Uygulayım - XML


IDTerimAçıklama
421düzekimya: Bir bileşiğe ya da karışıma girecek özdek niceliği.
422düzeçfizik: 1. Bir düzlemin yataylığını anlamak, yüksekliğini denetlemek için kullanılan aygıt. 2 -Buğu kazanlarında, su düzeyini gösteren cam tüp.
423düzeçleme1. yerbilim: Bir yerin değişik noktalardaki yükseltisini, belli bir yatay düzleme göre, (deniz yüzeyi) belirlemek için yapılan işlemlerin tümü. 2. mimari: Toprak üzerinde yatay bir çizgi oluşturmak için yapılan işlem.
424düzelteçsinema, televizyon: Seslendirme aygıtlarında kuşağın düzgün devinimini sağlayan makara.
425düzelti1. fotoğraf: Resimler basılmadan önce kimi bozuklukları giderme amacıyla yapılan değiştirme. 2. güzelsanatlar: Bir tablo, yontu, kabartma vb. bittikten sonra yaratıcısı ya da bir onarıcısının uygulandığı küçük değişiklikler.
426düzemkimya: Bir bileşiğe ya da bir karışıma girecek özdeğin niceliğinin saptanması.
427düzemölçerhekimlik: X ışınlarıyla sağaltımda kullanılan, sayrıya uygulanacak ışın niceliğini sağaltımdan önce ve sonra ölçmeye yarayan aygıt.
428düzemölçümhekimlik: Düzemölçer aracılığıyla ışınım düzesinin ölçülmesi.
429düzen tekermekanik: 1. Makine ya da motorda devinimin hızını düzgün tutmaya, çalışmayı düzenlemeye yarayan çark, tekerlek, düzen. 2. Bir devinimi başka bir düzene aktaran tekerlek.
430düzenekgenel uygulayım: 1. Belli bir sonuç yaratabilecek biçimde düzenlenmiş öğe, parça ya da bölümlerin birleşimi. 2. Araç, gereç, aygıt vb. kuruluşu, yapısal düzeni. 3. Bu düzenin çalışmasını belirleyen özellik, işleyiş biçimi. 4. silah: Ateşli silahların işle
431düzenlemebk. ölçüleme.
432düzenleyici1. genel uygulayım: Bir makinenin görevini istenilen ölçüde tutup ayarlayan aygıt. 2. elektrik: Akım, gerilim, sıksayı, ivme, güç, basınç, verdi Vb. çalışma öğesini değişmez kılan ya da belirli bir yasaya göre değiştiren aygıt. 3 -bayındırlık: Su alma bir
433düzgülememetalbilim: Döküm sırasında çok hızlı soğuma ya da yanlış bir ısıl işlem sonucu bozulan madeni düzgülü duruma getirmek için uygulanan ısıl tavlama işlemi.
434düzgündokumacılık, dericilik, boyacılık: 1. Düzgünleme sırasında kullanılan özdeklere verilen ad. 2. Dokumaya sertlik vermek için kullanılan özdek.
435düzgünleme1. dericilik, boyacılık dokumacılık: Dokuma ya da deri gibi kimi ürünlere parlaklık ve iyi görünüm verme, yeni birtakım özellikler, nitelikler kazandırma amacıyla uygulanan işlemlere verilen genel ad. 2. Dokumaya nişasta ya da benzeriyle sertlik verme işl
436düzlemebk. düzem.
437düzleyicigenel uygulayım: Yüzey düzeltme işlemlerinde kullanılan aygıtlara verilen genel ad.
438eğilim açısıbk. eğim 4, 5.
439eğimölçer1. genel uygulayım: Bir yer, tabaka ya da çatlağın eğimini ölçmeye yarayan araç. 2. insanbilim: Canlılar ya da iskeletler üzerinde açı ölçmeye yarayan araç. 3. denizcilik: Bir gemi omurgasının yataylık derecesini ölçmeye yarayan aygıt. 4. havacılık: Özell
440ekertarım: Türlü bitki tohumlarının belirli sıra ve aralıklara göre ekim işini yapan araç.
441ekimlikişleyim: Kahve, kauçuk, kakao gibi kimi bitkilerin geniş ölçüde yetiştirildiği işletme. .
442eklemyapıcılık: Katışmaç, alçı gibi dolgu gereçleriyle doldurulan iki taş, tahta vb. arasındaki boşluk.
443eklentigenel uygulayım: Bir nesne, araç, aygıt vb. bütünleyen parçalardan her biri, yedek parça.
444eksicikfizik, kimya: Öğecik ile özdeciği yapısını oluşturan, kütlesi çekinden iki bin kez daha küçük olan eksi yüklü temel parçacık.
445eksiklikölçerdemiryolu: Demiryolu raylarında madenin yapısındaki değişiklikleri, araya karışmış yabancı özdekleri ve çatlaklık gibi kimi bozuklukları saptamaya yarayan aygıt.
446eksinfizik, kimya: Artıuca giden eksi elektrikle yüklü yükün ya da kök.
447eksintigenel uygulayım: 1. Bir ürün ya da malda, kuruma, bozulma, dökülme vb. nedenlerle oluşan ağırlığa, değere ilişkin eksilme. 2. Bu eksilmeye bağlı olarak azalan nicelik ya da değer. 3-radyoculuk: Radyo ışıtaçlarında eksi yüklü olan ve elektron üreten elektr
448eksiuç1. kimya: Elektrikli çözümlemede, sıvıya batırılıp akımın geçmesini sağlayan metal uçlardan eksi yüklü olanı. 2. metalbilim: Elektrikle yapılan temizleme, parlatma vb. işlemlerde yer alan eksi yüklü uç.
449ekşitkimya: Çözününce hidrojen yükünleri veren özdek.
450ekşitleme, ekşitleştirme1. kimya: Ekşit durumuna getirme. 2. dokumacılık: Kullanılacak lifleri çeşitli ekşitlerle eşleme. 3. işleyim: Yeryağı arama kuyularında kireçtaşı katmanlarına, geçirgenliğinden yararlanarak üretimi artırmak amacıyla hidroklorik ekşit püskürtme işi.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir