Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
1531geçici patentEsas patent verilinceye kadar geçen sürede, geçici korumayı sağlamak için yapılan patent başvurusu.
1532geçici sertlikSudaki kalsiyum ve magnezyum bikarbonat tuzlarından ileri gelen sertlik.
1533geçimlilikİki ilacın, kimyasal, fiziksel veya terepatik yollarla reaksiyona girmemesi halini ifade eder.
1534geçirgenGözenek büyüklüğüne göre kimi sıvı ve gazları arasından geçiren (özdek).
1535geçirgenlikBir basınç ayırımı altındaki gözenekli özdekten gaz ya da sıvıların geçirilebilme yeteneği.
1536geçirgenlik özelliğiIşınları geçirme özelliği. Örnek cam görünür ışığı, kaya tuzu görünür ve UV ışınımları, Beyaz florit (white fluorite) IR, GB, UV ışınlarını, parafin hertzian ışınları, ince metaller gama ışınlarını geçirir.
1537geçirimBir ortam ya da nesnenin bir yüzeyine gelen ve karşı yüzeyinden çıkan ışınım ya da erke yeğinlikleri arasındaki oran.
1538geçişBir durum, evre ya da biçimden ötekine niteliksel değişim.
1539geçiş elementleriKısmen dolu d kabuğuna sahip elementlere verilen genel isim.
1540geçiş öğeleriİç elektron yörüngeleri dolmamış ve Öğeler Dizgesi'nin l B, II B, III B, IV B, V B, VI B, VII B ve VIII ile gösterilen kümelerinde yer alan metal öğeler.
1541geçiş ph aralığıBir asit/baz indikatörünün renginin saf asit renginden konjüge bazının rengine dönüştüğü asitlik aralığı (genellikle yaklaşık 2pH birimi veya pKa±1 aralığı).
1542geçiş potansiyeliBir yükseltgenme / indirgenme indikatörünün indirgenmiş şeklinin renginin yükseltgenmiş şeklinin rengine dönüştüğü potansiyel aralığı.
1543geçiş süresiSüre-potansiyel eğrilerinde elektrot tepkimesi veren yükün türü derişiminin sıfıra yaklaşmasıyla, potansiyelin hızla değiştiği süre.
1544geçişimYarıgeçirgen bir zarla ayrılmış, derişimleri ayrı çözeltiler arasında gözlenen ve seyreltik bölgedeki çözücünün, zardan derişik bölgeye kendiliğinden geçme olayı.
1545geçişim basıncıGeçişim olayını önlemek için, derişik çözelti bölgesine uygulanması gereken en düşük basınç.
1546geiger-müller sayacıIşınetkin parçacıkların ve ışınımların varlıklarını saptayıp yeğinliklerini ölçen aygıt.
1547gelişi güzel hataeş anlamlı, rastgele hatabk. belirsiz hata
1548gelişigüzel kopolimerbk. kopolimer
1549genel gaz denklemiGazların nitelik ve nicelikleri arasındaki genel bağlantıları bir araya toplayan PV=nRT eşitliğiyle gösterilen denklem. (Burada P: basınç, V : oylum, n : mol sayısı, R : gaz durganı ve T : sıcaklık'tır.)
1550genel yenimMetal yüzeyinde anot ve katot bölgelerinin ayrılamadığı, bütün yüzeyi eş biçimde aşındıran yenim.e]
1551genil durumÖzdeği oluşturan temeI parçacıkların toplu davranışlarını gösteren izlev.
1552geniş spektrumlu antibiyotikEtki alanı fazla olan antibiyotik.
1553genleşmeFiziksel ya da kimyasal etkiler sonucu özdeğin boyutlarında oluşan büyüme.
1554geometrik ortalamaİki ya da daha çok nicelik çarpımının, bu niceliklerin sayısı derecesinden kökünü almakla elde edilen sayı.
1555gerçek gazDüşük sıcaklık ve/veya yüksek basınçlarda gazların aralarındaki çekim kuvvetleri ve hacimleri ihmal edilemez olduğunda ideal halden sapan gaz.
1556gereçBir iş yapmak için kullanılması gereken aygıt ya da özdek.
1557geri döndürmeDamıtma kulelerinin tepe ürününü zenginleştirmek ve kulenin tepe sıcaklığını denetlemek için ürünün geriye, kuleye yollanan bölümü.
1558geri döngüBir süreçte tümden tüketilmeyen girdilerin çıktılardan ayrılarak yeniden kullanılmak amacıyla sürecin başlangıcına geri yollanması.
1559geri eşdeğerleyimOylumsal çözümlemede, çözeltiye eşdeğerlik noktasını aşacak nicelikte tepken eklendikten sonra, tepkimeye girmemiş olan aşırısını, eşdeğerleyerek eşdeğerlik noktasını bulma.
1560geri saçılımIşık veya çekirdek partiküllerin 90°'den daha büyük açılarla sapması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir