Yöntembilim - XML


IDTerimAçıklama
991kavramsal açıklıkBir tasarım, araç ya da çözümlemede kullanılan kavramların herkes için ortak bir tanımının bulunması.
992kavramsal kuruluşGörgül bilgilerden yola çıkarak bu bilgilerin içerdiği, ancak gözlemsel karşılığı bulunmayan bilgilere ulaşmayı sağlayan kavramsal çıkarım.
993kavrarlıkBir olay ya da durumu geniş kapsamlı ve derinliğine kavrama yeteneği.
994kavrayımBilme, anlama ve usavurma süreçlerini içeren üst yeti.
995kazanıBir olayın gerçekleşme olasılığının çok sayıda bağımsız etkenin zamandaş işleyişi sonucu olduğu ya da salt rastlantıya bağlı kaldığı durum.
996kemerYığışımlı sıklık dağılımının verdiği ve kendine özgü bir biçimi olan çizge. bk. yığışımlı dağılım.
997kendiliğindenlikKümeölçüm kuramında bir kümeyi oluşturan birimler arasındaki kalıplaşmış ve onamlı davranışların altında yatan devinimsel eğilim.
998kendincelikBir ölçek sınarının seçimi, ölçek konum ve ağırlıklarının saptanmasında, öznel ve ölçünsüz yargılara dayanma.
999kesiklilikBir süreç ya da gidişin aralıklı olarak süregelmesi.
1000kesiksizlikBir süreç ya da gidişin aralıksız süregelmesi.
1001kesim noktasıBir ölçekte ölçüm sürekliliğini konumlara ayıran kesit ya da bir çizimde kesişen çizgilerin ortak noktası.
1002kesim (sayımsal)Bir dağılım çizelgesinde değişkenlerin seçenek ya da değerlerine göre beliren altbölümlerden her biri.
1003kesimlemeBir ya da birden çok değişkene göre elde edilmiş gözlemleri, değişkenlerin seçenek ve değerlerine ya da bunların bileşimlerine göre altbölümlere ayırma.
1004kesimleme dizgesiNitel verilerin nicelenme ve dökümünde başvurulan alt bölümleme dizgesi.
1005kesinsizlikTümevarımcı bilimlerde öndeyi ve kestirimlerin olgulara uygun düşme ya da gerçekleşme olasılığının düşüklüğü.
1006kesintiBir süreç ya da oluşumun sürekli olmaktan çıkması durumu.
1007kesintili anımsatmaBir görüşmede görüşülenlere, soruları izleyen yanıt seçeneklerinin, tek tek ve duraklayarak, her birine yanıtlanma olanağı tanınarak sunulması.
1008kesintili değişkenAncak belli değerler alabilen ve iki değeri arasında başka değerleri bulunmayan değişken, bk. kesintisiz değişken.
1009kesintisiz anımsatmaBir görüşmede soruları izleyen yanıt seçeneklerinin duraklamadan ve ardı ardına sunulması.
1010kesintisiz değişkenKuramsal olarak iki değeri arasında bir başka değer alabilen nicel değişken.
1011kesişmeÇeşitli biçim ya da görüşlerin ortak bir noktada buluşması durumu.
1012kesit deney düzeniBiri deney, ötekisi denetim kümesi sayılan iki ayrı kümenin aynı anda gözlenerek karşılaştırılması,,temeline dayanan ve zaman boyutunu elemiş olan eksik denetimli deney düzeni.
1013kesitaraştırmaBelli bir evrenden belli bir zamanda örneklemeyle alınmış bir kesit üzerinde yapılan gözlemlerle gerçekleştirilen araştırma, bk. ağırlıklı kesitaraştırma, ağırlıksız kesitaraştırma.
1014keskinlikBir ölçümün, ötekilerden açıkça ayrılabilir olması ya da ölçtüğü sürekliliğin konumları arasında belirgin ayrımlar gözetebilme özelliği.
1015`kestir kim` ölçeriVerilmiş yargılar niteliğinde uyaranlar sunarak ve bu yargıların belli kişiliklere yüklenmesini isteyerek bireylerin tutumlarını ölçen ölçer.
1016kestirimAranan evrendeğere ilişkin olarak örneklemeyle elde edilen değer ya da çıkarım yordamlarıyla varılan bekleni ya da beklenti.
1017kestirimci incelemeBireylerin belli koşullarda gösterecekleri yetenek, beceri ya da başarıyı önceden kestirmeyi amaçlayan inceleme.
1018kestirme deneyKoşulları yeterince hazırlanmadan ve denetim önlemleri alınmadan gerçekleştirilen deney.
1019kılavuzlu görüşmeBilgi amaçlı konuşmaları kendiliğinden gidişine bırakmaksızın önceden hazırlanmış ve görüşülecek konuları genel çizgileriyle saptayan bir kılavuz uyarınca belli bir çerçeveyle sınırlandıran görüşme.
1020kılavuzsuz görüşmeKonuların genel çerçevesiyle önceden kestirilemediği durumlarda başvurulan, ölçünlü bir araç kullanmadan karşılıklı konuşmayı kendi akışına bırakarak kendiliğinden ortaya çıkan konularda yoğunlaşan görüşme.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir