Halk Bilim - XML


IDTerimAçıklama
1abamaBir toplumun, başka bir topluma özgü halkbilim öğe, ürün ya da olaylarını benimsememesi, krş. uyum, ödünçleme, benimseyim.
2açık değerAçıklanmaları kolayca yapılabilen halkbilim ürün ve olaylarının taşıdığı belirleyici nitelik, bk. değer. krş. toplumsal değer, törensel değer, kapalı değer.
3açık halkbilimGözle görülebilen halkbilim olay ve ürünleri, bk. halkbilim olayı, halkbilim ürünü. krş. özdeksel halkbilim, tinsel halkbilim, gizli halkbilim.
4açıklayıcı masalKonusunu oluşturan usdışı olaylara açıklık getirmeye çalışan anlatı türü. bk. masal krş. nedenli masal.
5adakYerine getirileceğine söz verilen böcek yutma, mum yakma, oruç tutma, besin sunma, su dökme, kurban kesme, şenlik yapma gibi adamak eylemi ya da adanılan şeylerden her biri. bk. adak yapmak, yakarı, cancılık, tapıncak.
6adak yapmakDoğaüstü güç, nesne ya da varlıklara dilekte bulunan birey ya da toplulukların, isteklerinin gerçekleşmesi durumunda, yerine getirmeye söz verdikleri adamak eylemi, bk. adak.
7addan sakınmaBirçok topluluklarda saptanan kimi akraba, ölü, kişi, hayvan, bitki adlarının anılmaması biçimindeki geleneksel uygulama, bk. sakınma, gelenek, krş. dayısal sakınma, sililiksizlik.
8ağı bakısıAğılanan civcivin, yaşayıp yaşamadığına bakılarak geleceği okuma işi. bk. bakı, horoz bakısı.
9aile sagasıBir ailenin, bir ya da birkaç kuşak süresince geçirdiği yaşantıyı konu alan saga türü. bk. karşıt saga, tarihsel saga.
10ak büyüSayrılık, yaralama, ölüm, kaza vb. doğal yıkımları önlemeyi amaçlayan, uygulama yönünden bireyin ve toplumun iyiliğine yönelen büyü türü. bk. büyü. krş. kara büyü.
11akrabaAynı kandan gelen ya da geldiklerine inanan bireylerle, birtakım uygulama ve kutsamalarla aralarında kan birliği sağlanan bireylere verilen ad. bk. akrabalık, dirimbilimsel akraba, atasoylu akrabalık.
12akrabalıkBirbirlerine karşı birtakım toplumsal, ekonomik, kültürel ilişki ya da yükümlülükleri olan akrabaların oluşturdukları düzen. bk. akraba, babayanlı akrabalık, anayanlı akrabalık, sınıflayıcı akrabalık, atasoylu akrabalık.
13akrabalık kuramıTarihsel masal okulunun ilkelerinden birini oluşturan ve benzer halkbilim olay ile ürünlerinin ancak akraba toplumlar arasında görülebileceğini öne süren görüş. krş. göç kuramı.
14alaDinleyenleri eğlendirmek amacıyla düzenlenen, içi kurnazlık ve dalaverelerle dolu olan bir tür düzmece anlatı, bk. halk alası. krş. masal, öykü.
15alışılmış masalBelirli bir yiğitin çevresinde oluşup gelişen kimi olayları konu alan masal türü. bk. kişisel serüven, kişisel saga.
16altbölükBağlı bulundukları soy yapısı içinde, kendilerine özgü soydan gelme dinsel kaynaklı: toplumsal, ekonomik ya da kültürel birer uğraşı ve yaşam yöntemleri bulunan, ayrıca, birbirleriyle ilişkilerini kutyasaklaşmış kurallara göre sürdüren topluluklardan her
17altkatmanYaratıcı gücü olmayan, yalnız üstkatmanın yaratılarından esinlenerek yaptığı öykünme yaratılardan oluşturduğu bir düzen içinde yaşamını sürdüren halk katmanı. (Bu görüş geçerliliğini yitirmiştir.) bk. üstkatman.
18altkültürUlusal ya da toplumsal kültürleri oluşturan kültür birimlerinden her biri. bk. köylü kültürü, halk kültürü, seçkin kültürü, özdeksel kültür. krş. altbölük.
19altkültür alanıBir gelenek ya da göreneğin, büyük bir dağılma ve yayılma gösterdiği coğrafya bölgesi, bk. kültür alanı, sınıf.
20anayanlı akrabalıkTüm akrabalık ilişki ve sorunlarını, ana soyunu temel alarak çözümlemeye çalışan akrabalık türü. krş. babayanlı akrabalık.
21anlamsal değişimHalk kültürünü oluşturan ürün ve olaylarda görülen aynı zamanda yatay oluşum adıyla anılan anlam değişmesi, bk. değer değişimi, yatay oluşum, krş. durum değişimi.
22arı dilSöz varlığında hiçbir yabancı sözcük bulunmayan, yalnız kendi kurallarına ve özdeğerlerine uygun biçimde işleyen dil. bk. dil.
23arınmaHalk gelenek ve göreneklerine ilişkin, şu ya da bu yoldan kirlendiği varsayılan kişi, hayvan vé eşyaları, bu pisliklerden arıtma amacıyla başvurulan ateşe tutma, yakma, tütsüleme, yıkama, su püskürtme, kurban kesme, büyülü sayı ve formül kullanma gibi hal
24aşk büyüsüAşka düşmesi istenen birinin tırnak, saç, kan, tükrük gibi vücut ürünleriyle, tesbih, bıçak, ayakkabı ya da giysi gibi kullandığı nesneler ve özel olarak yapılan ilaçlarla oluşturulan büyü türü. bk. büyü. krş. organsal büyü.
25aşk masalıGenellikle evlenmeyle sonuçlanan aşkları konu alan masal türü. bk. kişisel masal. krş. kurtarım masalı, edinim masalı.
26at bakısıAtların yürüyüşlerine bakarak geleceği okuma işi. bk. bakı. krş. fare bakısı.
27at oyunuAtın türlü . devinimlerinin yansılamalarından oluşan oyun türü. bk. oyun, benzer-duyusal büyü. krş. yılan oyunu, ateş oyunu.
28atacılıkUzak atalara ilişkin yok olmuş geleneksel özelliklerin, sonraki kuşaklarda yeniden görülebileceğini ileri süren halk öğretisi ata özelliklerinin torunlarda görüleceğine ilişkin yaşambilimsel kuram. bk. atasoy. krş. cancılık.
29atadirimcilikDinin ölü ruhlarının, özellikle ata ruhlarının dirilerek yaşantılarını sürdürdüklerine dayanan evrensel inancın sonunda doğduğunu ileri süren görüş. bk. din.
30atasoyİlkel toplumlarda, boyları oluşturan bireylerin kendisinden türediklerine inandıkları insan, hayvan, bitki, nesne ya da doğa olayı kimliğinde olan ortak ata. (Kimi ilkellerde, boylarda saptanan bu tür atanın dışında kişisel, ailesel, cinsel ya da yerel at

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir