Fiziksel - XML


IDTerimAçıklama
811toplanırlıkBir dizi özdecik arasındaki gerilim erkesinin, ikişer, üçer... özdecikarası gerilim erkelerinin toplamı olarak yazılabilmesi.
812toplaşımÖzdeciklerin, aralarındaki fiziksel kuvvetler nedeniyle oluşturdukları toplu durum.
813topluca taslamıÇekinciklerin bağımsız yörüngeçlerde değil de, birlikte devindiklerini savunan çekinsel yapı taslamı.
814tortuİriölçekteki ortamlarda çözünmeyip, sıvının dibine çöken katı tanelerin oluşturduğu katman.
815tutulmalı konoluşumÖzdecik ekseni doğrultusunda bakıldığında, iki topağı üst üste görünen biçim.
816tutunmaz duruEn küçük bir tedirgi ile sürerliğini yitirebilen duru.
817tutunmazlıkSürer durunun bozulmasına yol açan koşulların yarattığı durum.
818tutunur duruTedirgiler olsa bile sürerliğini yitirmeyen duru.
819tutunurluk kuramıSürer duruların, küçük tedirgiler karşısında sürerliklerini yitirip yitirmeyeceklerini inceleyen bilgi dalı.
820tuz atmaÇözünmüş özdecikleri, tuz katarak çözeltiden çıkarma.
821tuzakFiziksel kimya aygıtlarında, kimi gazları yoğunlaştırarak alıkoyan ya da asıltı taneciklerini tutan kap.
822tümleme katsayısıBir niceliği bölünce, onu tekdeğer bir işlev durumuna sokan değişken (Tersinir ısıyı salt sıcaklıkla bölünce, dağı işlevinin çıkması gibi)
823tümlenikTümlevi alınmış olma özelliğinde.
824tümlevDeğişken aralıkları ile her aralık ortasındaki işlev değerleri çarpımları toplamının aralıklar küçüldükçe vardığı erey.
825tümlev dönüşkeMatematiksel bir işlerin tümlev türünden görüngesi.
826tümlevini almakDeğişken aralıkları ile her aralıktaki işlev değerleri çarpımları toplamının, aralıklar küçüldükçe vardığı erey işlevini bulmak.
827tünel etkisibk. sızma, engelden sızma.
828türev1. İşlevde doğan değişikliğin değişken aralığına oranının, aralık sıfıra yaklaşırkenki ereyi. 2. İşlevin değişkene göre değişme hızı.
829türevsel denklemBilinmeyen işlevle birlikte, onun türevlerini de içeren denklem.
830ucayKıvıl ya da kıvılmıknatıs alan yaratan dingin, devinen yük dağılımı türlerinden her biri. bk. çiftucay, dörtucay.
831ucay ışınımıTitreşen ucayların saldığı kıvılmıknatıs alan.
832ucaylanma1. Özdek içinde çiftucayların belirmesi olayı. 2-Işıncıkların belli dönülere ayrılması ışık dalgasının belirli düzleme alınması.
833ucaylaşırlıkBirim kıvıl alan altındaki özdecikte irgitlenen kıvıl ucay.
834ucaylayıcıGeçirdiği ışık dalgalarını belirli bir düzleme sokan araç.
835ucaylıkArtı, eksi yüklerin birbirinden ne ölçüde ayrılmış olduğunu gösteren nitelik.
836ucayölçerIşık dalga düzlemi ile belirli bir düzlem arasındaki açıyı ölçen araç.
837ucaysal bağKıvıl ucaylığı olan kimyasal bağ.
838ucaysal konsayıBir özek ve bir eksenden ölçülen açı ya da yarıçap konsayılarının biri.
839ucaysıIşığı ucaylaştırıp az çok geçiren bir tür mercek özdeği.
840ufakdalga izgesiÖzdeciklerin dönmeleriyle oluşan, erke düzeyleri arasındaki geçişlerde salınan türden ışık dalga boylarına ilişkin izge.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir