Yöntembilim - XML


IDTerimAçıklama
541dolaylı yordamBilgi istenen kişilerle işbirliği ve içtenlik sağlamanın güç olduğu konu ya da durumlarda güvenilir ve derinliğine bilgiler elde etmek üzere başvurulan, yanıtlayıcıdan zorlayıcı bir yapıda olmayan uyarıcı bir duruma anlam verip onu yorumlayarak kendini açıklamasını isteyen yordam, bk. dolaysız yordam.
542dolaysız gözlemBir konu ya da sorun'un taşıyıcısı olan birimlerden elde edilen doğrudan ya da birinci elden gözlem, bk. dolaylı gözlem.
543dolaysız soruBilgi almak istediği konuyu, açık anlam ve içeriğini dile getirecek biçimde araştıran soru. bk. dolaylı soru.
544dolaysız sorulamaBir alan araştırmasında bilginin dolaylı yöntemler yerine doğrudan soru sorulup yanıt alınarak sağlanması, bk. sorulama.
545dolaysız yazımBir görüşmede yanıtların görüşmeci tarafından yerinde alınan yazıntılarla saptanması.
546dolaysız yordamBilgi yà da yanıt istenen konuda yanıtlayıcıya içeriği açık ve yüzeysel anlamıyla kolayca kavranabilen soru ya da sınarlar sunma yordamı, bk. dolaylı yordam.
547doldurma düzergesiBir soruşturuda bilgilerin gereğince ve amaca uygun olarak alınmasını sağlamak amacıyla soruların yanıtlanmasında izlenecek yolu gösteren ve işlem kurallarını açıklayan düzerge.
548donanımBir alan gözlemi ya da deneylemede gereksinme duyulan her türlü araç-gereç.
549doyurucu güvenirlikBir güvenirlik sınaması sonunda katsayıyla dile getirilen ve araştırma amaçları ya da öngörülen kesinlik düzeyine göre yeterli sayılan güvenirlik, bk. güvenirlik kestirim yolları.
550dökümlemeBir soru çizinliğiyle elde edilmiş bilgilerin nicelendikten sonra bir çizelge içinde topluca özetlenmesi, bk. niceleme.
551dönce devimleriBir zaman dizisinin, birbirini izleyen yılların aynı aylarında gösterdiği özdeş ya da benzer değişkenlik kalıpları.
552dönümcülBir oluşumun yerini bir başkasına bıraktığı, bir değerin yeni bir değere dönüştüğü dönüm noktasına ilişkin olan.
553dönümcül oranLikert ölçeğinde ölçek -değer ayrımının yanı sıra, sınarın ayırt edici özelliğini saptamak üzere yargısına başvurulanların ilk ve sonçeyreklik kesimlerinde, ilgili sınarın kullanılan yoğunluk ölçeğinin seçeneklerine göre gösterdiği dağılımı ölçüye vuran sayımsal ölçüm.
554dönüştürmeÖlçme sürecinde görgül işlemlerle sayısal işlemler arasındaki uygunluktan ötürü bir ölçümün dile getirildiği görgül dizgenin anlamını değiştirmeden biçimini değiştirme işlemi.
555dörtgözeli çizelgeİki seçenekli ya da iki değerli değişkenlerin çapraz ilişkisinin verdiği dört bölümlü özel çizelge.
556dörtkonumlu ölçekTutum ölçümlerinde değerlendirmelerin karşıt çözümlemelere elvermesi için, ikisi yandaş, ikisi karşıt dört seçeneğe göre yapılmasını isteyen dizilli ölçek. bk. değerleme ölçeği.
557dörttebirlikBir eksenler dizgesinde yatay ve düşey eksenlerin kesişmesiyle oluşan.dört bölümlü alandan her biri.
558durağanlıkBir oluşum sürecinin aldığı geçici ya da sürekli denge durumu.
559duraksamaBir yanıtlayıcının belli bir konuda tutum, kanı ya da görüş belirtmede güçlük çekmesi.
560duralDevingenliğini ve etkinliğini yitirmiş olan.
561duralamaBir görüşme sırasında çeşitli yineleyici sorular ve ilgi azaltıcı etkenlerden ötürü konuşmanın tekdüzeleşmesi üzerine yanıtların basmakalıp ve üstünkörü biçimler almasına yol açan durum.
562durgunlukEylem ya da davranışta bulunmama, değişme gizliliğinden yoksun olma durumu.
563durum saptayıcı araştırmaBir evrende belli ayrıtların gözlenme sıklığını saptamak, belli özelliklerin sayısal dağılımını sergilemek ya da aranan nitelikleri sayıp dökmek amacıyla yapılan inceleme, bk. betimleyici araştırma.
564duruma özgü kuramlaştırmaBelli bir çözümleme durumunda doyurucu açıklamalar yapabilmek üzere bilinen kavramların yeniden yorumlanması ya da yeni kavramların geliştirilmesi.
565durumsal bağlamBir gözlem ya da ölçme sürecinin sonuçlarını değişik doğrultu ve ölçülerde etkileyen, durumdan duruma değişen koşul ve etkilerin tümü.
566durumsal etkenlerÖlçme sürecine eşlik eden ve ölçmeden ölçmeye değişkenlik göstererek ölçüm değişmelerine yol açan durum ya da koşullar.
567durumun denetlenmesiBir gözlem ya da deneylemede değişkenler arası etkileşime karışan tüm etkenlerin tanınması ve gereğinde elenebilecek biçimde egemenlik altına alınması, bk. denetim, deneyin denetlenmesi.
568duyarcalıkBireyin belirsiz uyaranları algılama, anlık etkenlerden etkilenme durumu.
569duyarlıklı soruYanıtlayıcıyı tedirgin edip ürkütebilecek kişisel ve özel soru.
570duygu yüklü soruBireylerin-olumlu ya da olumsuz-duyarlık gösterdikleri konuları,bu duyarlığı harekete geçirecek biçimde işleyerek yanlılık yaratan soru.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir