Mantık - XML


IDTerimAçıklama
1abeceBiçimsel bir dilin tüm ilkel imlerinden oluşan küme.
2abecesel deyimHer imi belli bir abecenin öğesi olan bir deyim. || Örn. A ile B imlerinden oluşan ABABB deyimi, {A, B, C, D } ye dayalı abecesel bir deyimdir.
3açık adbk. açık terim.
4açık deyimBağsız değişkeni olan düzgün deyim. Krş.. özelleme.
5açık önermeBir önermede geçen bir ya da birden çok sayıda adın yerine bağsız olacak biçimde birer değişken koymakla elde edilen deyim: ||n-li açık önerme (…) biçiminde gösterilir. Anl. açık tamdeyim. Krş.. tek düzenli birli açık önerme, özelleme, gerçekleme. Örn. '2+2=4' önermesinde '2' sayı adı yerine 'x' değişkeni koymakla ‘x+x=4' birli açık önermesi elde edilir.
6açık tamdeyimİçinde en az bir bağsız değişken geçen tamdeyim. || Anl. açık önerme.
7açık terimBir adın içinde geçen bir ya da birden çok sayıda adın yerine birer değişken koymakla elde edilen deyim. || n-li açık terim (…) biçiminde gösterilir. Anl. açık ad. Örn. 'Ali'nin babası' karmaşık adında geçen 'Ali' adı yerine ‘x’ değişkenini koymakla 'x in babası' gibi bir I-li açık terim elde edilir.
8açık yolÇözümleyici çizelgede, hiç bir çelişmeyi kapsamayıp, ortak doğrulayıcı yorumu olan önermelerden oluşan bir yol.
9açılım(…)
10adBelli bir tek nesneyi adlandırmak, göstermek ya da betimlemek amacıyla kullanılan kapalı düzgün deyim. || Bir adın kaplamı evren öğesi bir birey, içlemi de bir birey kavramıdır. Anl. kapalı terim, tekil terim, bireysel deyim, gösterici deyim, sıfırlı işlev.
11ad değişmezibk. bireysel değişmez.
12ad simgesiDeğer alanı sözedilen dilin adlarından ya da genel olarak terimlerinden oluşan dizimsel sözeden dil değişkeni: a, b, c,... ||Anl. dizimsel ad değişkeni, dizimsel terim değişkeni.
13ad türü1. Tek çeşitli birinci basamak adlarının öbeğinden oluşan dizimsel tür. 2. Çok çeşitli birinci basamak dilinde belli bir evrenin öğelerini gösteren adların öbeğinden oluşan dizimsel tür. 3. Genel olarak herhangi bir değişken çeşidinin değerlerini gösteren adların öbeğinden oluşan dizimsel tür.
14almaşık çözümleyici küme(…)
15almaşık küme bağıntısıBirinci üyesi tamdurum, ikinci üyesi de tamdurum kümesi olan ikililerden oluşan bağıntı, || Her birli yöneticinin yorumu ya da kaplamı belli bir almaşık küme bağıntısıdır. Krş. im yorumlayıcı izerge, kaplam izergesİ.
16almaşık tamdurum(…)
17almaşıklık bağıntısıHer iki öğesi de tamdurum ya da çözümleyici küme olan sıralanmış ikililerden oluşan bağıntı. ||Krş. bütünsel yönetici, bölümsel yönetici.
18altalta yazma kurallarıbk. çözümleme kuralları.
19altdeyimBir düzgün deyimin altdeyim ’i bu deyimin ya kendisi ya deyimin dolaysız altdeyimi ya da dolaysız altdeyiminin dolaysız altdeyimi, dolaysız altdeyiminin dolaysız altdeyiminin dolaysız altdeyimi,... dir.
20altdil(…)
21altıklık yasalarıSap=>SiP ile SeP=>SoP biçimindeki önermelerin gevşek geçerli olduğunu dile getiren yasalar. Krş. karşıolum yasaları.
22altkarşıtlık yasasıSiP V SoP biçimindeki önermelerin gevşek geçerli olduğunu dile getiren yasa. Krş. karşıolum yasaları.
23altkuram(…)
24altkümeBütün öğeleri belli bir kümenin öğeleri olan küme. ||K kümesinin, L gibi bir kümenin altküme'si olması, K nın her öğesinin L nin de öğesi olması demektir: (…)
25altküme imiK kümesinin L gibi bir kümenin altkümesi olduğunu dile getiren ikili yüklem imi (…)
26alttikel-evetleme(…)
27alttümel-evetleme(…)
28anabileşenBir bileşik tamdeyimde anaeklemin bir araya getirdiği tamdeyimlerden her biri. ||Krş. anayönetilen
29anaeklemBir önermenin anayöneteni olan eklem.
30anayönetenBir karmaşık düzgün deyimin tümünü oluşturmaya yarayan yöneten deyim. ||Örn. (p=>q) =>r biçimindeki bir önermede => iminin ikinci geçişi önermenin tümünün anayönetenidir.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir