Uygulayım - XML


IDTerimAçıklama
871oymabaskıoymacılık: Çinko, bakır, tahta gibi yüzeylere kazılarak ya da oyularak yapılan resim, yazı vb. kâğıda basma işlemi.
872oymacılıkgüzelsanatlar, zanaat: 1. Oyma yapma sanatı. 2. Özel araçlarla metal, ağaç taş vb. oyma işlemi. 3. Oyma işçiliği.
873oynama payımekanik: İşlenmiş bir parçanın, yapım ölçüsünde olabilir özür payı.
874ozonlayıcıkimya: Ozanlanmış oksijen ya da hava elde etmeye yarayan araç.
875ozonölçerkimya: Havayuvarındaki ozon niceliğini saptamaya yarayan araç.
876öğecikfizik, kimya: Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal bileşikleri, özdecikleri bir tek türü ise bir kimyasal öğeyi oluşturan, bir çekirdek ve birkaç eksicikten kurulu temel tanecik.
877öğecikleşme, öğecikleştirmefizik, kimya: Bir özdeğin tüm öğeciklerine ayrılması.
878ölçek1. genel uygulayım: Bir büyüklüğü, niceliği ölçmeye yarayan kap, nesne, birim vb. 2. fizik: a. Bir büyüklüğü ölçmek için kullanılan karşılaştırma birimlerinden oluşan aralık. b. Türevsel, tümlevsel denklemlerde, uzaklık değişkenleriyle çarpılan katsayı. c
879ölçeklemegenel uygulayım: Büyüklüğü belli ölçülerde değiştirerek küçük çapta taslaklardan büyük çapta yapılar tasarlama işi.
880ölçergebk. karşılaştırıcı.
881ölçmengenel uygulayım: Herhangi bir ölçmenlik dalında öğrenim gören ya da çalışan kimse.
882ölçmenlikgenel uygulayım: Yol, köprü, yapı, gemi ve uçak yapımıyla maden, su ve elektrik işleri gibi bayındırlık ve zanaatla ilgili uygulayımın birini konu edinen iş.
883ölçübilim1. Ölçümler ve tartılarla uğraşan bilim dalı. 2. Ölçüler ve tartılar dizgesi.
884ölçüleme1. genel uygulayım: Bir düzenek ya da aygıtı istenilen ölçüye getirme işlemi. 2. elektrik, mekanik: Bir makine gücünün iş yapabilme gücüne göre düzenlenmesi. 3. fotoğrafçılık: Belirgin bir görüntü elde etmek için, bir duyarkatın durumunu fotoğraf makinesi
885ölçüngenel uygulayım: Yetkili bir kurumca, nitelik nicelik, ağırlık, değer vb. için saptanmış ayırıcı ve belirleyici ölçü.
886ölçünleştirme1. genel uygulayım: Ölçünler koyma işlemi. 2. işleyim: Üretim ürünlerinin sayısını azaltma yöntemi. 3. metalbilim: Yapısı bozulan madene, iç gerilimleri ortadan kaldırarak yeniden ölçünsel bir yapı kazandırmak için uygulanan ısıl tavlama işlemi.
887öndöşembayındırlık, yapıcılık, kentçilik: Kent düzenlenmesinde, belirli bir toprak parçası üzerinde herhangi bir yapı çalışmasına geçilmeden önce bitirilmesi gereken yol, su, havagazı, elektrik, telefon, lağım düzeninin tümü.
888önelcikfizik: Çekinleri elektrik yüküne eşit artı yük taşıyan hidrojen yükünü.
889önısıtıcı1. genel uygulayım: Sürekli üretim düzenindeki bir özdeğin damıtma, tepkime gibi temel işlemlerden önce ısıtılmasını sağlayan aygıt. 2. mekanik: Yanma odasına girecek havayı ısıtmak için kullanılan ve baca gazları ile ısıtılan düzenek.
890önlemebk. yavaşlatma.
891önleyicibk. yavaşlatıcı.
892önseçicielektrik: Bir hız değişimi için gerekli koşulları önceden veren elektromanyetik düzen.
893önyapımyapıcılık: Önceden oluşturulmuş gereçleri belli bir tasara uygun bir biçimde birleştirerek yapıyı kurmaya dayanan ön çalışma.
894önyükselteç1. elektrik: İm kaynağı ile güç yükselteci arasına konulan gerilim yükselteci. 2. sinema, televizyon: Alçak düzeydeki imleri yükseltecin işleyebileceği düzeye ulaştırması için imgürültü oranını düzelten aygıt.
895ördekgagasıYüklemede kullanılan bir ucu düz, geniş esnek geçenek.
896örgegüzelsanatlar, mimari: Bir çoğu yan yana gelerek bir bezemeyi oluşturan, kendi başlarına bir bütün olan öğelerden her biri.
897örgübk. örme 1.
898örgücügenel uygulayım: Örgü işleriyle uğraşan bir işte, işkolunda çalışan ya da bunun alışverişini yapan (kimse).
899örmegenel uygulayım: 1. a. Örme işi ve yöntemi, b. Örülerek yapılmış olan. 2. işleyim: a. Örgü üretimine yönelik işleyim dalı. b. Bu işleyimin ürünleri.
900örnek almabk. örnekleme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir