İstatistik - XML


IDTerimAçıklama
1a (alfa) yanılgısı(İstatistiksel sınamalar) Doğru olan bir önsavı geri çevirme olasılığı, anlamdaş, birinci tür yanılgı, ay. bk. dönüşül bölge büyüklüğü.
2a türü bölge(İstatistiksel sınamalar) Tek evrendeğer içeren yalın bir önsavı sınamak için oluşturulan yansız dönüşül bölge.
3a türü dizibk. Gram-Charliar dizisi (A türü.)
4abbe-helmert ölçütü(Zaman dizileri) Bir zaman dizisinde rasgeleliğin sınanması için bir ölçüt. anlamdaş Helmert ölçütü.
5açık ardışık taslak(örnek.) Örneklem büyüklüğü için bir sınır koymayan ardışık örnekleme taslağı.
6açık uçlu bölümlerBir sıklık dağılımında, alt sınırı tanımlanmamış ilk bölüm ya da üst sınırı tanımlanmamış son bölüm.
7açık uçlu soruYanıtları sınırlı sayıda olmayan soru.
8açıklanan değişkenbk. bağımlı değişken.
9açıklayıcı değişkenbk. bağımsız değişken.
10açımlamaİki ya da ikiden çok dağılımın birleşimi olan bir dağılımı bileşenlerine ayırma.
11adçekme örneklemesi(örnek.) Adçekimi ile yapılan bir örnekleme yöntemi.
12ağ örneklemesi(örnek.) Birbirine dik iki çizgiler kümesinin oluşturduğu dikdörtgensel biçimin gözelerinden yapılan küme örneklemesi.
13ağırlıkBir nesnenin, bulunduğu kümedeki öteki nesnelere göre önemi. Bir gözlem, tüm gözlemlerin bir işlevindeki istenen önem derecesinin belirtilmesi için, çoğunlukla çarpım biçiminde sayısal bir katsayı bağlanarak ağırlıklandırılır.
14ağırlık işleviAğırlıklandırma amacıyla kullanılan eksi olmayan bir işlev. Özellikle karar işlevlerinde kullanılır.
15ağırlıklamabk. ağırlık.
16ağırlıklama katsayısıAğırlıklandırmayı içeren bir işlemde bir gözleme ağırlık olarak verilen katsayı.
17ağırlıklı ortalamaGözlemlerin ayrı önemlilik dereceleri (göreli önemlilik) olduğu durumlarda her bir gözleme bir ağırlık verilerek bulunan ortalama, anlamdaş tartılı ortalama.
18alan örneklemesi(örnek.) Başvurulacak bir örneklem çerçevesi olmadığında kullanılan örnekleme yöntemi. Daha çok harita, taslak vb. nesneler üzerinde yapılır.
19aldatıcı ilişkiAralarında anlamlı ilişki olmayan iki değişken için bulunan ilişki, anlamdaş, anlamsız ilişki.
20aldatmasız oyun(Oyunlar kuramı) Denemeler dizisinden oluşan bir oyunda, her bir denemedeki giderin, o deneme için beklenen kazanca eşit olması durumu.
21alt denetim sınırıbk. denetim sınırları.
22alt dörttebirlikbk. dörttebirlik.
23alt-örneklem(örnek.) Bir örneklemden seçilerek oluşturulan yeni örneklem.
24alt-örnekleme(örnek.) 1) Çok aşamalı örneklemede, ikinci aşama birimlerinin birinci aşama birimlerinden seçildiği durum. 2) Çok-evreli örneklemede, ikinci evrede birinci evreden örneklem seçme süreci.
25altıncı tür dağılım(Kuramsal istatistik) Olasılık yoğunluk işlevi, k bir değişmez olmak üzere, (…) biçiminde verilen Pearson türünden tek doruklu ve çarpık bir sıklık dağılımı.
26ana-bileşenler(Çok değişkenli istatistik) (…)
27ana-birim(örnek.) Evren'in, daha alt öbeklere ayrılamayan ancak daha üst öbeklere katılabilen birimi, örneğin, çok-aşamalı örneklemede temel alınan birim.
28ana-etki(Deneysel tasarım) Bir deney tasarımında, öteki işlemlerden bağımsız olarak ölçülen bir etken ya da işlemin etkisi.
29anlamlılık(İstatistiksel sınamalar) Sıfır önsavındaki evrendeğere ilişkin koşulun örnekleme dalgalanmalarından ileri gelmemesi. Eğer istatistiksel sınama gerçek yaşamda önemli olan bir sonuç veriyorsa, anlamlılık aynı zamanda önemliliği de getirir.
30anlamlılık düzeyi(İstatistiksel sınamalar) Sıfır önsavını geri çevirmek için seçilen olasılık.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir