Edebiyat - XML


IDTerimAçıklama
751telmi(Divan edebiyatı terimi) Mülemma yâni bulaşık koşuk yazma.
752temel adımBir dizenin temeli niteliğinde olup onun belli yerlerinde bulunması gereken adım.
753terane(Divan edebiyatı terimi) Rubaînin bir adı.
754terbi(Divan edebiyatı terimi) Bir gazelin her beytine ikişer dize katma.
755tercihane(Divan edebiyatı terimi) Tercii bentlerde bentlerin her biri.
756tercii bent(Divan edebiyatı terimi) Gazel tarzında ve aynı tartıda yazılmış koşukların hep aynı bir beyit ile birbirine bağlanmış şekli. Vasıta adı verilen bu ara beyti hep aynı olmaz da her bentten sonra değişirse koşuğa «Terkibi bent» denir.
757terkibi bent(Divan edebiyatı terimi) bk. Tercii bent.
758terkiphane(Divan edebiyatı terimi) Terkibi bentlerde bentlerin her biri.
759tersdeyi(Söz sanatı terimi) Bir kelimeyi, bir deyimi veya bir cümleyi ters anlamını kastederek kulanma, ki çoğu alay için yapılır. Hastalanmak anlamına “Şifayı bulmak” deyimi gibi.
760tersi(Divan edebiyatı terimi) Murassa kılma.
761tersil(Divan edebiyatı terimi) Secisiz yazma.
762tersineleme(Söz sanatı terimi) Düşündüğünü, alay maksadiyle ve alay olduğunu belli edecek şekilde, tersine bir ifade ile anlatma. Tembellik eden birine: «Maşallah siz hiç boş duramıyorsunuz» demek gibi (TERSİNELİ, Ironique).
763tesci(Divan edebiyatı terimi) Secili yazma.
764tesdis(Divan edebiyatı terimi) Bir gazelin beyitlerine dörder dize katma.
765tesmit(Divan edebiyatı terimi) Müsemmat yazma.
766teşbip(Divan edebiyatı terimi) Bir kasidede övgüye başlamadan önce aşktan başka şeyler üzerine yapılan önsöz.
767teştir(Divan edebiyatı terimi) Bir gazelin dizeleri arasına ikişer dize katma. Böyle olana Müşattar denirdi.
768tevarüt(Divan edebiyatı terimi) İki şairin birbirinden habersiz aynı dizeyi veya beyti yazmaları.
769tevhit(Divan edebiyatı terimi) Tanrının birliği üzerine yazılan koşuk.
770tiyatroSahne eseri, bu gibi eserlerin oynanma sanatı ve bunların oynandığı yer.
771topluluk(Söz sanatı terimi) Gerek oranlılık (tenasüp) ve gerekse karşıtlama (tezat) yoliyle anlamca birbiriyle ilgili bulunan kelimelerin bir araya toplanması.
772töre komedisiBir devrim veya bir sınıf halkın töresini gösteren komedi.
773töre romanıOlguları geleneklere, göreneklere, alışkılara dayanan roman.
774trajediKonusunu efsanelerden veya tarihten alan heyecan verici sahne koşuğu ki insan oğlunun hırslarını ve kavgalarını gösterir ve çoğu felâketli sonuçlarla bağlanır.
775trajedinin üç birliğiKlasik Yunan devrinde sahne eserleri ve özellikle trajedi için gerekli sayılan olum, zaman ve yer birlikleri (Bu kelimelere Bak.)
776traji komediSonu felâketli olmıyan yumuşatılmış trajedi.
777triadEski Yunan şairi Pindaros’un odlarını meydana getiren üç çeşit böleğin bütününe verilen ad.
778tristub(Sanskritçe) Veda Sanskritçesinde kullanılan ve onbir heceli olan tartının adı.
779triyoleBirinci, dördüncü ve sekizinci dizeleri aynı olan sekizer heceli sekiz dizeden ibaret bir koşuk şekli.
780truverYedi sekiz yüzyıl önce deyişlerini Fransa’nın kuzeyinde konuşulan diyelekle söyliyen ozan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir