Halkbilim Terimleri Sözlüğü - XML
Halkbilim terimleri ile ilgili bilgileri burada bulabilirsiniz


IDTerimAçıklama
271halk malıHalkın yarattığı ya da benimsediği düşünsel, toplumsal ve özdeksel kültür ürünlerinin tümü. bk. halk kültürü, krş. aydın kültürü.
272halk masalıbk. masal.
273halk müziğiYazılı hiçbir kuram, kural ve öğretiye dayanmadan, yalnızca işitme yoluyla öğrenilerek kuşaktan kuşağa aktarılan, coğrafyaya bağlı değişkenler dışında toplum çapında bir bütünlük gösteren, ilkel yapıda çalgı ve araçların kullanıldığı geleneksel müzik türü
274halk oyunuHalkın malı olan ya da halkın benimsediği oyun türü. bk. oyun.
275halk ozanıHalk kültürüyle kişisel yeteneğin birlikte oluşturduğu, yaratılarını sazla çalıp söyleyen geleneksel ozan. bk. halk koşuğu, sözlü halkbilim.
276halk ruhbilimiHalk kültürünü oluşturan kişilerin ve yığınların ruhsal durumlarını, olaylar karşısındaki etki ve tepkilerini, davranış biçimlerini inceleyen halkbilim alanı. bk. halk kültürü, krş. köylü ruhbilimi.
277halk sagasıbk. saga, yiğitlik sagası.
278halk sağaltmanlığıHalkın, sayrılıktan korunmak ve sayrılığı sağaltmak amacıyla başvurduğu doğal, büyüsel ve dinsel yöntemlerin tümü. krş. ilkel sağaltmanlık, çağdaş sağaltmanlık.
279halk sanatıHalkın, doğal çevresiyle geleneksel kültürünün etkisi altında kalarak oluşturduğu ya da seçkin ve öteki kültürlerden alarak benimsediği, beğenisel yanı yararlı yanından daha çok olan ürünlerin tümü. bk. sanat. krş. el sanatı, halk kültürü.
280halk serüvenibk. serüven.
281halk şenliğibk. şenlik.
282halk tiyatrosuKökeni tarihin derinliklerine dayanan, yaratıcısı, oyuncusu ve seyircisi halk olan geleneksel tiyatro türü. bk. büyü.
283halk toplumuTarihsel, toplumsal, kültürel ve bazı yan etkenlerin baskısı altında halk kültürü adı verilen ortak bir ürünü yaratıp yaşatan insan topluluğu, bk. toplum, krş. köy, ulus, boy.
284halk tüzesiHalkın kendi tüzel sorunlarını çözmek ve gereken önlemleri almak amacıyla kurduğu geleneksel düzen.
285halk uygulamasıbk. uygulama.
286halk yapıcılığıHalkın geleneksel yollardan öğrenerek uyguladığı yapıcılık türü. bk. yapıcılık, krş. halk giysisi, halk sanatı, halk el sanatı.
287halk yapıntısıHalk düşününün yarattığı gelenek, bk. gelenek, krş. toplumsal gelenek, kişisel gelenek.
288halk yaratısıHalkın, halkbilimsel ürün ve olaylara dayanarak, daha önce varolmayan yeni halk kültürü ürün ve olaylarını yaratması, bk. yaratı, krş. halk buluşu, buluş, yayılım, karşılaştırma yöntemi, tarihsel yöntem.
289halk yaşam biçimiHalk kültürünün gelişimini ve oluşumunu sağlayan etkenlerin tümü. bk. halk kültürü.
290halk yaşambilimiHalk yaşamıyla ilgili bütün olayları, bu yaşamı yansıtan masal, öykü, atasözü, bilmece, türkü, saga, gelenek, görenek gibi ürünleri inceleyen bilim kolu. bk. halkbilim, halk kültürbilimi. krş. budunbilim.
291halk yaşantısıHalk yaşantısını oluşturan toplumsal ve ekonomik ürünlerin tümü. bk. halk kültürü, halk katmanı, halk toplumu, krş. aydın kültürü, seçkin kültürü.
292halk yazınıAdı belli olan ve olmayan kişilerin yarattıkları koşuk, destan ve öykü gibi yazın türlerinin tümü. bk. halk koşuğu.
293halk yıldızbilimiHalkın bilinmeyeni çözmek amacıyla yıldızlarla ilgili olarak kullandığı yöntem ve uygulamaları konu alan bilim dalı. bk. halkbilgisi. krş. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk havabilgisi, yıldızbilim, bakı, düşyorum.
294halk zanaatıDemircilik, bakırcılık, kalaycılık, urgancılık, testicilik vb. ileri düzeydeki geleneksel halk uğraşılarından herbiri. bk. halk sanatı, halk el sanatı.
295halkbilgisiHalkbilimin, çevreyi oluşturan canlı, cansız doğal nesnelerle ilgili inanç ve uygulamaları konu alan dalı. bk. halk bitkibilimi, halk hayvanbilimi, halk havabilgisi, halk yıldızbilimi, bakı. krş. halkbilim.
296halkbilimToplumların, halk katmanlarının tinsel ve özdeksel kültürlerini tarihsel, toplumsal ve coğrafyasal boyutlarıyla bu boyutların birbirleriyle ilişkilerini saptayarak kaynak, evrim, yayılım, değişim, etkileşim gibi daha birçok sorunlarını kendine özgü yöntem
297halkbilim alan araştırıcısıHalkbilim alan araştırmaları için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış olan kişi. bk. halkbilim alan araştırması.
298halkbilim alan araştırmasıÖnceden hazırlanan bir araştırma tasarısı yardımıyla bir kişi ya da bir kurulun halk arasında yaşayarak gördüklerini, duyduklarını yazı, im, resim, çizgi, ses ve görüntülerini saptayarak gerekli bilgi ve belgeleri toplaması işi. bk. halkbilim alan araştır
299halkbilim derleyicisiHalkbilim ürünlerini toplayan kişi. bk. derleyici.
300halkbilim gereçleriHalk kültürünü oluştuturan halkbilim olaylarıyla halk ürünleri ve bunların değişkenlerinin tümü. bk. halkbilim, halkbilim olayı, halkbilim ürünü, halkbilim verisi, değişken.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir