İstatistik - XML


IDTerimAçıklama
841özyöneybk. özdeğer.
842pareto eğrisiX bir sürekli değişken ve a artı değerli bir değiştirge olmak üzere yoğunluk işlevi, (…) biçiminde verilen sıklık eğrisi.
843pareto işlevibk. Pareto eğrisi.
844pascal dağılımıbk. eksi ikiterimli dağılım.
845pearson çarpıklık ölçüsüAşağıdaki biçimde verilen çarpıklık ölçüsü : (ortalama-ortanca) /ölçünlü sapma. Pearson türü dağılımlar için (…) ilk iki beklem oranı olmak üzere, bu çarpıklık ölçüsü, (…) oranı ile verilir ay.bk. beklem oranı.
846pearson eğrisibk. Pearson türü dağılım.
847pearson ilişki katsayısıbk. ilişki katsayısı.
848pearson türü dağılımPearson'ın geliştirdiği sıklık dağılımları ailesinden bir dağılım, f, olasılık yoğunluk işlevi ve a,b değişmezler olmak üzere, ailenin ana eşitliği, (…) biçiminde verilir. Değişmezleri ilk dört beldemle belirtilebilen bu eşitlikten istatistikteki birçok ö
849pitman sınamaları(İstatistiksel sınamalar) İki örneklem ortalaması arasındaki çıkarımı ya da birkaç örneklem ortalamasının türdeşliğini sınamak için geliştirilmiş sınamalar. Bu sınamalar dağılımdan bağımsızdırlar.
850poisson dağılımı(olasılık kuramı) Olasılık işlevi, a bir değiştirge olmak üzere, (…) biçiminde verilen x kesikli olasılıksal değişkeninin dağılımı. Dağılımın ortalaması ve değişkesi a'ya eşittir.
851polya dağılımı(olasılık kuramı) Eksi ikiterimli dağılımın özel bir biçimi.
852polya süreci(Olasılık kuramı) a bir değişmez olmak üzere,(…)(t)değiştirgesi, (…)(t) = (1+an)/(1+at) ile verilen özel bir doğum süreci.
853quenouille sınaması(Zaman dizileri) Bir özbağlanımsal örnekbiçimin bir zaman dizisine uyumunu incelemede kullanılan bir uyum iyiliği sınaması.
854rasgeleBir sürecin olasılıksal yapıda olduğunu belirten terim. Örneğin, bir nesneler kümesinin her bir öğesine eşit seçilme olanağı veren süreç rasgeledir,
855rasgele bölükler tasannu(Deneysel tasarım) Yapılabilecek yanılgıların yansızlığını sağlamak için çeşitli işlemlerin, bölüklerin her birinde yinelendiği ve bu bölükler içerisinde birimlere rasgele dağıtıldığı bir deney tasarımı.
856rasgele karar işlevi(Karar kuramı) Olası karar işlevleri kümesinden, rasgele sayılar çizelgesi gibi araçlar yardımıyla seçilen bir karar işlevi.
857rasgele olay(olasılık kuramı) Ortaya çıkması olasılığı belli bir olasılık dağılımına bağlı olan olay. Raslantı deneyinin sonucu.
858rasgele olmayan örneklemRasgele olmayan bir yöntemle elde edilen örneklem.
859rasgele örneklem(örnek.) Bir rasgele seçim yöntemiyle elde edilen örneklem.
860rasgele örnekleme sayılan(örnek.) Rasgele örneklemlerin çekimi için kullanılan sayılar kümesi. Bu sayılar, rasgelelik öğesi içeren bir yöntemle yaratılırlar ve en yalın biçimiyle 0'dan 9'a değin eşit olasılıkla ortaya çıkan bir rakamlar dizisidir, anlamdaş rasgele sayılar.
861rasgele örnekleme yanılgısı(örnek.) Örneklemin rasgele bir yöntemle seçilmesi durumunda ortaya çıkan örnekleme yanılgısı.
862rasgele sayılarbk. rasgele örnekleme sayıları.
863rasgele seçim(örnek.) Örneklem birimlerini, her olası örneklemin seçilme olasılığı belirlenmiş ve değişmez olacak biçimde seçme yöntemi.
864rasgele sıraBir nesneler kümesinin, her olası sırayı eşit olasılıkla veren sıralama süreciyle elde edilen bir sırası,
865rasgele süreçbk. olasılıksal süreç.
866rasgele yanılgıGözlenmiş bir değerin gerçek değerden sapması. Bu tür yanılgılar, belli bir dağılımı olan olasılıksal değişkenler olarak düşünülebilir.
867rasgele yöney(olasılık kuramı) (…)
868rasgele yürüyüşbk. toplanır süreç.
869rasgelsleştirme(Deneysel tasarım) Deneklerin, rasgele sayılar çizelgesi kullanılarak bölüntülere dağıtılması.
870raslantı deneyi(olasılık kuramı) Değişmeyen koşullarda yinelenen, olası sonuçlar kümesi kuramsal olarak bilinen ancak sonucu bilinmeyen deney, örneğin, paranın bir kez atılması, iki zarın n kez atılması.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir