Edebiyat - XML


IDTerimAçıklama
661seçmelerbk. Derimlik.bk. derimlik.
662sekizliSekiz dizeli dönü veya kesek.
663sekstinAltışar dizeli altı tam dönüden ve üç dizeli yarım bir dönüden ibaret eski bir fransız koşuk şekli.
664sekti melih(Divan edebiyatı terimi) Aruz vezinlerinde anlamın gerektirdiği bir duraklama.
665selâmet(Divan edebiyatı terimi) (Söz sanatı terimi) Fikrin her cihetten doğru olma hali.
666selçiklik(Söz sanatı terimi) Söz veya yazı ile anlatışta düzgünlük ve açıklıkla birlikte maksada uygunluk. (SELÇİK, Fasih).
667semai(Halk edebiyatı terimi) Özel bir ezgi ile okunan, aruzun 4 veya 2 mefâilün tartısiyle veya 4 + 4 heceleriyle nazmedilen bir halk koşuğu türü.
668sereBir eserde ve özellikle bir sahne eserinde uzunca süren ve hep bir fikir etrafında dönen kesiksiz deyi parçası.
669sergileme1. Bir konuyu yayarak yapılan açıklama. (SERGİLEMEK, Exposer). 2. Bir eserin başında, konuyu ortaya koyan kısım.
670serseri romanıYeni çağın başlarında İspanya’da doğan ve kahramanları macerası, serseri tiplerden seçilen roman türü.
671sert romanBirinci Cihan Savaşından sonra Amerikalılarda ve özellikle ordudan dönenlerde, dünyanın gidişi hakkında uğranılan hayal kırıklığı yüzünden türeyen sert, hoyrat ve maddiliğe düşkün tipleri, olduğu gibi özel bir üslûpla anlatan Amerikan roman türü.
672ses yinelemesiBir kelimenin heceleri, veya yan yana gelmiş kelimelerin ilk heceleri başında aynı sesin bulunması.
673seyirlik oyunuOperet, balet, dans oyunları gibi gözü hoşlandıran oyun.
674sınıf komedisiBir sınıf halkın gülünç taraflarını gösteren komedi.
675silâhşorluk romanıKahramanları eski şövalyeleri andıran roman.
676simgecilikDoğrudan doğruya sözle anlatılamıyan derin duygu ve heyecanları simgeli (symbolique) ifadelerle ve bu ifadelerde kullanılan kelimelerin müziğiyle telkin etmeğe çalışan sanat çığırı.
677sinyazıtıBir sinin taşına kazılan yazıt.
678skopAnglosakson ozanı.
679sloka(Sanşkritçe) Eski Hint destanlarında kullanılmış olan ve her bir dizesi sekiz + sekiz heceli olan beyit.
680soğumlu(Söz sanatı terimi) Hiç bir fazlalığı, hiç bir süsü olmıyan (söz). (SOĞUMLULUK, Münakkahiyet, Sobriété).
681somculukYirminci yüzyıl başlarında İspanyol ressamı P. Picasso tarafından resim sanatında açılan ve sonra öteki sanat kollariyle birlikte edebiyata da geçen çığır, ki ifadeyi güya kabartmalı göstermek için “Kokular görmek, Sesler yağmak” gibi duyuları birbirine k
682son klâsik komediYunan komedisinin İskender zamanına raslıyan incelmiş devri.
683son yinelemesi(Söz sanatı terimi) Arka arkaya gelen cümleleri veya cümle niteliğindeki üyeleri aynı kelime ile bitirme. “Her şey sizin, vatan da sizin, şeref de sizin.” T. Fikret.
684son-baş yinelemesi(Söz sanatı terimi) Bir cümlenin veya bir dizenin sonunu, arkadan gelen cümlenin veya dizenin başında tekrarlama.
685soneBaşta iki dörtlü ve sonra iki üçlüden ibaret ondört dizeli bir Batı koşuk şekli.
686song(Çince) Çin imparatorlarının erdemlerini, kahramanlıklarını öven şiir türü.
687soru(Söz sanatı terimi) Dikkati daha çok çekmek için, anlatılmak istenen fikri soru halinde ortaya koyma. “Hak güneşi midir karşımda batan, Sen misin, sen misin ey garip vatan.” - Aka Gündüz.
688sorulu önceleme(Söz sanatı terimi) Hasmın ne düşündüğünü tahmin ederek ona kendimiz için ister istemez uygun cevaplar verdirecek şekilde sorular sorma.
689soşi(Japonca) Japonların, gündelik izlenimlerini kaydederek meydana getirdikleri eser türü.
690soyutçulukYirminci yüzyılın başlarında çıkan ve sanatta konunun yalnız genel ve soyut şeklini hatırlatacak anlatış araçları kullanan öncü çığır.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir