İstatistik Terimleri Sözlüğü - XML
İstatistik terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
91bakışımlı dağılımÖzeksel bir değerden eşit uzaklıktaki değişken değerlerinin eşit sıklıkta olduğu sıklık dağılımı.
92bakışımlı etkensel tasarım(Deneysel tasarım) Her bir etkenin düzey sayısının aynı olduğu etkensel deney tasarımı.
93bakışımlı sınamabk. iki-yanlı sınama.
94bakışımsız dağılımBakışımlı olmayan dağılım, ay. bk. çarpıklık.
95bakışımsız etkensel tasarım(Deneysel tasarım) Etkenlerin düzey sayılarının aynı olmadığı etkensel deney tasarımı.
96bakışımsız sınamabk. Tek-yanlı sınama.
97bartlett sınaması(İstatistiksel sınamalar) Bağımsız olağan dağılım gösteren örneklemlerden elde edilen değişkelerin türdeş olup olmadıklarını anlamak üzere Bartlett'in önerdiği yaklaşık bir sınama.
98basıklıkTek-doruklu bir sıklık eğrisinin doruk yüksekliğine göre durumu, ay. bk. beklem oranı.
99başvuru dönemibk. temel dönem.
100bayes çözümü(Karar kuramı) Herhangi bir olasılık dağılımına göre, ortalama çekinceyi en küçük yapan karar işlevi.
101bayes kestirimi(Kuramsal istatistik) Evrendeğerin, önsel olasılık yöntemleri ve özellikle Bayes savı kullanılarak kestirilmesi. (…)önsel olasılığı ise, (…)nin sonsal olasılığı,(…) olur ve 0'nın kestirimi bu olasılığı en büyük yapan değerdir
102bayes savı(olasılık kuramı) Örneklem uzayını oluşturan (…)ikişer ikişer ayrık olaylar kümesi ve örneklem uzayına ilişkin bir A olayı içki, (...) koşullu olasılığını veren eşitlik:(…) önsel olasılığı ve (…) sonsal olasılığı gösterir, ay. bk. Önsel olasılık
103behrens-fisher sınaması(İstatistiksel sınamalar) Değişkeleri eşit olmayan iki olağan evrenden rasgele çekilen örneklemlerin ortalamaları arasındaki çıkarımın anlamlılık sınaması. anlamdaş Fisher-Behrens sınaması.
104beklembk. k'yıncı beklem.
105beklem çıkaran işlev(olasılık kuramı) Herhangi X olasılıksal değişkeni için, t bir gerçek değişken olmak üzere, (…) biçiminde tanımlanan işlev. X, olasılık yoğunluk işlevi f(x) olan sürekli olasılıksal değişken ise,(…) olasılık işlevi (…) olan kesikli olasılıksal değişken i
106beklem dizeyiDizeç ve dikeçleri (…) değişkenlerine ilişkin çarpım beklemlerinden oluşan dizey. Beklemler, değişken ortalamaları çevresinde alınmışsa dizey, ortakdeğişke ya da yayılma dizeyi adını alır. ay. bk. ortakdeğişke dizeyi.
107beklem oranıPay ve paydası beklemler ya da beklemlerin yalın işlevleri olan oran. Bazı durumlarda sıklık dağılımının özelliklerini belirten bir ölçüdür. Örneğin, (…)
108beklemler yöntemiGözlenmiş verilerin düşük dereceden beklemlerini tanımlayarak yapılan bir eğri uydurma yöntemi.
109beklenen değer(olasılık kuramı) X kesikli olasılıksal değişkeni için, (...)ve X sürekli olasılıksal değişkeni için, (...) değeri.(...)ortalaması da denir ve çoğu kez p, ya da (...)gösterilir. E(X)'in var olması için, gerek ve yeter koşul, (...)toplamının, ve (...)tümle
110beklentibk. beklenen değer.
111belirlenmiş değişkenZamanın herhangi bir noktasındaki değerlerinin bilindiği varsayılabilen değişken.
112belirleyici örnekbiçimOlasılıksal değişken içermeyen örnekbiçim. kar. olasılıksal örnekbiçim.
113belirsizlik katsayısı(bağlanım çözümlemesi) r, iki değişken arasındaki ilişki katsayısı olmak üzere (…) verilen ad. Bağımlı değişkenin bağımsız değişkenlerce açıklanamayan kesimi.
114belirtken işlev(olasılık kuramı) t bir gerçek değişken ve (…) olmak üzere, herhangi bir olasılıksal X değişkeni için, (…) biçiminde tanımlanan işlev. Belirtken işlevler, beklem çıkaran işlevlerin taşıdıkları özellikleri taşırlar. Her olasılıksal değişkenin belirtken işl
115benimseme bölgesi(İstatistiksel sınamalar) Örneklem uzayında, önsavın benimsendiği bölge.
116benimseme çizgisibk. benimseme sınırı.
117benimseme denetimi(Nitelik denetimi) Birimlerin istenilen değerlere uygun olup olmadıklarını saptamak için yapılan denetim.
118benimseme sayısıArdışık çözümlemede özürlü birimlerin önceden saptanan en yüksek sayısı. Bu sayı, geri çevirme sayısı ile birlikte kullanılır.
119benimseme sınırıArdışık çözümlemede, benimseme sayısı dikey eksen üzerinde, örneklem sayısı yatay eksen üzerinde alınarak elde edilen çizgi. Buna karşılık gelen bir de geri çevirme çizgisi vardır, anlamdaş benimseme çizgisi.
120benimsenir nitelik düzeyi(Nitelik denetimi) Nitelik denetiminde, alıcının benimseyebileceği işe yarar birim sayısını toplam birim sayısına oranlayarak elde edilen değer.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir