Kent Bilim - XML


IDTerimAçıklama
1açık alanİnsanın yaşantısını sürdürdüğü, üzerinde yapı yapılmış kapalı uzamların dışında kalan, ya doğal durumunda bırakılmış ya da tarımsal ve konut dışı dinlenme amaçlarına ayrılmış kent parçası.
2açık alan katsayısı1. Bir kentteki açık ve yeşil alanların yüzölçümleri toplamının, kentin yerleşik alanının yüzölçümüne oranı. 2. Bir yapıda kat alanları toplamının yerbölümünün yapı yapılmamış alanları toplamına oranı.
3açık alan yoğunluğuYapı yerbölümleri içinde kalan açık alanlarla, yerleşme bölgesi içindeki, toplumun yararlanmasına açık dinlenme alanları toplamının hektarı başına düşen insan sayısı. Orada yaşayan toplam nüfus oranı (Kişi/hektar).
4açık işsizlikBir kentte ya da bölgede yaşayan çalışabilir nüfusun, iş aramalarına karşın çalışamaz durumda bulunması.
5açık konut darlığı1. Bir kentte yaşayan ev halkı sayısı ile konut sayısı arasındaki dengesizlik. 2. Bir kentteki ev halkı sayısı ile, onları barındıracak konutlardaki oda sayısı toplamı arasındaki dengesizlik.
6açık yapımBir yapı adasındaki konutların ya da öteki yapıların, kümeler arasında boşluklar bırakılmış ayrık ya da yarı ayrık düzende yapılmasını, yerleştirilmesini gerektiren yapım yöntemi.
7açımlamabk. belirtim.
8adaÇevresi yollarla çevrili, yerbölümlere ayrılmış kent toprağı ile bu topraklar üzerine oturtulmuş yapılardan oluşan küçük bir kent dilimi yapı adası.
9ağaçlı anayolTaşıt gidiş gelişine ayrılmış olmakla birlikte, ya iki yanında, ya da ortasında insanların gidiş gelişlerine ve gezinmelerine de olanak verecek biçimde düzenlenmiş ağaçlıklı yol.
10ağaçlı yolGenellikle, kent ve kasabalardaki geziliklerin içinde ve yakınında yer alan, insanların özellikle çocukların doğaya yaklaşma özlemlerini, taşıtlarla karşılaşma çekincesi olmaksızın gidermeyi amaçlayan dar yol.
11ağıncakbk. inerçıkar.
12ağır işleyimBüyük çapta işçi çalıştıran, yüksek düzeyde güç kullanan ya da belirli bir üretim düzeyinin üstünde üretimde bulunan ve kent içinde tecime ve oturmaya ayrılmış alanlardan uzakta bulundurulması genellikle benimsenen işleyim türlerinin tümü.
13ağır önyapımÖnceden üretimlikte hazırlanmış çok büyük ve ağır yapı öğelerinin ve oylumlarının, yapım alanına getirilerek, büyük kaldıraklarla yerlerine yerleştirilmesine dayanan önyapım yöntemi.
14ağırlık özeğiBir ülkede ya da bölgede, nüfusun ve ekonomik etkinliklerin yoğunlaştığı, yeri fizik bilimindeki çekim yasalarına göre hesaplanan kent ya da yerleşim yeri.
15akçalı denkleşmeYerel özerklik ilkesinin ve genel olarak yerel yönetimlerin yeryüzünde güçlenmesinden sonra ortaya atılan ve bu yönetim birimlerinin, kendilerine bırakılmış kamu görevlerini gereği gibi yerine getirmelerine yetecek ölçüde gelir kaynaklarına kavuşturulması
16akçalı yardımI - Özeksel yönetimin, genellikle belli bir amaçla kullanılmak üzere kent yönetimlerine yaptığı dolaysız para yardımı 2. Kent yönetiminin, özeksel yönetime olan borçlarının tümünün ya da bir bölümünün bağışlanması.
17akkonduGecekondunun, toplumun çeşitli kesimlerinde hoşgörüyle karşılanmayan, kaçak olarak yapılmış imgesini değiştirebilmek, bununla birlikte karşıladığı toplumsal işgörüyü yoksul ailelere devletin ve kent yönetimlerinin yardım ve desteği ile yasal yoldan sunabi
18aktarımBir taşınmazın iyeliğinin, bir başka kimseye verilmesi ve bu işlemin tüzel bir değer kazanması için tapu kütüğüne işlenmesi.
19alabilirlikBir yapının boyutları gözönünde tutularak saptanan ve barındırabileceği en çok insan sayısı.
20alan örneklemesiKentbilim araştırmalarında sık sık kullanılan ve elverişli bir örnekleme çerçevesi bulunmadığı durumlarda harita üzerinden örneklem birimleri seçmeyi içeren araştırma yöntemi.
21alçak düzen bölgesiiki kattan yüksek olmayan yapıların yer aldığı ve yapı düzeninin ancak bu yükseklikteki yapıların yapılmasına elverişli bulunduğu kent bölgesi.
22alışveriş özeğiBir ailenin gereksinme duyduğu bellibaşlı malların özellikle tektencilikle satıldığı, genellikle kentlerin, özel araçlarla ulaşılabilecek uzak yerlerinde bulunan ve genel durgulukları olan alışveriş alanı.
23almaşık yolAnayola koşut olarak uzanan, anayolun o yanındaki öteki yolları birleştiren, yaya ve taşıt gidiş gelişinin anayolu tıkamasını önleyen yol.
24altgeçitTaşıtların ya da yayaların bir anayolun bir yanından öbür yanına, anayolu kullanmaksızın ve anayoldaki gidiş gelişi aksatmaksızın güvenle geçebilmelerini sağlayan ve anayoldan daha aşağı düzeyde bulunan geçit.
25altözekBirçok işgörüler için kentin özeğine bağlı olmakla birlikte, çevresinde yaşayan küçük toplulukların tecimsel, ekinsel, dinlenme ve eğlenmeyle ilgili vb. gereksinmelerini bir ölçüde karşılayabilen ve kent büyüdükçe sayıları da artan ikincil önemdeki kent ö
26alttutmanlıkBir tutmanın bir taşınmaz mal üzerindeki halklarından bir bölümünü ya da hepsini bir başkasına aktarmasını olanaklı kılan tutmanlık sözleşmesi türü.
27altulaşımKimi kez yer üstünden de gitmekle birlikte, genellikle yer altından giden ve büyük kentlerin kent içindeki ve yakın çevresindeki toplu taşıma gereksinmesini etkinlikle karşılayan, kentsel ulaşım dizgesi.
28altyapı1-Bir kentin işlevlerini görebilmesi, büyümesi ve gelişmesi için gerekli olan temel işgörü ve kolaylıklarla gereçler. 2 -Bir yerbölümde yapı yapılabilmesi ve yapılan yapının, içinde oturanlara yeterli bir barınma işgörüsü sağlayabilmesi için bulundurulmas
29ana çıkış yoluBir kentin özeğinden çevresine, oradan da komşu ve uzak kentlere gitmeyi sağlayan başlıca yol.
30ana düzentasarBir kentsel yerleşmenin yerleşme ilkelerinin ve gelişmesinin niteliğini ve ölçeğini kesin olarak belirtmeksizin - genellikle 20 yıllık bir süre için - bunların anaçizgilerini gösteren toprağının nasıl kullanılacağını, başlıca kullanım bölgeleriyle ulaşım

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir