Yöntembilim - XML


IDTerimAçıklama
1abba düzeniBir deneylemede deneysel değişkenin sunuluşunda izlenen sıra düzeninin değişmez yanılgı kaynağı olmaktan çıkarılması için başvurulan ve bir uygulamada ilk değişkeni (a) önce sunarken bir başka uygulamada öteki değişkene (b) öncelik tanımayı öngören karşı dengeleyici sunuş düzeni, bk. karşıdengeleme, sıra düzeni.
2abeceli dökerYanlı kaynak ya da belgeleri abece sırasına göre dizinleyen dizelge.
3açıkdavranışBir gözlem durumunda gözlenen kişinin söz, yazı ya da eylemlerle açıkça göz önüne serdiği davranış.
4açıklama örnekçesi (TÖ Kalıbı)İki değişken arasında gözlenmiş bir bağıntı, bir üçüncü etken karşısında sınanıp aldatıcı çıktığında, başvurulan sınama etkeninin bağımsız değişkeni önceleyen bir etken olması durumunda, yanıltıcı bir yargıya varmayı önleyerek durumu açıklayan çözümleme ya da geliştirme işlemi, bk. bağıntı çözümlemesi, geliştirme, önceleyen değişken.
5açıklanmamış sapmaİki değişkene ilişkin gözlemlerin birlikte dağılımını veren bir serpilmede gözlem noktalarının en uygun doğru ya da eğri üzerindeki kuramsal karşılıklarına göre yaptıkları sapmaların toplamı ya da bağımlı değişkende bağımsız değişkene bağlanamayacak olan değişkenlik, bk. bağıntı çözümlemesi, en uygun çizgi.
6açıklanmış sapmaİki değişkene ilişkin gözlemlerin birlikte dağılımını veren bir serpilmede gözlem noktalarının en uygun doğru ya da eğri üzerindeki kuramsal karşılıklarının ortalamadan gösterdikleri sapmaların toplamı ya da bağımlı değişkende bağımsız değişkene bağlanabilecek değişkenlik, bk. bağıntı çözümlemesi, en uygun çizgi.
7açıklayıcı belgelerÖrnekolay incelemesinde kişisel yazışmalar, günceler, özgeçmişler ya da ilgili olayların sözlü aktarımından oluşan bilgi kaynakları.
8açıktoplulukKent, bölge, alan, ulus ya da ülke kesitleri gibi örgütlenme ve toplumsal ilişkilerin kapsamı bakımından sınırlı olmayan araştırma evreni.
9açıkuçlu görüşmeTüm içerimleriyle önceden saptanıp soruya dönüştürülemeyen sorun ya da konuları araştırma amacıyla durum içinde belirecek noktaları açığa çıkarmak ve olduğu gibi yazıma geçirmek üzere ilgili Kişilerle yapılan özgür ya da yapılaşmamış görüşme.
10açıkuçlu soruSoru sorulan kişileri, yanıt seçenekleri sunmaksızın yanıtlarında özgür bırakan soru biçimi.
11açılım(a+b)2 gibi bir - topluterimin bileşenlerine ya da öğelerine ayrılması, bk. ikiterimli açılım,
12açımlamaBir bilimsel sürecin, tanıtlayıcı bilgilerden yola çıkarak ve olaylar arasında kurduğu nedensellik bağlarını gözlemle sınayıp geçerleyerek genellemelere ve yasalara varıp olayları nedenlere bağlama işlevi.
13açınlayıcı araştırmaOlgular arasındaki örtük ilişkileri ortaya koyan ve gözlenen birlikte değişmelerin doğrultu ve ölçüsünü veren araştırma.
14açınlayımVarlığı bilinmeyen olgusal bir durumu ya da olgular arasındaki bir ilişkiyi açığa çıkararak bilgi konusuna dönüştürme.
15adçekimi Yalınç rastlantılı örneklemede, nicelenmiş evren birimleri dizelgesinden eşit kazanı ilkesine uygun örnek seçme yollarından biri. bk. kazanı.
16adlandırmaBir ölçme aracını, ölçüm konusunun içerik çözümlemesiyle niteleme ve ölçüm boyutuna, içerimlerine bakarak ad verme.
17adlayıcı ölçekNesneleri özelliklerine göre belli adlar altında toplayan ya da ölçüm konusunu belli simgelerle adlandırılmış bölütlere ayırmakla yetinen ölçek. bk. bölütleme, ölçüm düzeyleri.
18adsızlıkBir gözlemde, bilgi istenen kişilerin duruma katılmasını kolaylaştırmak üzere başvurulan önlemlerden biri olarak, yanıtların kişi adı anılmaksızın değerlendirilme yolu.
19ağırlık noktasıBir araştırma ya da gözlem sürecinin temel bilgi konusu ya da bir gözlem dağılımının ortalama eğilimi.
20ağırlıklarınaBir ölçme aracını oluşturan sınar ya da ayrıçlara taşıdıkları ağırlığa göre değişik katsayı ya da sayılar verme.
21ağırlıklı kesitaraştırmaBir araştırma evreninin göreli olarak küçük bir kesimini oluşturmakla birlikte, araştırma amaçları bakımından özel bir önem taşıyan bir alt kesimine güdümlü olarak örnekte daha büyük bir yer veren kesit araştırma türü.
22ağırlıklı ortalamabk. tartılı ortalama.
23ağırlıksız kesitaraştırmaBir araştırma evreninin her alt kesimine toplam içindeki göreli payıyla orantılı bir yer veren kesitaraştırma.
24akçalamaBir izlence, çizenek ya da herhangi bir uygulamanın, gider ya da akçalı gereksinmelerinin karşılanması.
25akış çizgesiBir oluşum, süreç ya da izlenceli bir işleyişin, yalın çizimsel anlatımını veren göstersel işlem.
26aksaklıkBir başarı ya da beceriyi engelleyici olumsuz özellik.
27aksar ölçekBirden çok boyutu birlikte ölçen ya da tutarlı yanıt kalıpları elde etmeye elverişli olmayan ölçek.
28alan araştırmasıBir toplumsal konu ya da sorunun tek tek birimlerin gözlenmesiyle araştırılması.
29alan bağlamıBir olay ya da durumun doğal olarak belirdiği bağlam ya da kendiliğinden gerçekleşen gözlem koşulu.
30alan çalışmasıGözlem yordamlarına başvurularak alanda gerçekleştirilen bilgi derleme işlemi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir