Uygulayım - XML


IDTerimAçıklama
901örtekmekanik: Hızla devinen makine parçalarını dış etkenlerden koruyan kap ya da gövde.
902örtüalımmetalbilim, madencilik: Maden, metal vb. yüzeylerde paslanma, oksitlenmeyle oluşan örtüyü arıtıcı bir sıvının içine daldırarak temizleme işlemi.
903örtücüfotoğrafçılık: Belirli ışıklama süreleri elde etmek için fotoğraf makinelerinde bulunan mekanik düzen.
904örüntübk. örge.
905ötelenme1. genel uygulayım: Bir nesnenin aynı doğrultuda yer değiştirmesi. 2. matematik: Matematik bir uzayı ya da uzay içindeki nesneyi aynı doğrultuda bir yerden başka bir yere götürme işlemi. 3. bilişim: Bir çizeylemin, istenen yere yüklenebilmesi için gerekli
906öteleyiciuziletişim: İki iletim arasında bağlantı kurmaya yarayan düzen.
907özboyutbk. konsayı.
908özdecikfizik, kimya: Oluşturduğu özdeğin tüm özelliklerini taşıyan, birbirine benzer ya da aynı öğeciklerden kurulu en küçük parça.
909özdek1. genel uygulayım: a. Bir yapı, nesne vb. oluşturan öğe. b. Uzayda yer kaplayan varlık 2. fizik, kimya: Uzayda yer doldurup kimyasal bir yapısı olan varlık. 3. metalbilim, işleyim: İşlem ya da üretimlerde kullanılan gaz, sıvı ya da katı durumda bulunan n
910özdeşbaskıbasımcılık: Bir yazı ya da resmin eşini yaparak çoğaltma.
911özdevimgenel uygulayım: 1. Bir işlem, yöntem, süreç vb. özdevimli araçlar kullanarak gerçekleştirme. 2. Bir aygıta özdevimlilik özelliği kazandıran düzenek ya da işlem. 3. mekanik: a. Uygulayımsal işlemleri, el emeğini gerektirmeden özdevimli araçlarla, yürütme
912özdevimlimekanik: 1. Mekanik yollarla devinerek kendi kendine işleyen aygıt, araç vb. 2. Belirli koşullar altında, herhangi bir işletmeni gerektirmeksizin çalışan bir aygıt ya da sürece ilişkin.
913özdevimlileştirmegenel uygulayım: Belirli bir işin üretiminde, insan emeği yerine geçen özdevimli bir araç, aygıt vb. koyma, özdevimli bir düzenek kazandırma.
914özdirençfizik: Nesnelerin elektrik akımına karşı gösterdikleri direnç.
915özdirençöleçerfizik: Bir iletkenin özdirencini belirlemeye yarayan aygıt.
916özdönüştürücüelektrik: Birincil ve ikincil sargıları birleşik olan elektrik dönüştürücüsü.
917özedimişleyim: İşleyimsel süreçlerin bir çoğunun ya da tümünün makinelerle, bilgisayarlarla kendiliğinden yapıldığı düzen, yöntem.
918özekgenel uygulayım: Bir oylumun orta noktası ya da bölgesi.
919özekçekfizik: Özeğe doğru giden (güç, kuvvet).
920özekçek kuvvetfizik: Bir özek çevresinde dönen nesneyi dışarı doğru atan özekkaç kuvvetinin karşıt yönde eşiti olan kuvvet.
921özekçilbk. özekçek.
922özekkaçfizik: Özekten uzaklaşan (güç, kuvvet).
923özekkaç kuvvetfizik: Bir özek çevresinde dönen nesneyi dışarı doğru atan kuvvet.
924özekkaçlamafizik: Tüp içindeki sıvıyı bir özek çevresinde döndürerek, içindeki özekleri ağırlıklarına göre ayırma işlemi.
925özekkaçlayıcıfizik: Bir motor aracılığıyla olağanüstü dönme hızı verilen bir sıvı içinde asıltı ya da sütsü biçimde bulunan katı parçacıkların, özekkaç kuvvet uygulayarak ayrışmalarını sağlayan araç.
926özgelikfizik, kimya: Bir özdek ya da olguyu belirginleyen öğelerin her biri.
927özgidimligenel uygulayım: 1. Devindirici gücü kendi içinde bulunan, kendi kendine devinen (kara, deniz, hava araç ve taşıtları.) 2. Bu özellikteki araca ilişkin.
928özgüdümmekanik: 1. Devinen nesnenin, verilen göreve bağlı olarak kendi kendine yönetilmesine olanak veren yöntem. 2. Güdümlü araçlarda, kendi kendine yol alma yöntemi.
929özirkitimelektrik: Bir elektrik akımının kendi içinde verdiği manyetik akım nedeniyle çevrimde oluşan irkitim.
930özişlerbk. özdevimli.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir