Yöntembilim - XML


IDTerimAçıklama
1111niceleme yönergesiVerilerin nicelenmesi sırasında işlemlerin uyumlu ve tekbiçimde yapılabilmesi amacıyla izlenecek yolu ve işlem kurallarını gösterir açıklama.
1112nicellemeBir çokluğu sayma ya da sayısal işlemler yoluyla niceliğe dönüştürme.
1113nicellikNesnelerin sayılabilir ya da bir sayı dizgesiyle gösterilebilir özelliği, bk. nitellik.
1114niçinBir edim, eylem ya da davranışın amacı ya da yönsemesi.
1115nitel ayrımNesneler ya da özellikler arasında ancak bölütleyici seçenekler yoluyla yapılabilen ayrım.
1116nitel değişkenCinsiyet, meslek, siyasal seçme gibi altbölüm ya da seçenekleri sayıyla değil ancak şıklarla ya da nitel terimlerle dile getirilebilen değişken.
1117nitel görüşmeSoruları açıkuçlu ya da genel konu başlıkları biçiminde saptayan bir çizinlik kullanarak görüşmeciye görüşülecek konuları özgürce dile getirme ve derinliğine yoklamalarda bulunma olanak ve özgürlüğünü veren görüşme.
1118nitel ölçmeNesneler ya da özellikler arasında adlayıcı ya da bölütleyici ayrımlar yapmakla yetinen ölçme.
1119nitelik uzayıBelli bir gözlemin iki ya da daha çok değişkene göre konumsal yerini gösteren çok boyutlu dağılım alanı.
1120nitellikNesnelerin sayıya vurulamayan ya da sözlü olarak dile getirilebilen özelliği.
1121noktalı ölçekTutum ölçümlerinde değerlemelerin eşit aralıklı olduğu varsayılan noktalar ya da sayılardan oluşmuş bir süreklilik üzerinde yapılmasını sağlayan ölçek. bk. değerleme ölçeği.
1122odaklaşmış görüşmeGörüşmelerde yol gösterici olmak üzere karşılıklı konuşmaların çerçevesini çizecek bir kılavuz kullanan ve kılavuza içerik kazandırdığı gibi görüşmelerin çevresinde odaklaştığı bir uyaranı gözleme sokan görüşme, bk. kılavuzlu görüşme.
1123olabilirlik katsayısıBulunmuş bir ki-kare değerinin içerdiği bağıntı düzeyini saptamak ve bağıntısızlık durumunda sıfıra, tam bağıntı durumundaysa değişken seçeneklerinin sayısına göre bir üst sınıra eşit çıkan değer.
1124olabilirlik ölçümüKi-kare ölçerinde iki değişken arasında gözlenen bağıntının ölçüsünü saptamak üzere başvurulan ve olabilirlik katsayısıyla dile getirilen ölçüm.
1125olamazlıkBir olayın gerçekleşme olasılığının 0 (sıfır)'a eşit olması.
1126olana aykırı koşullu önermeOlmuş bir durumu olmamış sayarak tutumları ölçmeye yarayan anlatım.
1127olanaklı bileşimlerOlasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bileşik bir olay için aynı birimlerin yinelenmemesi durumunda belirebilecek tüm olanaklı bileşimlerin sayım kuralı.
1128olanaklı durumlar kuralıOlasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bileşik bir olay için, aynı biçimin birden çok belirip belirlenmediğine bakmaksızın belirebilecek tüm olanaklı durumların sayım kuralı.
1129olanaklı düzenler kuralıOlasılık kuramında birden çok biçimde gerçekleşebilen bir olay için aynı biçimin birden çok yinelenmemesi durumunda belirebilecek tüm olanaklı düzenlerin sayım kuralı.
1130olanaklı ikili sayısıİkili karşılaştırmalar ölçeğinde değerlendirmelere konu olan ve kullanılan sınar sayısına göre değişen ikili bileşimlerin sayısı.
1131olanaklı sonuçlarBileşik bir olayın gerçekleşebileceği tüm biçim ya da durumlar.
1132olanaksızlıkTümdengelimci bilimlerde çıkarım yoluyla türetilmiş sornuçların öncülleriyle bağdaşmayışı ya da bir durumun gerçekleşmesinin mantıkça olamazlığı.
1133olasılık dağılımıOlasılık kuramında bileşik bir olaya ilişkin tüm olanaklı biçimlerin olasılığını gösteren ve olasılık yasasının salt işleyişine bırakılması koşulunda belirebilecek durumların sıklığından oluşan kuramsal dağılım.
1134olasılık kuramıÇıkarımcı sayımbilimin temelini oluşturan ve sınırlı sayıda gözlemle elde edilmiş ölçümlere dayanarak sınırsız sayıdaki bir evrenin ayrıtlarına ilişkin kestirimlerde bulunmaya olanak veren kuram.
1135olasılık önkoyutlarıOlasılık kuramının tanımsal temelini oluşturan önsayıtlar. Buna göre bağdaşmaz sonuçlar veren bir denemede: 1. Bir olayın olasılığı artı belirtimli bir sayıdır. 2-Tüm olanaklı bağdaşmaz sonuçların olasılıkları toplamı 1(bir)'dir. 3. Bağdaşmaz olaylardan birinin ya da ötekinin gerçekleşme olasılığı onların ayrı ayrı olasılıkları toplamına eşittir.
1136olasılık örneklemesiÖrneklerin seçimini olasılık ilkesine bırakan ve son birimlerin seçilmesine değin tüm işlemlerde rastlantı ya da kazanı kuralına uyan örnekleme tasarımı, bk. yargılı örnekleme.
1137olasılık yasasıGözlenmiş dağılımların uzun dönemde, büyük sayılar için alacağı değerlere ilişkin kestirimlerde bulunmaya olanak sağlayan kuramsal yasa. bk. büyük sayılar yasası.
1138olduktan sonra deneyTasarım kalıbıyla kesit deneylemesi gibi olan, ancak bu tasarımdan deney ve denetim kümelerinin deneysel değişkenin işe karışmasından sonra eşitlenmesi bakımından ayrılan, sonuçtan nedene doğru deney düzeni, bk. kesit deney düzeni.
1139olguGözlenebilir ya da görgül işlemlerle kavranabilir olan ve kendine özgü bir örüntüsü bulunan olay.
1140olgusalOlguya, olgusal durumlara ilişkin olan.

* Görseller ve İçerik tekif hakkına sahip olabilir