Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
2311kalaySimgesi Sn, atom numarası 50, atom kütlesi 118.69 g, IV A grubu elementi, e.n. 232 °C, k.n. 2270 °C, bileşiklerinde yükseltgenme basamağı 2 ve 4 olan, asit ve kuvvetli bazlarda çözünen, alaşım ve çeliklerin kaplamasında kullanılan, organik bileşikleri old
2312kalay tetrahidrürbk. stannan
2313kalaylamaAna metalin yüzeyini korumak için üzerinin kalayla kaplanması.
2314kalıcı sertlikSuda bulunan kalsiyum ve magnezyumun klorür, sülfat , nitrat vb. tuzlarından kaynaklanan sertlik.
2315kalımlı bileşikKolayca bozunmayan ya da zaman içinde değişme eğiliminde olmayan özdek.
2316kalımlı durumÖzdeğin fiziksel ve kimyasal değişikliğe uğramadan özelliklerini uzun süre koruduğu konumsal ya da termodinamik durumu.
2317kalımsız bileşikFiziksel ya da kimyasal özelliklerini çok kısa sürede değiştiren özdek.
2318kalımsız durumÖzdeğin kendi kendine ya da dış etkilerle çeşitli fiziksel ya da kimyasal özelliklerini kısa sürede değiştirdiği durum.
2319kalibrasyonbk. ayarlama
2320kaliforniyumSimgesi Cf, atom numarası 98, en uzun ömürlü izotopunun mol kütlesi (251Cf)=251,08 g , 2, 3 ve 4 değerli bileşikleri olan , Cunningham ve Thompson tarafından 1959 yılında radyasyonla elde edilen bir element.
2321kalikretAlkali topraklara karşı dirençli, demir içeren portlant çimentosu.
2322kalinitFormülü K2Al2(SO4)4.24H2O olan doğal bir sülfat.
2323kaliofilitFormulü KAlSiO4 olan nefelit silis minerali.
2324kalkedonFormülü SiO2, kıymetli değişik şekilleri ve akik taşı, karaniya kan taşı, yeşil opak, jasper gibi türleri olan bir taş.
2325kalkerbk. kireçtaşı.
2326kalkerliKalsiyum karbonat gibi, kalsiyum bileşiklerini özellikle kalsiyum minarellerini, içeren.
2327kalkojenKeten ve pamuğu boyamada kullanılan kükürt renkleri serisinin ticari adı.
2328kalkopiritFormülü CuFeS2 olan, altıgen sistemde kristallenen metalik sarı bakır demir piriti.
2329kalkositYün boyamakta kullanılan asitli boya maddelerinin ticari adı.
2330kalkozitFormülü Cu2S olan, bakır cevheri yataklarında bulunan,bakırın griye bakan siyah sülfürü.
2331kalkuranitFormülü Ca(UO2)2(PO4)2.3H2O olan uranyum filizi.
2332kalle asit1-Naftil amin-2-7-di sülfonik asit.
2333kallekreinKılcal damarları kontrol eden, dolaşımla ilgili bir hormon.
2334kalomelFormülü Hg2Cl2 olan, cıvanın çok az çözünen klorür tuzu.
2335kalomel elektrotDış bağlantı için, içine platin tel daldırılmış, cıva ve kalomelin (Hg2Cl2) potasyum klorür çözeltisi ile dengede olması durumunda oluşan yarı hücre. Potasyum klorür derişimine ve sıcaklığa bağlı olarak bu yarı hücre değişik potansiyellere sahip olur, Kar
2336kalomel pastasıİçinde kolloidal olarak cıvanın dağıldığı potasyum klorür çözeltisi ile ıslanmış kalomel (Hg2Cl2).
2337kalori değeriBir maddenin tam yanması sonucu birim kütle başına açığa çıkan ısı enerjisi.
2338kalorimetreKimyasal reaksiyonlardaki veya fiziksel değişmelerdeki ısı değişimini ölçmede kullanılan cihaz. Amaca göre değişik şekillerde yapılmıştır. Bombalı kalorimetre, alev kalorimetresi, mikro kalorimetre gibi.
2339kalorimetriÖzgül ısı, kalorimetre sabiti, kalori değeri ya da gizli ısı gibi ısı sabitlerinin ölçülmesi.
2340kalp pili1.Kalp atışlarının olduğu kalbin özel dokulu bir kısmı 2.Kalbin düzenli bir hızda atmasını sağlayan elektrikli bir alet (derinin altına yerleştirilebilir veya hariçten çalıştırılabilir).

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir