Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
3511mezonElektronlardan birkaç yüz kez daha ağır ve etkinliği protonlardan on kez daha yeğin olan temel parçacık türü.
3512mezürbk. ölçülü silindir.
3513mıknatıs taşıbk. manyetit
3514mıknatıslamaDemir, çelik ya da benzeri maddeleri mıknatıslı hale getirme işlemi.
3515michaelis-menten eşitliğiEnzim katalizlenmiş reaksiyonların kinetik özelliklerini belirten bir hız ifadesi.
3516micheal reaksiyonuα, ß doymamış karbonil bileşiklerine 4. karbonundan nükleofilik katılma reaksiyonu. Nükleofiller genellikle ß dikarbonil bileşiklerinin karbanyonlarıdır.
3517migrosinFormülü C38H27N3 olan, mikroskopta boyamada kullanılan ,anilinin yükseltgenmesi ile elde edilen anilin siyahı bir madde.
3518mikaDoğada, ince, saydam katmanlar olarak bulunan silis minerallerinin genel adı.
3519mikroµ sembolü ile gösterilen ve 10-6 ile çarpıldığını gösteren bir ön ek.
3520mikro analiz10-3-10-6 g gibi çok küçük miktarlarda madde ile yapılan nicel ve nitel analiz.
3521mikro metreSI sisteminde uzunluk birimi olup, metrenin milyonda biri. 10-6 m. Mikron.
3522mikroelektrotKüçük boyutlu voltametrik çalışmalarda kullanan bir elektrot.
3523mikrogözenekli zarGözenek boyutu gazların geçmesini sağlayan fakat diğer türleri geçirmeyen bir gaz duyarlı probun duyarlı bir elemanı olan bir hidrofobik zar.
3524mikrokimyaMaddelerin çok küçük miktarlarıyla uğraşan ve saflaştırma, nitel ve nicel analizler için 0,1-10 mg maddeyle çalışılan analitik kimya dalı.
3525mikroklinFormülü KAlSi3O8 olan triklinik sistemde kristallenen potasyum ve aluminyumun silikatı.
3526mikrokozmik tuzFormülü Na(NH4)HPO4.4H2O olan kanda ve tabi sularda bulunan fosfor tuzu incisi analizlerinde kullanılan sodyum amonyum hidrojen fosfat.
3527mikromanometreBasınçlar arasındaki küçük farkların ölçülmesinde kullanılan bir manometre.
3528mikron altıSadece ultramikroskop ile görülebilen çapı 5x10-7 -2x10-5 cm arasındaki parçacıklar.
3529mikroorganizmaMikroskobik büyüklükte olan bakteriler ve mayaları içeren, virüsleri içermeyen canlı bir organizma.
3530mikrop öldürücüZararlı küçük canlıları ve mikropları öldürüp, sayrılıkların yayılmasını önlemeye yarayan kimyasal özdek.
3531mili küriRadyoaktivite birimi olan küri'nin bindebiri.
3532miligram1x10-6 kg.
3533mililitre1x10-3 L. Litrenin binde biri.
3534milimol, mmol1x10-3 mol.
3535milyonda bir kısım, ppmEser miktarda mevcut çözünen bir türün derişimini ifade etmede kllanılan bir birim. Seyreltik sulu çözeltiler için ppm, mg çözünen/L çözelti ile eş anlamlıdır.
3536mineralAnorganik tepkimelerle oluşmuş, belirli bir kimyasal yapısı olan doğal bileşikler. (Bu terim fosilleşmiş kimi organik karışımlar için de kullanılır.)
3537mineral gidermeSularda çözünmüş anorganik katıların ve yükünlerin niceliklerini azaltma.
3538mineral yağıYeryağından elde edilen parafin yağları ya da onların türardışıkları.
3539minerali giderilmiş suHam suyun içindeki Ca, Mg gibi metal yükünlerle, çeşitli eksinleri azaltılmış su.
3540minil çözümlemeÇok küçük nicelikteki (10-3-10-6g) özdeklerle yapılan nicel ve nitel çözümleme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir