Yöntembilim - XML


IDTerimAçıklama
511dizgeli rastlantılamaBir deneylemede birden çok deneysel değişkenin kullanılması durumunda, sunuşta izlenen sıra düzeninin bir yanlılık kaynağı olmaktan alıkonması için, değişkenlerin amaçlı olarak rastlantılı düzenler içinde sunulmasını öngören yordam.
512dizgeli soruYanıt seçenekleriyle birlikte son biçimini almış ölçünlü soru.
513dizgeli yanılgıBir ölçümde, ölçme aracının ya da ölçme işleminin yapısından doğan ve aynı yönde etkide bulunan etkenlerin ürünü olduğu için giderilmeyen, belli ayrıtlar yararına ya da zararına beliren yanılgı, bk. rastlantılı yanılgı.
514dizgesiz gözlemÖlçünleyici yordamlardan yoksun olduğu için gözlem durumu ve bilişim sürecini denetim altına alamayan, güvenirliği düşük, kaba saptamalarla yetinen gözlem, bk. dizgeli gözlem.
515dizilSıralayıcı bir ölçüm boyutu ya da ölçme aracının birbirini izleyen konumlarından her biri.
516dizileyici kesimlemeNitel veri ya da bu verilerin içerikleri bir ayrıtın salt varlığını ya da yokluğunu aramakla kalmayarak yoğunluk düzeyini de gösterecek biçimde kesimleme.
517dizillenmeBir ölçüm sürekliliğinin uç ya da ana konumlar arasındaki çeşitlenmeleri gösterecek biçimde altbölümlere ayrılması.
518dizilli ölçekÖlçüye vurulan konuyu bir süreklilik üzerinde, çeşitli dizilleri dile getiren nitel konumlar arasından seçmeler yapılmasını isteyerek ölçen ölçek.
519dizilölçümSalt yandaş, yansız, karşıt gibi geniş konumları saptamakla kalmayarak aynı zamanda arada yer alan alt bölümlenmeleri de belirleyebilen ölçüm.
520dizinlemeBirimleri bir sıra düzenine sokma.
521doğa bilimleriCanlı ya da cansız özdeksel olayları konu alan, tümevarım yöntemiyle alanında yasa ve öndeyilere ulaşan bilgi dalları.
522doğal artışBir çoğanın doğum ölüm ayrımından doğan artışı.
523doğal deneyOlayları ya da kişileri yapay ve soyutlanmış gözlem koşulları içinde değil, kendiliğinden gidişi ve doğal çevresi içinde inceleyen deney türü.
524doğaötesi biigiOlgusal ya da görgül karşılığı bulunmayan konuları, aşkın ilke ve düzenlilikleri araştıran bilgi dalı.
525doğru bağıntıBağımlı değişkende, bağımsız değişkendeki değişmelerle eş yönde değişmeler yaratan olumlu bağıntı, bk. ters bağıntı.
526doğrultuAlanda yapılan bir örneklemede, belli bir başlangıç noktasından yola çıkarak konut birimleri arasından örnek almak üzere izlenen yön.
527doğrulu çizimVerileri tekboyutlu çizel (geometrik) biçimlerle simgeleyerek dile getiren çizim. bk. çizimleme.
528doğruluğunu sınamaBir alan araştırmasında, görevli görüşmeci takımınca tamamlanan görüşmelerin gerçekten yerinde ve öngörülen kimselerle yapılıp yapılmadığını sınama.
529doğrulukTümdengelimci bir dizgede yapılan çıkarımların, ulaşılan vargıların önsayıtlara uygunluğu ya da öncüllere indirgenebilir olması.
530doğruluk değerleriMantıksal bir dizgede önerme ve Önerme bileşimlerinin alabileceği olanaklı değerler.
531doğrusal bağıntıBağımsız değişkendeki değişmelerin bağımlı değişkene değişmez ölçülerde yansıdığı ve çizgesel anlatımı bir doğru olan bağıntı, bk. eğrisel bağıntı.
532doğrusallıkBir ölçeğin, ölçüm sürekliliğini, çeşitli konumlarıyla bir doğru çizgi oluşturacak biçimde ölçmesi.
533doğurganlıkBelli bir çoğanın doğumlar yoluyla artış eğilimi.
534doğurganlık çağıKadın çoğasının çocuk doğurabileceği yaş sınırı.
535doğuştan yaşam beklentisiBelli bir çoğada yeni doğan bir bebeğin kaç yaşına değin yaşayabileceğini gösteren ölçüm.
536dokuncaBir gözlem ve deneyleme koşulunun uygunluğunu ya da bir ölçme aracının işlerliğini bozan etki.
537dolaylı görünüÇıkarıma ya da uzancalı yordamlarda içkin tutumları yüzeye çıkarabilmek için başvurulan ve örtük bir anlatım içeren açıklamasız görüntü, bk. görünüleme, görünülü yordam.
538dolaylı görünü uyaranlı ölçekTutumları ölçmek üzere anlatılan öykülerde konuya ilişkin görünülerden oluşmuş sınarlara başvuran yarıçıkarımcı ölçek.
539dolaylı gözlemDolaysız gözlemler, sayım verileri, yazımlar gibi birinci elden bilgilere dayanarak yapılan çıkarımcı ya da İkinci elden gözlem.
540dolaylı soruBilgi almak istediği konuyu açıkça değil, çeşitli içerim ve görünüşlerini Öne sürecek biçimde örtük olarak dile getiren çıkarımcı soru. bk. dolaysız soru.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir