Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
922dışıkCevherlerin eritilmesinde, eriyiğin üstünde yüzen metal olmayan alkışkanlar, kullanılan kimi katkılar vb. yabancı özdeklerin tümü.
923diagonal ilişkilerLi ve Mg, Be ve Al, B ve Si gibi periyodik çizelgenin farklı grup ve periyotlarındaki bazı element çiftlerinde gözlenen benzerlik.
924dialkanlarbk. alkadienler.
925diamagnetikBütün elektronları eşleşmiş ve magnetik alandan çok az etkilenen.
926diamantanbk. adamantan
927diamidopropionik asitÇok azı idrardaki keratinde bulunan bir amino asit.
928diasetik asitbk. asetoasetik asit
929diasetil morfinFormülü C17H17NO(C2H3O2)2, e.n. 173°C olan, alkolde çözünen, morfinin asetillenmesi ile elde edilen, beyaz, acı kristaller.bk. eroin
930diasetinFormülü C7H12O5, kn: 259 °C olan, su, benzen ve alkolle karışan, çözücü olarak, plastikleştirici olarak ve selüloz türevleri için çözücü olarak kullanılan, su çekici bir sıvı.
901derişimBirim oylumdaki mol ya da eşdeğer ağırlık sayısı türünden çözünenin ağırlık ya da oylumca yüzdesi.
902derişim denge sabitiMolar denge derişimlerine dayalı, sayısal değeri ortamın iyonik şiddetine bağlı olan denge sabiti.
903derişim piliElektrokimyasal tepkimeyi veren özdeğin derişim ayrımından oluşan pil türü.
904derişim polarizasyonuBir elektrokimyasal hücrede, türün anot yüzeyine veya anot yüzeyinden taşınması için uygun akımın elde edilemediği durum.
905deriştirmeÇözücünün uçurulması veya daha fazla çözünen ilave edilerek birim hacimdeki çözünen madde miktarının artması.
906desminbk. stilbit
907destek çubuğuDeneyliklerde kimi aygıtların ya da düzeneklerin uygun konumlarda durmaları için kıskaçlarla tutturuldukları, sağlam tabanlı düşey demir çubuk. romolécule]
908destek elektrolitiSeyreltik elektrolitlerin kullanıldığı elektrokimyasal yöntemlerde, iyonik göçü üzerine alması için eklenen, elektrot tepkimelerine katılmayan tuz, baz, asit gibi elektrolitler.
909destek kaplı açık borusal kolonlarİç duvarları katı bir destek ile kaplanmış kılcal GLC kolonu.
910desüblimasyonbk. ters süblimleşme
911dev molekülÇok büyük sayıda atom ya da yükünlerden oluşan, molekül ağırlıkları binden büyük olan özdeklerin en küçük birimi.
912devarda alaşımıNitratları ve nitritleri bazik ortamda amonyağa indirgemek için kullanılan bakır, alüminyum ve çinko alaşımı.
913devingenZaman içinde konumu, yapısı ya da niceliğini değiştirme özelliği olan özdek, olay ve süreçlerin genel niteliği.
914devingen dengeBir dizge içinde birbirine karşıt etkinlikteki iki sürecin eşit hızlarda oluşmaları.
915devingen eşizlik Protonun molekülde yer değiştirmesiyle ortaya çıkan iki eşizin denge karışımı oluşturmaları Örn...nitro bileşiği aci-nitro bileşiği
916devingenlikDevingen olma özelliği.
917devinim1. Her türlü değişimi gösteren özdeğin bir varlık biçimi. 2. Ötelenme, dönme, titreşim gibi konum değiştirme.
918devinimsel akmazlıkBir sıvının akmazlığının, yoğunluğuna oranı.
919devinimsizNitelik ve nicelik bakımından, kimi özelliklerinde zaman içinde değişim göstermeyen özdek ya da olaylar.
920dışakarBir süreçten dışarıya çıkan akışkan.
921dışbasınçölçerHavayuvar basıncını gösteren aygıt.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir