Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1501galvanik pilbk. pil.
1502galvanizlemebk. çinko kaplama.
1503galvanometriElektrik akımının ölçümü.
1504galyumSembolü Ga, atom numarası 31, atom kütlesi 69,72 g, yoğunluğu 5,94 g/mL, e.n. 29,8 °C, değerlikleri 2 ve 3, ilk defa 1875’de çinko blendinde bulunan, diş dolgu amalgamında, vakum lambalarında cıva yerine kullanılan bir element.
1505gama demirDemirin 860 °C üstünde oluşan ve kübik sistemde kristallenen manyetik olmayan allotropu (gama-Fe).
1506gama ışın spektroskopisiRadyoaktif çekirdekten yayılan gama ışınlarının kullanıldığı bir analitik teknik. Gama ışınlarının spektrumu ve bağıl şiddeti, ışınları yayan radyo çekirdeği tanımladığında elementlerin kantitatif tayininde ve radyoaktif bozunma hızlarının belirlenmesinde
1507gama ışınlarıy beta ışınlarının ışınetkin özdeklere çarpması sonucu yayımlanan, X-ışınlarına benzer ancak dalga boyu daha kısa olan ışınlar.
1508gama taneciğiUyarılmış bir atom çekirdeğinin daha düşük bir enerji seviyesine geçerken yaydığı yüksek enerjili (10 keV-100 Mev) ve çok kısa dalga boylu elektromanyetik radyasyon.
1509gankBir cevherin metal içermeyen toprağımsı kısmı. Gank, metallerin cevherlerinden indirgeme ile üretimi sırasında erimiş bir curuf şeklinde oluşur ve metalik kısımdan akarak ayrılır.
1510gattermann aldehit senteziBir Lewis asidinin katalitik etkisiyle, ilgili aromatik maddenin hidrojen siyanür ve hidroklorik asitle etkileşmesi sonucu fenol, fenol eter veya heterosiklik bileşik aldehitlerinin elde edilmesi.
1511gattermann-koch reaksiyonuBenzen, alkilbenzenler veya polisiklik aromatik hidrokarbonların karbon monooksit ve hidroklorik asitle, aluminyum klorürün etkisiyle yüksek basınçta reaksiyonu. Bakır(I)klorürün ortama eklenmesiyle reaksiyon atmosferik basınçta yürür.
1512gay-lussac yasasıSabit sıcaklık ve basınç altında ölçüm yapıldığında, bir kimyasal tepkimede kullanılan veya oluşturulan gazların hacimleri arasında basit oranlar bulunduğunu belirten yasa.
1513gazBir özdeğin moleküllerinin özgürce ötelenme devinimi yapabildikleri, sınır yüzeyi olmayan evre.
1514gaz ağartımıKükürt dioksit veya klor gazı ile ağartma.
1515gaz balonuGazları tartmakta kullanılan bir veya daha çok boyunlu küresel cam kap.
1516gaz boşluğuKatılaştırma işleminde gaz kabarcıklarının ortamda kalmasıyla oluşan boşluklar.
1517gaz çözümlemesiGaz karışımlarının bileşimlerini belirlemeye yarayan nicel çözümleme.
1518gaz duyarlı probAnalit çözeltisinden bir hidrofobik zar ile ayrılan indikatör/referans elektrot sistemi. Zar, bir gaz için geçirgendir iç çözeltinin bileşimi ve böylece de potansiyeli analit çözeltisindeki gaz derişimi ile orantılıdır.
1519gaz elektroduGenellikle çok ince öğütülmüş metalden yapılan, yüzeyinde gazı tutan ve bir çözeltiye daldırıldığında tersinir elektrot olarak davranan bir elektrot.
1520gaz gidericiKatı ya da sıvı gibi yoğun özdeklerde, çözünmüş ya da tutunmuş gözeneklerde kapalı kalmış gazları özdekten ayırmaya yarayan aygıt.
1521gaz hızbilimiGazların arasındaki kimyasal tepkimelerin hız ve yönlerini inceleyerek tepkimelerin işlergelerini araştıran bilim dalı.
1522gaz kromatografisiGaz halinde bir hareketli fazın ve sıvı halde (GLC) veya katı halde (GSC) bir durgun fazın kullanıldığı yöntemler.
1523gaz maskesiiçinde etkin kömür vb. gaz tutucu kimyasal özdekler olan ve ağılı gazlardan korunmak için kullanılan bir araç.
1524gaz üreteciKatı ya da sıvılardan gaz üretmeye yarayan aygıt.
1525gaz üretim şişesiLaboratuvarlarda gaz üretmede kullanılan düzenek. Kipp aygıtı bunlardan birisidir.
1526gaz yakıtYakarak ısı üretiminde kullanılan gaz.
1527gaz yıkama şişesiBir gaz karışımı içindeki istenmeyen bileşenleri, seçici bir soğurma ya da tepkime ile gazdan ayıran sıvının içine konduğu kap.
1528gazların kinetik teorisiGazların hareketlerinde gözlenen düzenliliği açıklamak üzere geliştirilmiş bir teoridir. Buna göre 1.Gaz molekül ya da taneciklerin hacmi, gazın içinde bulunduğu kabın hacmi yanında ihmal edilecek kadar azdır. 2.Bütün gaz molekülleri sürekli hareket halin
1529gazlaştırmaKatı özdekleri kimyasal tepkimeler sonucu gaz özdeklere dönüştürme. (Bu terim daha çok kömürden CO, H2, CH4 gibi gazların üretimi için kullanılır.)
1530gazyağıHam yeryağının ayrımsal damıtılmasıyla üretilen, yakıt ya da çözücü olarak çok çeşitli kullanımları olan bir hidrokarbon karışımı.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir