Kimya Terimleri Sözlüğü - XML
Kimya terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
211arayüz karışmasıBir arayüz düzleminde, suda kısmen çözünen veya suda çözünmeyen sıvıların karışması.
212arayüzeyİki evre arasındaki değme sınırını oluşturan ve her iki evrenin özelliklerinden ayrı özellikler gösteren bölge.
213arayüzey gerilimiArayüzey bölgesinde, denkleşmemiş molekül kuvvetlerinin yol açtığı gerilim. (Kılcallık, sıvı yüzeylerinin büzülmesi, damla ve kabarcıkların küre biçimini alması gibi olaylara neden olan bu gerilim, birim uzunluğa etkiyen kuvvet olarak ölçülür.)
214ardıl tepkimelerBir tepkime ürününün bir başka tepkimede tepken olarak tüketildiği, birbiri ardısıra oluşan tepkimeler.
215ardışık kuralıBir bileşiğin mutlak moleküler kiralliğinin (R-, S- veya E, Z) belirlenmesi işlemi.
216arıİçinde yabancı özdek bulundurmayan, temiz, katışıksız (özdek).
217arıtıcıSuyun yüzey gerilimini külçülten, özellikle yağ-su arayüzeyinde yoğunlaşıp sıvı asıltı oluşmasını sağlayarak kirlerin uzaklaşmasını kolaylaştıran ve bu işlevi için, içine silikat, perborat, sülfat vb. katılmış özdek.
218arıtımyeriYeryağı ya da bitkisel yağların arıtıldıkları, karmaşık aygıtlar topluluğu kuruluş .
219arıtmaHerhangi bir özdeği, birlikte bulunduğu başka özdeklerden (katışkılardan) ayırma işlemi.
220aritmetik ortalamaİki ya da daha çok niceliğin toplamını, bu niceliklerin sayısına bölmekle elde edilen sayı.
221ark fırınıGenellikle iki grafit elektrot arasında düşük gerilim, yüksek akım yeğinliği uygulayarak oluşturulan ve sıcaklığı 3000°C'ye erişebilen parlak ışıklı elektrik arkı ile ısıtılan fırın.
222aromatikHalkalı yapıda olan aynı düzlemde rezonans yapabilen, (4n+2) pi elektronlu olma hali.
223aromatik bileşiklerYapısında bir ya da daha çok benzen halkası olan bileşikler sınıfı. Örn. toluen (C6H55-CH3).
224arsenikSimgesi As, atom numarası 33, atom kütles, 74,92 g, yoğunluğu 5,7 g/mL olan , sarı renkte, karasız yapıdaki allotropu (As4) buharının hızlı yoğunlaştırılması ile elde edilen ısıtıldığında oksijen, kükürt ve halojenlerle birleşen, derişik sülfürik asitle t
225artı1. a. Kon dizgesinde, özeğe göre seçilen bir bölgede alınan yerlerin imi. b. Toplama işlemi imi. 2. Durgun elektrikte, cam çubuğun sürtüşmesiyle oluşan yük imi. 3. Bir atom ya da da atom kümesinin, elektron yitirmesiyle oluşturduğu yük imi. bk. artın.
226artıcılMoleküllerin, artı yükü daha çok alan yerlerine giden (özdek)
227artıçekerGörece eksi elektrot potansiyeli nedeniyle artınlar oluşturmaya yatkın özdek.
228artıkBir kimsyasal tepkimeden sonra arta kalan, işe yaramayan özdekler.
229artık akımDamlayan civa elektrotta görülen eser safsızlıklardan da ileri gelebilen, küçük, faradayik olmayan akımlar.
230artınElektrikle ayrışımda ve pillerde katoda göç eden artı yüklü yükün . Örn. Cu2+,Na+.
231artın değişimiBir özdeğin, ortamda bulunan artınlardan bir türünü yeğleyip, onları yüzeyindeki artınlarla değiştirerek tutması. Örn. Sert sudaki Ca++ artınlarının, zeolitlerdeki Na+ ile değiştirilmesi.
232artınsal iletkenlikYarıiletkenlerde, artınların devinimleriyle oluşturulan yükünsel iletkenlik.
233artıuçbk. anot.
234asal gazbk. soygaz
235asbestbk. amyant.
236asenaftenFormülü C10H6(CH2)2, e.n. 96°C, k.n.279 °C olan, kömür katranından damıtılarak elde edilen suda çözünmeyen, organik sentezlerde kullanılan, renksiz iğnemsi kristal yapıda bir madde.
237asetalFormülü CH3CH(OC2H5)2, e.n -100 °C, k.n. 102,7 °C, yoğunluğu 0,8310 g/mL olan, suda çözünmeyen, organik çözücülerde çözünen hoş kokulu renksiz sıvı bir madde.
238asetaldehitH3C-CHO renksiz, kokulu, su, alkol ve eterde çözünen bir bileşik. (Pek çok organik kimyasal özdeğin bireşiminde ya da çözücü olarak kullanılır.)
239asetamitFormülü CH3CONH2 , e.n. 82-83 °C olan, suda çözünen, organik sentezlerde kullanılan renksiz altıgen kristallere sahip bir madde..
240asetanhidritFormülü (CH3O)2O, e.n. -73,1 °C, k.n. 140 °C, yoğunluğu 1,3890 g/mL olan, asetaldehidin yükseltgenmesi veya asetik asitten su çıkması neticesinde elde edilen, asetilselüloz, asetilsalisilik asit ve eroin üretiminde asetilleştirici madde olarak kullanılan,

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir