amaçlayan kentbilim ve bölgeleme kuralı.
104birörneklik kuralıOturma alanlarındaki yapıların birbirine benzemesini gerekli kılan ve kentbiliminde bölgeleme, yapıtasar ve güzelduyu denetimlerini içeren kural.
105bitişik kümekentGeniş, tasarsız ve düzensiz birçok kentsel yerleşim yerinden oluşan kentsel alan. bk. enginkent.
106bitişik yapıiki yanı, komşu yerbölümlerdeki yapılara tümüyle ya da yer yer bitişik olan yapı.
107bitişik yapı düzeniİki yanı komşu yerbölümlerdeki yapılara tümüyle ya da yer yer bitişik, aralıksız yapıların başat ya da çoğunlukta olduğu yapı ve bayındırım düzeni.
108bitişik yerleşimKentsel ya da kırsal alanlarda, yapıların, aralarında büyük uzaklıklar bulunmaksızın, kısa yan bahçe ve arka bahçe uzaklıklarıyla yerleşmelerini gerektiren ve yapıdüzen kurallarıyla da özendirilen yerleşme biçimi.
109borçlanma gücüBir kent yönetiminin, devletten ya da İller Banıkası'ndan alabileceği ödünç paranın sınırı.
110boş konutSürekli ya da geçici olarak oturulmadığı için, belli bir anda konut gereksinmesine yanıt vermeyen konut.
111boş konut katsayısıBelli bir kent bölgesinde, ya da kentin tümünde, boş konut birimleri sayısı ile toplam konut birimleri sayısı arasındaki orantı. Konut birimlerinin ne ölçüde boş tutulmakta olduğunu gösteren sayısal ölçüt.
112boş sürey etkinlikleriİnsanların, çalışma, uyuma ve yemek saatleri dışında kalan, boş süreylerini hoşça geçirmeleri, dinlenmeleri, eğlenmeleri, ve artakalan süreyleri iyice değerlendirebilmeleri için yapabilecekleri işler.
113boşaltmaKimi koşulların varlığı durumunda, bir tutmanlık sözleşmesi sona ermeden, ama genellikle tutmanlık sözleşmesinin süresinin bitiminde, konut iyesinin başvurusu üzerine, yönetim ve yargı orunlarınca, tutmanın oturtmakta olduğu yapıyı bırakmaya zorlanması.
114boz alanBir ülkede, gelişmekle birlikte, gelişme hızı, yörenin kaynaklarını tam anlamıyla kullanmaya elverişli sayılamayacak ölçüde yavaş olan bölgeler.
115bozmaBir konutun, çok sayıda ev halkının yararlanabileceği konut birimlerine ya da bir yapının kullanım biçiminin başka kullanım biçimlerine dönüştürülmesi.
116bölge1. Bir kentin, bilinçli bir belgeleme yöneltisinin sonucu olarak, işleyim, tarım, konut, yönetim, tecim vb. işlevleri için, düzentasarında ayrılmış alanlardan herbiri. 2. Bir ülkenin, doğal özellikleri, nüfus yapısı, kaynakları, çıkarları açısından türdeş
117bölge durguluğuAynı yerbölümde durguluk yapılmasında sakınca görülen yapılarla, durguluk gereksinmesini kendi yerbölümü dışında karşılanmasında yarar görülen yapıların birkaç yüz metre yakınında kent yönetimince yaptırılan, açık, kapalı, tek katlı, çok katlı, yeraltı ya
118bölge kullanım tasarıBir kent içinde başlıca kullanımlar (işleyim, tarım, oturma, açık alan, yol vb.) için ayrılacak bölgeleri gösteren tasar. Açık ve yeşil alan gereksinmesini tasarlama çalışmalarına konu yapan tasarlama uzmanı ya da bu konuların öğretimini yapan kişi.
119bölge tasarcısıBölge tasarlama kurumlarınca çalıştırılan ve kentten geniş ölçekteki yerleşmelerin düzenli gelişmesini sağlamak amacıyla, işleyim etkinliklerinin kuruluş yerini, toprak kullanımını, nüfus dağılışını, ulaşım dizgesini,
120bölge tasarlaması1. Bir kentten daha geniş ama bir ülkeden daha küçük bir alan için, başlıca ekonomik etkinliklerin uzamda ussal bir biçimde dağılmalarını sağlamak, bunlara uygun bir yerleşme yapısı oluşturmak, aralarındaki iletişimi kurmak ve gerekli açık ve yeşil alanla

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir