Kent Bilim - XML


IDTerimAçıklama
451kent tasarcısıKentlerin düzgün ve tasarlı bir biçimde gelişmesi amacıyla düzentasar hazırlayan kişilerden oluşan kümeye başkanlık eden, kent ve tasarım bilimleri öğrenimi yapmış ve bu alanda uzmanlaşmış kimse. bk. kent-bilim uzmanı.
452kent toplumbilimiKent topluluklarının tarihini, örgütlenmesini, gelişmesini, bu toplulukları oluşturan bireylerin aralarındaki etkileşimleri, bunun davranışlar üzerindeki etkilerini ve kentsel yaşamın karmaşık yapısına daha iyi uyum sağlanmasına yarayacak araçların incele
453kent yenilemeKamu girişimi ya da yardımıyla, yoksul komşuluklarının temizlenmesi, yapıların iyileştirilmesi, korunması, daha iyi barınma koşulları, tecim ve işleyim olanakları, kamu yapıları sağlanması amacıyla, yerel tasar ve izlenceler uyarınca, kentleri ve kent öze
454kent yönetim kuruluKent başkanının başkanlığında, bir bölümü kent genel kurulunun kendi üyeleri arasından seçilmiş kişilerden, bir bölümü de kent yönetiminin atanmış kimi görevlilerinden, oluşan ve kent genel kurulunun toplanık olmadığı süreylerde onun adına iş gören sürekl
455kent yönetimiI - İl, kent, kasaba ve köy gibi yerleşim birimlerinde yaşayanların ortak yerel gereksinmelerini karşılamakla görevli kamusal tüzel kişiliği bulunan ve vargı örgenlerini halkın seçmiş olduğu bir yerel yönetim birimi. 2. Bir kentin yönetilmesi işi.
456kent yönetmeni dizgesiKentin tüm yönetim sorumluluğunun, adına "kent yönetmeni" denilen, Kent Genel Kurulu'nca atanan, uygulayım yetenekleri bulunan deneyimli bir kişiye verilmesine olanak sağlayan yerel yönetim biçimi. bk. kurul -yönetmen dizgesi.
457kent-köy karşıtlığıKırsal alanların her yönden geri kalmışlığı ile kentlerin ve özellikle büyük kentlerin göreceli olarak gelişmişliği arasındaki çelişki.
458kentbilim1. Geniş anlamda, kentlerin değişmesine, büyümesine, gelişmesine, bayındırılmasına ve düzenlenmesine yön veren, kentsel çevreyi, yaşamın toplumsal, ekonomik, ekinsel yönetkil ve güzelduyusal gereklerini gözönünde tutarak düzenleyen uğraşı, bilim ve sanat
459kentbilim uzmanıKentbilim öğrenimi görmüş, bu dalda uzmanlaşmış, onunla ilgili yetenek ve bilgisini uygulayan kimse. bk. kent tasarcısı.
460kentbilimciKentbilim öğretimi yapan, bu dalda yapıtları ve yayınları olan kimse.
461kentbilimleriKentbilim dalını da içine alan, ama ondan daha geniş olan, kentlerin doğuşunu, biçimlenişini, kent işlevlerine ilişkin toplumbilimsel, ekonomik ve uygulayımbilimsel tüm etkenleri, kentin yönetimsel ve yönetkil yapı ve süreçlerini inceleyen bilim dallarını
462kente akınKırsal alanların itici ve kentlerin çekici niteliklerinin etkisiyle kırsal nüfusun kente göçmesi ve kırsal alanlarda nüfus azalması.
463kentkonağıKent başkanının ve öteki kent yönetimi görevlilerinin çalıştıkları, genellikle kent özeğinde yer alan yapı.
464kentler ağıBir ülkede, birbirlerine işlevsel bağlarla bağlı bulunan irili ufaklı kentsel yerleşim yerlerinin oluşturduğu, aralarındaki ulaşım ilişkilerinin de görülebildiği çizimsel yapı. bk. kentsel sıradüzen.
465kentlerarası gidişgelişKentlerarası yollar üzerindeki taşıt dolaşımı.
466kentleşmeİşleyimleşmeye ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve kentlerin büyümesi sonucunu doğuran, toplumda artan oranda örgütleşmeye, uzmanlaşmaya ve insanlararası ilişkilerde kentlere özgü değişikliklere yol açan nüfus birikimi süreci.
467kentleşme biriktirimleriKentleşmenin ve kentlerde nüfus yığılmasının, ekonomik etkinliklerde, toplumsal işgörülerin geliminin düşürülmesi açısından sağladığı yararlar.
468kentleşme düzeyiBir ülkede belirli bir süreyde kentlerde yaşayan nüfusun genel nüfusa oranı.
469kentleşme yöneltisiKırsal alanlardan kentlere akının hızını, biçimini, bölgeler arasındaki dağılışını, uzun dönem için ülkenin kalkınmasına yardım edecek biçimde etkilemeyi ve köylerde, kentlerde yarattığı sorunların çözümünü amaçlayan ilke ve önceliklerle ilgili eşgüdümlü
470kentleşmede öncelikli bölgeBir kentte kamunun ayrıcalıklı ve öncelikli düzenlemeler yapmasına, toprak iyeliğini bu amaçla sınırlayabilmesine ayrılmış bölge.
471kentlileşmeÇoğu kez kentleşmeyle karıştırılmakla birlikte ondan ayrı olan ve kentleşme akımı sonucunda, toplumsal değişmenin insanların davranışlarında ve ilişkilerinde, değer yargılarında, tinsel ve özdeksel yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratması süreci.
472kentsel alanGenellikle bir kent yönetimi biriminin sınırları içinde kalmakla birlikte, kimi kez ondan daha geniş olan ve kırsal niteliğini yitirmiş ya da yitirmek üzere bulunan yörekentleri de kapsayan alan.
473kentsel altyapıBir kentin, işlevlerini yerine getirebilmesi için gereksinme duyulan su, elektrik, havagazı, arkdüzen, telefon, kaldırım vb. kentsel donanımların tümü.
474kentsel boşalmaAşırı ölçüde kalabalıklaşması, toprak değerlerinin yükselmesi ve işlevlerini, gereği gibi yerine getirememesi sonucunda, kentteki insanların ve işleyim kuruluşlarının özel taşıtların ve toplu taşıma araçlarının varlığından da yararlanarak yörekentlere göç
475kentsel bütünYalnız özeğinden ve kent yönetiminin sınırları içinde kalan alandan değil, çevresindeki yarı kırsal yerleşme birimlerinden, yörekentlerden de oluşan anakent.
476kentsel çevreKent özelliklerinin başat olduğu, özdeksel yapısı ile ve kentlileşmiş insanlarıyla kırsal alanlardan belirli bir biçimde ayırt edilebilen çevre.
477kentsel dağıtım ağıSu, elektrik, havagazı gibi kent gereksinmelerini karşılamak için, bunları üretildiği kaynaklardan tüketicilere, konutlara götüren, boru ve yalıtılmış tel ya da genbinit yollarının, kent içinde en uygun ve ekonomi ilkelerine göre yerleştirilme biçimi.
478kentsel donanımKentsel ve kırsal çevrenin beğenilen ve hoş gelen özelliklerinin korunmasını ve geliştirilmesini, güzel ve açık alanlar açılmasını, toplumsal işgörü ve çalışma kolaylıklarını ve yaşamın güzelliğini artırmayı amaçlayan uygulayımsal iyileştirmeler.
479kentsel donatımBir kentin, işlevlerini yerine getirebilmesi için gerek duyulan kamu işgörülerinin, kolaylıklarının tümü.
480kentsel gelişmeBir ülkede, kentsel nüfusun artması, kentlerin çoğalması ve bayındır duruma getirilmesi süreci.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir