Uygulayım - XML


IDTerimAçıklama
1321yer değiştirme1. kimya: Bir taneciğin ya da dizgenin yerinden koparak kayması. 2. fizik: Dıştan elektrik ya da mıknatıs alan uygulandığında, ortamın içinde oluşan alan.
1322yeraltı geçitimadencilik: Maden ocaklarında açılan yeraltı yolu.
1323yerbetimcoğrafya: Belirli bir yerin toprak parçasını, ayrıntılı olarak çizgilerle kâğıt üzerine betimleme.
1324yerbetimciyerbilim: 1. Herhangi bir toprak parçasının haritasını çıkaran kişi. 2. Yerbetim çalışmalarıyla ölçme ve hesaplamalar yapıp verileri değerlendiren uzman.
1325yerbiçimbilimyerbilim: Yeryüzündeki olayların ve yer biçimlerinin incelenmesi yoluyla, buradaki değişmelerin tarihsel gelişimini araştıran bilim dalı.
1326yerbilimYerin ve yerdeki yaşarlığın gelişme tarihini, yerkabuğunun bileşimini yapı koşullarını, evrimlerindeki dağılışlarını inceleyen bilim.
1327yerbilimciyerbilim: Yerbilimle uğraşan bilgin, yerbilim uzmanı.
1328yerçekimigenel uygulayım: Yer kütlenin çekim etkisiyle bir cismin çeşitli bölümlerine uygulanan kuvvetler bileşkesi. 2. fizik: Herhangi iki kuvvetin iki ayrı, özdeksel noktaya kazandırdığı ivme.
1329yerçekimölçerbk. çekimölçer.
1330yerçekimölçümbk. çekimölçüm.
1331yerdeşfizik: kimya: 1. Öğecik sayıları eş, çekirdeksel kütleleri değişik öğecik çekirdeklerinden her biri. 2. Yalnız öğeciklerinin kütleleri yönünden birbirinden ayrı olan kimyasal öğe.
1332yerdüzlerbayındırlık: Toprağı kazıyarak düzelten, bir yerdeki toprak yığınını başka yana aktaran, demirden kazıcısı ve toplayıp aktarıcısı sandığı bulunan motorlu araç.
1333yerelliksinema, coğrafya: İncelenecek olayın bir yerle sınırlanmış olması, belirli bir yere bağlı olarak gelişirliği.
1334yerfiziğiyerbilim, fizik: Yerin fiziksel özelliklerini inceleyen bilim dalı.
1335yerleştirmebk. yerseme.
1336yerölçümcoğrafya: Yeryuvarlağının büyüklüğü, biçimiyle ilgilenen ölçme yollarıyla haritacıların dayandığı temel verileri veren bilim dalı.
1337yersakızıgenel uygulayım: İşlenmemiş yeryağının doğal çekilmesiyle elde edilen alev alıcı hidrokarbonlar karışımı özdek.
1338yersemefizik, kimya: Bir etki, yörüngeç vb. özdeciğin belli bir yöresinde bulunur kılma.
1339yersenikfizik, kimya: Özdeciğin belli bir yöresini kapsayan (yörüngeç, etki vb.).
1340yersizleştirmefizik, kimya: Yörüngeci, özdeciğin belirli bir yöresine değil de birçok öğeciklerine yayma.
1341yeryağıyerbilim: Yoğunluğu 8-0,3 arasındaki hidrokarbonlardan oluşmuş, kendine özgü kokusu olan, koyu renkli, arıtılmış doğal yağ.
1342yeryazımyapıcılık, mimari: Her türlü toprak ve taşınmazların yerini, alanını, sınırlarını, konumsal değerlerini ölçüp tasara bağlama işi.
1343yığafizik, kimya: Eşbasınçlı bir işlemde dizgenin aldığı ısı.
1344yığımgenel uygulayım: Yığılmış özdek, ürün, araç, gereç vb.
1345yığıtbilişim: Bir bilgisayarın iki birim ya da belleği arasında aktarılan bilgileri, geçici olarak toplamaya yarayan iç bellek bölgesi.
1346yıkama1. fotoğrafçılık: Gizli görüntüyü açık ve kalıcı görüntü durumuna getirmek için yapılan işlemler dizisi. 2. sinema: Duyarkattaki gizli görüntüyü oluşturmak üzere ışıktan etkilenmiş bölümleri kimyasal işlemden geçirme.
1347yıkamaçfotoğraf, sinema: Duyarkat üzerinde oluşan gizli görüntünün ortaya çıkmasını sağlayan kimyasal özdek.
1348yıkayıcıfotoğraf, sinema: Deneylikte filmleri yıkama işini yöneten kimse.
1349yılantaşıyerbilim: İçinde çoğu kez izleri görülen olivin, piroksen ya da anfibolün başkalaşmasından oluşan fidratlı manyezi silikatlarından birleşmiş kütle.
1350yıldırımlıkelektrik: Yıldırımın kötü sonuçlarını önlemek, yüksek gerilimli elektrik akımına karşı korunmak için kullanılan düzen ya da araç.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir