Kent Bilim - XML


IDTerimAçıklama
181demiryolu kavşağıiki demiryolunun ya da demiryolu ile karayolunun kesiştikleri yer.
182denetimli gecekonduBir konut izlencesinin gereği olarak, devletin ve yerel yönetimlerin belirleyecekleri yerleşme alanlarında, kırsal alanlardan kentlere göçmüş yoksul ya da dar gelirli ailelerin, alt yapısı kamuca hazırlanmış yerbölümler üzerinde kamu yönetimlerince görevl
183dengeleyici anakentParis'in alabildiğine büyümesini sınırlandırmak amacıyla, Fransız kentibilimcilerince ortaya atılan ve uygulanan, Paris dışında Fransa'nın öteki bölgelerinde gelişmeye aday, geliştirilmesi öngörülen, gizilgücü olan yerleşim birimi.
184deprembk. yersarsıntısı.
185devingenlik1. Kişilerin, bir yerden ve durumdan bir başka yere ve duruma devinmeye anık ve devinme gücünde olmaları. 2. Bu yatay ve dikey devinmenin sıklığı.
186devinim yollanİnsanların ve malların bir yerden bir başka yere taşınmasını sağlayan toplama ve dağıtma yolları.
187dışgöçUzun süre kalmak, çalışmak ya da yerleşmek amacıyla bir kentin, bir bölgenin ya da bir ülkenin sınırlarını aşarak yapılan nüfus devinimi.
188dışsal biriktirimlerBir kentte, bir bölüm girişimlerin, başka girişimlerin bağımsız etkinlikleri sonucunda elde ettikleri kazançlar.
189dışsal yitiklerBir kentin nüfusça ve alanca gereğinden çok büyümesi sonucunda ekonomik ve toplumsal yönlerden karşılaştığı güçlüklerin para olarak anlatımı.
190dinlenekBir kent ya da kasabanın içinde ya da yakınında, insanların, boş süreylerinde dinlenmeleri, eğlenmeleri, yemekli kır gezisi yapabilmeleri için kent ya da il yönetimlerince düzenlenmiş, ayrılmış alanlar.
191dinlenme yeriKentlerin düzentasarlarında ve bölgesel tasarlarda, insanların dinlenmeleri ve eğlenmeleri için, kişi başına belli bir büyüklükten daha az olmamak üzere ayrılan alan.
192direkli geçit1. İki sokağı birbirine bağlayan, içinde satış yerleri bulunan üstü kapalı geçit. 2. iki sütun ya da iki ayak arasındaki bir açmanın üstüne örtmek için, uçları bir sütun ya da ayaklara oturmak üzere yay biçiminde yapılan ağaçtan, madenden ya da taş ve tuğ
193dirik tasarlamaKentin her işlevine yapısal bir yanıt arayan, tasarımda yerel topluluğun gereksinmelerini ve ereklerini gözönünde bulunduran, bugün bile yararlanılabilen eski biçimleri korurken, geleceğin de gereksinmelerini karşılamayı öngören tasarlama türü. (Ebenezer
194dizge yaklaşımıKent tasarlamasında, bilimsel araştırma yöntemlerinin uygulanmasına, deneyime, yerel çözümlemelere dayanan parçacıl çözümleme yerine, bir bütünü oluşturan tüm öğelerin, bütünle olan ve kendi aralarındaki ilişki ve etkileşimlerin belirleyici etkenler olara
195doğal alanKent toplumbiliminde ve insan çevrebiliminde belli özellikleri olan, özel konumu, koşulları, doğal ya da insan elinden çıkmış özellikleriyle bir bütün oluşturan yer.
196doğal değerler alanıTürdeş oluşları ve özellikleri, çağbilimsel, güzel-duyusal, sanatsal, bilimsel, çevrebilimsel, budunbetimsel, yazınsal ya da söylencesel önemleri bakımından korunmaları ve değerlendirilmeleri gereken, bu nedenle de kent düzentasarlarında ve bölgesel tasar
197doğal kıranYerel toplulukların genel yaşamını etkileyen, aksatan, bozan yersarsıntısı, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve kaya düşmesi gibi doğa olayları.
198doğal kıran akçesiDoğal kıranlara ilişkin yasa uyarınca, bu yörelerde evsiz barksız ve umarsız kalanlara yardım etmek üzere, Genel Geçinge'den ayrılan ödeneklerle oluşturulan kaynak.
199doğal kıran ayırcasıbk. Doğal kıran akçesi.
200doğal kıran bağışlamasıDoğal kıranlara uğramış bölgelerdeki yurttaşlara, devletçe, Doğal Kıran Akçesi'nden yapılan ve belli bir sürede geri alınması gerekli olan akçal yardım parasının alınmasından vazgeçilmesi.
201doğanın korunmasıKentsel ve kırsal alanlardaki doğal ve yapay değerlerin bir bütün olarak, özellikle doğal güzelliklerin, çağbilim değerlerinin ve yapıtasarcılık yapıtlarının geliştirilerek korunmasına, kamuca benimsenmiş bir yönelti olarak çalışılması.
202dolaşımBir yerleşim yerinde gelip geçmeye ayrılmış yerlerde, sokaklarda ve anayollarda insanların ve taşıtların gidiş gelişi.
203dolaşım bölgesiUlaşım araştırmalarında yolculuk davranışlarının hesaplandığı ve çözümlendiği en küçük birimi.
204dolaşım kaynağıİnsanların ve taşıtların kent içinde devinimlerine yol açan ve bu devinimleri çoğaltan işyerleri, eğlence yerleri, öğrenim kurumları, vb. etkenler.
205dolaşım oylumuBelli bir noktadan, belirli bir süre içinde geçen insan, taşıt ve hayvan sayısı.
206dolaşım sayımıKentiçi ya da kentlerarası yollarda belli bir sürede, belli bir noktadan geçen taşıt sayısının, dolaşımın tasarlı bir biçimde düzenlenmesi ereğiyle saptanmasını amaçlayan araştırma türü.
207dolaşım tasarıBir kentin düzentasarının hazırlanmasında kullanılmak üzere düzenlenen, kentin gelecekteki toprak kullanımını etkilemesi öngörülen, dolaşım kaynaklarını ve bunlar arasındaki ilişkileri, kentlinin yararını en çoğa çıkaracak ve kent yönetimine gelimini en a
208dolaşım tıkanmasıDolaşım yoğunluğunun, insan ve taşıt gidiş gelişine engel olacak ölçüde artması.
209dolaşım yüküKent içindeki ya da kentlerarası yolların belli bir birim süre içinde, insan ve taşıt gidiş gelişinin tıkanmasına yol açmayacak ölçüde elverişli sayılan insan ve taşıt sayısı.
210döşemtasarıBir yapıda oturanların ya da yapıyı kullananların yararlanacakları su, elektrik, havagazı ve benzeri kolaylıkların, nasıl bir uygulayımsal düzen içinde yapıda yer alacağını gösteren çizimtasar.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir