Su Ürünleri - XML


IDTerimAçıklama
4051izmaritBoyları 25 cm olabilen, tüm denizlerimizde dağılım gösteren, vücudunun iki yanında koyu benek bulunan, kumlu, çamurlu ve kayalık zeminlerde yaşayan demersal bir tür, beyaz göz balığı, melana.
4052izmaritgillerKemikli balıklardan, ağızları belirgin olarak ileriye uzatılabilir özellikte, yan taraflarındaki dört köşeli siyah bir benekle özellik kazanmış bir familya, beyazgözlüler.
4053izodinamikTek tip çeşit hareket gösteren veya aynı hareket modeline sahip olan.
4054izodontTüm dişleri aynı tip olan.
4055izoelektrik foküslemeİzoelektrik odaklama.
4056izoelektrik noktaNet elektrik yükü olmayan ve bu yüzden bir elektrik alanında hareket etmeyen bir maddenin pH’sı, izoelektrik pH, izoiyonik nokta.
4057izoelektrik odaklamaAmfoterik molekülleri, özellikle proteinleri bir elektrik alanında, pH’larına göre ayıran elektroforetik bir yöntem, izoelektrik foküsleme.
4058izoelektrik pHİzoelektrik nokta.
4059izoenzimlerYapısal olarak bir birine benzeyen, aynı mekanizmayla etki gösteren, ancak kimyasal, fiziksel veya immünolojik özellikleri farklı olan enzimler, izozim.
4060izogametEş gamet.
4061izogamiEş gametlilik.
4062izoiyonik noktaİzoelektrik nokta.
4063izolasyon1. Bulaşıcı hastalık taşıyan bireyi sağlam olanlardan ayırma, tecrit etme, karantinaya alma. 2. Bir bileşikten herhangi bir maddeyi ayırma. 3. Saf mikroorganizma kültürü üretme, saf kültür elde etme.
4064izolösinSuda az çözünen alkolde ve eterde çözünmeyen tadı acı olan, alifatik yan zincirli esansiyel bir aminoasit.
4065izomerAynı çeşit ve sayıda atoma sahip fakat atomların düzenlenmesi, fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı iki veya daha fazla kimyasal bileşikten biri.
4066izomerazMolekül içerisinde atomların yerlerini değiştiren enzim.
4067izomorfikMorfolojik olarak benzer olan.
4068izosporHomospor.
4069izotermalIsı derecesi değişmeyen, devamlı aynı ısıyı gösteren.
4070izotipHolotipin benzeri veya eşi olan, etiketinde holotipin kayıtlarını taşıyan örnek.
4071izotonikAynı ozmotik basınca sahip, ozmotik basınçları eşit olan.
4072izotopAtom ağırlıkları farklı fakat kimyasal özelliği aynı atomların kararlı veya radyoaktif biçimleri.
4073izozimİzoenzimler.
4074izozmatikVücut sıvısının ozmatik basıncı dış ortamla aynı olan.
4075izozoikBenzer bir faunaya sahip.
4076Japon yılan balığıKemikli balıklardan, yılan balıkları (Anguillidae) familyasından, Doğu Asya kıyılarında bulunan bir tür.
4077jelÇözünmüş veya çökelmiş maddenin pelte kıvamındaki durumu veya suyunu kısmen kaybetmiş jelöz kıvamdaki madde.
4078jel elektroforez tekniğiAynı elektrik yüklü moleküllerin jel matriks içerisinde büyüklüklerine göre ayrılması tekniği.
4079jel filtrasyonuBüyüklüğe göre ayırıma dayalı kromatografik teknik.
4080jelatinAçık sarı, suda çözünebilen ve hayvanlardan elde edilen pelte kıvamında, suda kaynatıldığı zaman çözünen, oda sıcaklığında katı duruma geçen bir protein.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir