Kent Bilim - XML


IDTerimAçıklama
571kurul-yönetmen dizgesiKent genel kurulunun, kendi üyeleri dışında, bilgi, beceri ve deneyimini göz önünde tutarak atadığı ve kendisine karşı sorumlu bir yönetmenle işlerin birlikte yürütüldüğü bir yerel yönetim biçimi, bk. kent yönetmeni dizgesi
572kurum konutuGörevlilerinin oturması için, kimi kuruluşların yaptırdıkları düşük tutmalıklı ya da tutmalık karşılığı olmayan konut.
573kurumsal ev halkıYatılı okul, cezaevi, sayrılıkevi gibi kurumlarda yaşamakta olanların oluşturdukları küme.
574küçük işleyim, bölgesiBelli bir sayının altında işçi çalıştıran, belli bir gücün altında motor kullanan, yalnız yerel topluluğa işgörü sunmayı amaçlayan işleyim etkinliklerin bir kentte yer alması için öngörülen özel bölge.
575küme bölgelemesiKazanılacak toprağın, kentin açık alan gereksinmesi için sürekli olarak korunması koşuluyla, bir geliştirmenin, en büyük yerbölüm boyutlarını, bölgeleme kurallarının gerektirdiğinden de aşağı düşürmesine olanak veren bölgeleme türü.
576kümekentAralarındaki kırsal alanların hızla kentleşmesi yüzünden birbirleriyle her yönden birleşmiş gibi görünen kentler bütünü.
577lekeKentlerin düzentasarlarında, oturma, işleyim, tecim vb. işlevler için ayrılmış alanları gösteren, özel renklerle belirtilmiş yerlerin her biri.
578mahalleBir kentin, bir kasabanın, büyükçe bir köyün, yönetim bakımından bölündüğü, yapı bölgeciklerinden ve insan topluluklarından oluşan en küçük parçalardan her biri. bk. komşuluk birimi.
579makineli süpürgeKentlerde sokakların temizlenmesi, süpürülmesi için, altında genişçe süpürgeler bulunan motorlu araç.
580mantar kentKurulduktan sonra olağanüstü bir hızla gelişip büyüyen, buna koşut olarak kalabalıklaşan kent.
581mevsimlik göçYaptıkları işin niteliğine göre belli mevsimlerde bir yere göçen ve o mevsimin sonunda eski yerlerine dönen kimselerin, kümelerin devinimine verilen ad.
582nesnel değerBir taşınmazın, yasa ile saptanan ve günün alım satım değeriyle bağlı olmayan, kamulaştırmalarda taşınmaz iyesinin değil, toplumun yararını gözetmeye yarayan değeri.
583nesnel karşılıkTaşınmazı kamulaştırılacak bir kimseye, taşınmazın yasa ile saptanan nesnel değeri üzerinden hesaplanarak verilen ödence. bk. nesnel değer.
584nüfus çözümlemesiUygulamalı araştırmalar yoluyla toplanan nüfus verilerinden yararlanarak yapılan bilimsel çözümlemelerden sonuç çıkartılması.
585nüfus dağılışıNüfusun bir ülke içinde anakentler, bölgeler ve daha küçük yerleşme birimleri arasında bölünüşü.
586nüfus devinimleriDoğumlar, ölümler, iç ve dış göçler, evlenme ve boşanma gibi olayların tümü.
587nüfus kestirimiDoğum, ölüm ve göç devinimlerinin ilerdeki olasılıklarıyla ilgili belli varsayımlara dayanarak, nüfusun gelecekteki gelişmesine ilişkin hesaplar yapmak.
588nüfus patlamasıYeryüzünde nüfus artış hızının çok büyük boyutlara varması sonucunda, yığışımın, birçok ülkeler için önemli bir toplumsal sorun durumuna gelmesi.
589nüfus yoğunluğuBir ülkede, bir bölgede ya da bir anakentte, genellikle bir km2 ye düşen nüfus sayısı.
590nüfus yöneltisiNicelik ve nitelik açısından nüfus değişmelerini etkileyebilecek önlemlerin tümü.
591nüfusbilimİnsan nüfusunu, yapısı ve gelişmesi açısından inceleyen bilim dalı.
592odaBir yapının, özellikle bir evin, oturmak, çalışmak, yatmak gibi eylemlere yarayan gözelerinden her biri.
593olasılık örneklemesiÖrneklem öğelerinin belli bir olanak tanıma süreci sonunda seçildiği, kentbilim araştırması yöntemi.
594onaylı tasar Bir kentin, düzentasarının, yurttaşlar ve kamu kuruluşları yönünden bağlayıcılık ve kesinlik kazanabilmesi için özeksel yönetimce, ülkemizde imar ve iskân Bakanlığınca onaylanmış biçimi.
595orman köyüOrmanlık alanın dışında, bitişiğinde bulunan ve genellikle hayvancılık ve orman ürünleriyle geçinilen köy türü.
596ortaçağcıl kentToplumsal ve ekonomik yapısı, yönetkil kurumlarıyla ortaçağın özelliklerini yansıtan, küçük oylumlu, dar sokaklı, ekonomik etkinliklerin ayrımlaşmamış olduğu, din ve savunma işlevlerinin önem ve öncelik taşıdığı, genellikle kale duvarları arasında kurulmu
597ortak alanlarBir kentte, tüm nüfusun yararlanmasına açık olan yol, durguluk, açık ve yeşil alan vb. yerler.
598ortak donanımBir kentin ya da kasabanın, orada yaşayanlara sağladığı, su, elektrik, havagazı, telefon vb. işgörülerle ilgili araç ve yapıların tümü. bk. kentsel donanım.
599ortak iyelikBir taşınmaz üzerinde, iyelerden her birinin payları belirtilmemiş bulunan iyelik türü. bk. paylı iyelik.
600ortak kolaylıklarÇoğu zaman toplumun bir bütün olarak iyesi bulunduğu ve halkın ortaklaşa yararlanmasına sunulan, yol, okul, gezilik, oyunyeri gibi gereksinmelerle ilgili kolaylıklar, kazanç amacı olmayan kuruluşlarca işletilen ekin ve dinlenme yerleri, halkevleri.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir