Kent Bilim - XML


IDTerimAçıklama
601ortakaldırımSokaklarda ve özellikle anayollarda, yayaları taşıt dolaşımının çekincelerinden korumak için yol ortasına yapılmış, yol düzeyinden yüksekte yer alan durma ve geçme yeri.
602ortamalıDevletin ya da bir yerel yönetim biriminin genellikle bir köyün iyeliğinde bulunan ve tüm nüfusun yararlanmasına açık bulundurulan, bireylerin iyeliğine geçirilmesi söz konusu olmayan taşınmaz.
603oturma bildirimiBir yerleşim yerine ya da bir mahalleye yeni gelmiş kimselerin, o birimin yönetiminden sorumlu olan örgüt ve orunlara, geldiğini ve kimliğini bildirmek üzere vermek zorunda olduğu belge.
604oturma bölgesiBir kentin düzentasarında öncelikle konutların yerleştirilmesine ayrılan, orta ve ağır işleyim kuruluşlarının ve üretimliklerin açılması hiç olurlanmayan ya da belli ölçünlere uymaları koşuluyla çok sınırlı biçimde olurlanan bölge.
605oturma oluruYapımı bitmiş bir yapıda oturulabilmesi, kent yönetimince yapıya su, elektrik, gaz gibi gereksinmelerle ilgili kolaylıkların sağlanabilmesi için, kent yöneticilerinden alınması gereken ve yapının tüm işlevlerini yerine getirebilecek nitelikleri taşıdığını
606oturma öbeğiHep bir nitelikte konutların bir araya gelmesiyle oluşan yerleşme birimi.
607oturmanBir konutta ya da bir yerleşim yerinde oturan, orada yerleşmiş olan kimse.
608oturulabilir alanBir konutun, bodrum, çatı, merdivenlik vb. yerleri dışında kalan ve insanların oturmalarına elverişli nitelikler taşıyan bölümlerinin yüzölçümleri toplamı. bk. yararlı alan.
609oturulabilirlikBir konutun ya da bir yerleşim yerinin insanların yerleşmesine ve yaşamlarını sürdürmesine elverişli nitelikler taşıması.
610oylum bölgelenmesiYapıların, yüksekliklerinin, büyüklüklerinin ve yoğunluklarının bölgelere göre sınırlandırılması.
611oylum kurallarıYapıların yüksekliğini, oylumunu, yoğunluğunu, yerini denetleyerek, her konutun yeterli ışığı, havayı almasını ve açık alanı bulunmasını gerçekleştirmek amacıyla, gelişmenin yoğunluğuna sınır koymayı amaçlayan kuralların tümü.
612oyunyeriKentlerde oturma alanlarına yakın, taşıt gidiş gelişine kapalı, çocukların oynamaları için türlü gereçlerle donatılmış açık ve yeşil alan türü.
613ödeme koşullarıKonut edinmek amacıyla bir konut bankasından ödünç almış olan kimsenin, aldığı parayı ne denli uzun bir süre içinde ve ne ölçüde artırarak geri vereceğini belirten koşullar.
614ödeme süresiKonut edinmek amacıyla bir konut bankasından ödünç almış olan kimsenin ödeme koşullarından biri.
615ödenceKamu yararı amacıyla, taşınmazı kamulaştırılan kişiye, bu işlemi gerçekleştiren kamu kuruluşunun yasalar uyarınca ödediği para.
616ödünç ayırcasıKonut bankalarınca özel olarak kurulan ve konut edinmek isteyenlere kolay koşullarla ödünç vermekte kullanılan ayırca.
617ödünç tavanıBir konut bankasının, konut edinmek isteyenlere edineceği konutun büyüklüğüne ve ederine göre yapabileceği en büyük akçal yardım.
618ölü kentÇevresinde değerli kaynaklar, örneğin maden tözü bulunması nedeniyle kurulup hızla büyüyen, ancak bu kaynağın tükenmesiyle sönükleşen ve tümüyle bir yana bırakılan kent.
619ön komşu derinliğiBir yapının, üzerine oturduğu yerbölümün önyüzü ile, yapının kendisinin önyüzü arasındaki en az uzaklık.
620ön komşulu düzenYol genişletmeleri için gereksinme duyulduğunda yararlanılabilecek bir toprak parçasının, yapıların önyüz çizgileriyle yerbölüm sınırları arasında bırakıldığı yapıdüzeni.
621ön komşusuz düzenBir yapının önyüz çizgisiyle yerbölüm sınırının üst üste olduğu, olası yol genişletmeleri için yedek toprağı bulunmayan yapı.
622ön ödemeKonut bankalarından ya da konut ödenci veren öteki kuruluşlardan ödünç almaya hak kazanabilmek için, bir kimsenin, bu kuruluşlara yatırması ve orada bir süre tutması gereken belli nicelikteki para.
623ön taslakBir kent yönetiminin, kentin düzentasarı son biçimini alıp özeksel yönetimin onayına sunulmadan önce, gerekli değişikliklerin yapılabilmesi için kent genel kuruluna yol göstermek amacıyla hazırladığı, düzentasarla önerilmekte olan gelişmenin başlıca özell
624önalım hakkıÖzel kişilerin iyeliğinde bulunan bir taşınmazın, iyesince satışa çıkarıldığında, öncelikle devlet, kent yönetimi ve öteki kamu kuruluşlarına satılmasını öngören sınırlama kamu kuruluşlarına bu amaçla tanınan öncelikli satınalma hakkı.
625önalımlı düzenleme bölgesiTaşınmazları satma isteklerinin, öncelikle kamu kuruluşlarına duyurularak onların önalım haklarını kullanmalarını sağlamanın zorunlu olduğu bölge.
626önleme bölgesiGecekondu yapımını önlemek amacıyla, konutsuz yurttaşlara verilmek üzere, kent yönetimince konut yapımına elverişli duruma getirilen kent topraklarının bulunduğu kent kesimi.
627önyapımBir yapıyı oluşturan belli başlı parçaların, yapı öğelerinin, tümünün ya da bir bölümünün daha önce üretimlikte işlenerek yapım alanına getirilmesini ve orada birleştirilerek konutun kurulmasını öngören yapım yöntemi, bk. kurma konut.
628önyüzBir yapının ya da üzerinde oturmakta olduğu yer bölümün yola bakan yüzü.
629önyüz çizgisiBir yapının ön yüzünün bir yola ya da yaya kaldırımına ne ölçüde yakın olabileceğini belirleyen sınır çizgisi.
630önyüz uzaklığıbk. ön komşu derinliği.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir