Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2101iterbiyum klorürFormülü YbCl3.6H2O, yoğunluğu 2,575 g/mL, e.n. 865 °C olan , altı kristal suyunu kaybetme sıcaklığı 180 °C olan, suda çok çözünen, nem çekici, yeşil renkte kristal bir madde.
2102iterbiyum oksitFormülü Yb2O3, yoğunluğu 9,2 g/mL, e.n. 2346 °C olan , hafifçe nem çekici, sıcak seyreltik asitlerde çok, soğuk asitlerde az çözünen, havadan su ve karbon dioksiti absorplayan, özel alaşımlarda, özel cam yapımında ve katalizör olarak kullanılan, cam şişed
2103iterbiyum sülfatFormülü Yb2(SO4)3.8H2O, yoğunluğu 2,86 g/mL olan, suda çözünen kristalimsi katı bir madde.
2104itici gazVanası açıldığında basınçlı kapta bulunan maddeleri dağıtarak çıkaran gaz.
2105itmeİki molekül ya da taneciği birbirinden uzaklaştıran kuvvet.
2106itriyabk. itriyum oksit
2107itriyumSembolü Yveya Yt, atom numarası 39, atom kütlesi 88,9059 g, değerliği 3, yoğunluğu 4,47 g/mL, e.n. 1500 °C, k.n. 2927 °C olan, havadaki toleransı 1 mg/m3, çok ince ufalanmış durumda parlayıcı olan, seyreltik asitlerde ve potasyum hidroksit çözeltisinde çö
2108itriyum asetatFormülü Y(C2H3O2)3.9H2O olan, suda çözünen, itriyum oksit üzerine asetik asit etkisiyle elde edilen, analitik kimyada kullanılan, renksiz kristal bir madde.
2109itriyum bromürFormülü YBr3.9H2O, susuz halinin e.n. 904 °C olan, su çekici özelliği bulunan, alkolde çok az, suda çok çözünen, eterde çözünmeyen renksiz kristal bir madde.
2110itriyum klorürFormülü YCl3.6H2O, yoğunluğu 2,18 g/mL olan, suda ve alkolde çözünen, eterde çözünmeyen, 100 °C'de ayrışan, analitik kimyada kullanılan, itriyum oksitin hidroklorik asitle etkileşmesiyle elde edilen, kırmızımsı beyaz renkte, saydam madde.
2111itriyum oksitFormülü Y2O3, yoğunluğu 4,84 g/mL, e.n. 2410 °C olan , seyreltik asitlerde çözünen, suda çözünmeyen, itriyum nitratın kızdırılmasıyla elde edilen, renkli televizyon tüpleri için fosforlarda, mikrodalga filtreler için itriyum-demir birikimlerinde ve zirkon
2112itriyum sülfatFormülü Y2(SO4)3.8H2O, yoğunluğu 2,558 g/mL olan, 120 °C'de sekiz kristal suyunu kaybeden, 700°C'de ayrışan, derişik sülfürik asitte çözünen, suda hafifçe çözünen, alkalilerde çözünmeyen, reaktif olarak kullanılan, ayrımsal kristallendirme ile saflaştırıl
2113ivanov belirteciİzomagnezyum halojenür ile aril asetik asit veya onun sodyum tuzuyla oluşan, Grignard reaktifine benzer bir belirteç.
2114ivdireçUygun elektrik ya da mıknatıs alanları yardımıyla, yükünleşmiş temel parçacıkları, atomlar ve molekülleri yüksek hızlara çıkararak, çarpışmalarla yeni çekirdek tepkimeleri sağlayan aygıt.
2115iyodatIO3- kökünü içeren, iyodik asitin tuzu. Sodyum ve potasyum iyodatlar tıpta kullanılan en önemli tuzlardır.
2116iyodik asitFormülü HIO3 olan , alkoloitler, naftol ve sulfosiyanürler için belirteç, organik sentezler ve volumetrik çözeltilerde yükseltgeyici olarak kullanılan , 110 °C'da eriyen, renksiz kristalli, suda çözünen bir asit,.
2117iyodo alkanBir organik molekülde bir veya birden fazla hidrojen atomu yerine I atomunun geçmesi sonucu doymuş hidrokarbon.
2118iyodo asetik asitFormülü CH2ICOOH, e.n. 82-83 °C olan , enzimlerin inhibitif etkisi için biyolojik araştırmada kullanılan, suda ve alkolde çözünen sarı kristaller. Karboksi metiliyodür
2119iyodoforIyodun iyonik olmayan bir yüzey aktif madde ile verdiği kompleks, suda iyot açığa çıkaran ve dezenfektan etki gösteren bir madde.
2120iyodoformFormülü CHI3, e.n. 119 °C olan, kloroform, eter ve suda çözünen, hafif deri hastalıklarında merhem olarak kullanılan, bakterileri hafif yok edici özelliğe sahip olan, altıgen yapıda bir madde.
2121iyodometriStandart iyot çözeltisi ve standart sodyum tiyosülfat çözeltisi ile yapılan volumetrik analiz. Nişasta indikatör olarak kullanılır. Halojenler, hidrojen sülfür, kükürt dioksit, arsenik tuzları, mangan dioksit, demir II tuzları, vs. tayininde kullanılır.
2122iyodozobenzenFormülü C6H5IO olan , 227-228 °C’de patlayan, suda az çözünen, kloroform, benzen ve asetonda çözünmeyen ve açık beyaz kristallere sahip kuvvetli yükseltgeyici bir belirteç.
2123iyodürHidroiyodik asitten (HI) oluştuğu düşünülebilen, 1 yükseltgenme basamağında iyot içeren KI veya NaI gibi bir bileşik.
2124iyon dedektörüİletkenlik teknikleriyle veya pH metre ile sıvı iyon çözeltilerinin derişiminin veya varlığının saptanması için bir cihaz.
2125iyon değiştiriciAsidik ve bazik grupların bağlı olduğu yüksek molekül-kütleli polimer. Katodik reçineler, çözeltideki katyonların yerine hidrojen iyonlarının anyonik reçineler ise anyonların yerine hidroksil iyonlarının geçmesini sağlar.
2126iyon değiştirmeBir katı (iyon değiştirici) ile bir akışkan içerisinde, iyonların bir maddeden diğer maddeye yer değiştirdiği tersinir tepkime. Sanayide ve laboratuvarlarda, arıtma deriştirme ve iyonlara ayırma işlemlerinde bu tür tepkimelerden yaygın olarak yararlanılır
2127iyon değiştirme kromatografisiAsidik veya bazik olabilen, iyon değişim reçineleri içeren sabit bir fazda kromotografik işlem.
2128iyon dışlamaBir iyon değiştirici reçinenin, çözeltide bulunan iyonlaşmış çözünenleri değil de iyonlaşmamış çözünenleri, şeker gibi adsorbe etmesi işlemi.
2129iyon dışlama kromotografisiAdsorplayıcı maddenin, aynı hareketli iyonlar ile (katyonik veya anyonik) doyurulduğu kromatografi. Böylece benzer iyonlar birbirini iter.
2130iyon kromatografisiİyonik türlerin, bir sıvı hareketli faz ile katı polimerik iyondeğiştirici arasında dağılımına dayanan bir ayırma tekniği iyon değişimi kromatografisi ile eş anlamlıdır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir