Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
4651standart elektrot potansiyeliYükseltgenen ve indirgenenleri birim aktivitede olan bir yarı hücredeki elektrot potansiyeli.
4652standart elektrot potansiyeli dizisibk. elektromotor kuvvet dizisi.
4653standart halBir atmosfer basınç, birim aktivite ve 25 °C sıcaklık şartlarında bir maddenin en kararlı ve en düşük enerjili hali.
4654standart hidrojen elektroduPlatin tozu ile kaplanmış ve 1 atmoster basınç altında hidrojen gazı ile doyurulmuş bir platin tel veya levhanın hidronyum iyonu aktifliğinin bire eşit olduğu bir asit çözeltisine daldırılması ile elde edilen elektrot.
4655standart hücreÖlçülen bir devrede karşılaştırma ve kalibrasyon amacı ile kullanılan, sabit, tekrarlanabilir ve zamanla bozulmayan bir elektromotor kuvveti olan, Weston hücresi, Clark hücresi gibi bir hücre.
4656standart koşullarGaz analizlerinde standart olarak kullanılan 0 °C (32 F) sıcaklık ve 1 atmosfer (760 mmHg) basınç şartı.
4657standart maddeStandart çözeltileri hazırlamakta kullanılan oldukça saf, kararlı ve miktarı kesin bir şekilde tartılabilen bir madde.
4658standart referans maddeler (srm)İçindeki bir veya daha fazla türün derişiminin bilindiği çeşitli malzemelerle ilgili numuneler.
4659stannanFormülü SnH4, k.n. 52 °C olan kalay tetrahidrür olarak da bilinen ısıtıldığında, 0 °C’da β-kalaya bozunan, organik bileşiklerin indirgenmesinde kullanılan renksiz bir gaz.
4660stannatBir anyonda merkez atomu olarak bulunan kalay atomuna,[Sn(OH)6]2- heksahidroksostannat(IV) gibi verilen ad.
4661stark etkisiElektrik alanının etkisi ile dönme hatlarının (2J+1) tane bileşene ayrılması.
4662stearatFormülü C17H35COOM olan, M, C17H35COONa, sodyum stearatda olduğu gibi bir katyon ise stearik asit tuzuna veya (M, C17H35COOCH3, metil stearatda olduğu gibi bir radikal ise stearik asit esterine verilen ad. Sodyum ve potasyum stearatlar sabunun yapısında b
4663stearil alkolFormülü CH3(CH2)16CH2OH, e.n. 59 °C , sistematik adı 1-oktadekanol olan, n-oktadesil alkol olaraka da bilinen, reçine, parfüm, kozmetik ve yağlayıcıların yapımında ve yüzey aktif madde olarak kullanılan, alkol, eter ve asetonda çözünen yanabilen, ince ta
4664stearinFormülü C3H5(C18H35O2)3, e.n. 72 °C olan, pek çok yağın yapısında bulunan, sabun, mum, metal cilası ve suya dayanıklı kağıt yapımında kullanılan, alkol, kloroform ve karbondisülfürde çözünen, renksiz, yanabilen toz görünümündeki stearik asidin trigliserid
4665steatitbk. sabun taşı
4666stefanitFormülü 5Ag2S.Sb2S olan, ortorombik sistemde kristallenen doğal gümüş ve antimon sülfür minerali, bir doğal sülfür.
4667ster-, stero-Latince stereos (katı) kelimesinden gelen, maddenin “katı” ve “üç boyutlu” olduğunu gösteren bir ön ek.
4668sterik engelAynı moleküldeki komşu grupların uzaydaki konumları sebebiyle, o-sübstitüe aromatik asitlerin, p- sübstitüe aromatik asitlere oranla daha zor esterleşmesindeki gibi, bir kimyasal tepkimeyi geciktirmesi, veya bifenil molekülünde 2,2’ konumundaki grupların
4669stern-gerlach deneyiElektronların spin özelliğine sahip olduğunu gösteren, 5s1, tek değerlik elektronlu gümüş atomları buharlarının bir manyetik alandan geçirildiğinde ikiye yarılması, elektronların kuantum sayısının, s= 1/2 olan açısal momentuma sahip olması ile açıklanan,
4670steroitlerÜçü, altılı, biri beşli olmak üzere bitişik dört hidrokarbon halkası içeren, canlılarda bulunan sterol, safra asitleri, seks hormonları, saponinler v.b.gibi lipit bileşiklerinin genel adı.
4671steroizomerBir molekülü oluşturan atom veya grupların uzayda değişik konumlarda bulunmalarıyla oluşan cis-trans izomerleri ve optik izomerler gibi izomerler.
4672sterokimyaBir molekülü oluşturan atomların uzaydaki düzenlenişini, yani üç boyutlu yapısını inceleyen kimyanın bir dalı.
4673steroregüler polimerStereospesifik polimerleşmede elde edilen polimerlere verilen ad.
4674steroseçici tepkimeBaşlangıç maddesinin yüksek bir hızda diğerinden daha fazla veya tek bir diasteromer verdiği tepkimeler. Alkin ve alkenlere halojen katılması yüksek oranda trans ürünü verir.
4675sterospesifik polimerleşmePolimer zincirinde izotaktik veya sindiotaktik yapının belirmesine yol açan polimerleşme.
4676stibinFormülü SbH3, e.n. 88.5 °C, k.n. -17 °C olan, antimon hidrür olarak da bilinen ,kolayca antimona bozunan, arsinden daha kararsız, zehirli, renksiz bir gaz.
4677stilbenFormülü C6H5CH=CHC6H5, e.n.124 °C olan, boya yapımında ve ağartıcı olarak kullanılan, UV ışını ile kararsız, sarı renkli sıvı olan isostilbene dönüşen, eter ve benzende çözünen, renksiz kristaller yapısında trans-1,2-difeniletilen. Bibenziliden, Toluilen,
4678stilbitFormülü (Na2Ca)O.Al2O3.6SiO2.6H2O olan, desmin de denilen monoklinik sistemde kristallenen sodyum, kalsiyum ve alüminyum silikat.
4679stipnik asitFormülü C6H3N3O8, e.n. 180 °C olan, patlayıcı madde olarak kullanılan suda az çözünen, sarı renkli kristal yapıda bir asit. 2,4,6-trinitroresorsinol.
4680stiraksLiquidambar orientalis gövdesinden elde edilen, stiren, storesin, sinamik asit v.b. içeren, balgam söktürücü ve parazit öldürücü olarak kullanılan, suda çözünmeyen, yarı sıvı bir reçine.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir